Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 158,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 171,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 280,72 mln zł wobec 273,46 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 135,1 mln zł wobec 146,2 mln zł rok wcześniej.

"Przychody odsetkowe w III kwartale 2018 roku były niższe o 20,8 mln zł (tj. 5,9%), w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku i wyniosły 332,0 mln zł. Różnica wynika z zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń i związanego z tym prezentowania przychodów odsetkowych od instrumentów pochodnych zabezpieczających w tej linii (spadek w ujęciu rocznym o 20,1 mln zł, tj. 100,0%), w III kwartale 2018 roku. Jednocześnie odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych, osiągnęły poziom 238,0 mln zł i były wyższe o 6,1 mln zł (tj. 2,6%) w stosunku do III kwartału 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Koszty z tytułu odsetek w III kwartale 2018 roku spadły o 28,1 mln zł (tj. 35,4%), w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Największa zmiana przypada na koszty odsetkowe od instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń (spadek w ujęciu rocznym o 25,3 mln zł, tj. 100%). Z kolei odsetki od zobowiązań wobec klientów (sektora finansowego i niefinansowego) stanowiące główne źródło kosztów odsetkowych spadły o 3,5 mln zł (tj. 8,2%) z powodu niższej marży na depozytach od klientów instytucjonalnych, czytamy także.

Bank wskazałże największy spadek dotyczył wyniku prowizyjnego z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z powodu pogorszenia sentymentu na rynkach kapitałowych oraz wzrostu awersji do ryzyka. Jednocześnie wzrost kosztów w związku z inwestycjami poniesionymi w obszarze kart płatniczych i kredytowych spowodował, że wynik prowizyjny z tego tytułu spadł o 4,3 mln zł (tj. 11,7%).

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wysokości 275,5 mln zł wobec 278,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego - spadek o 3,3 mln zł (tj. 1,2%) wynikający z niższych kosztów amortyzacji, jak i pracowniczych.

"W III kwartale 2018 roku koszty pracownicze spadły w ujęciu rocznym o 1,8 mln zł (tj. 1,4%) z powodu niższych kosztów wynagrodzenia. Zatrudnienie w Grupie w omawianym okresie zmniejszyło się o 105 etatów. Amortyzacja spadła o 9,5% w stosunku do poprzedniego roku do poziomu 16,8 mln zł. Koszty ogólno-administracyjne pozostały na niemal niezmienionym poziomie. Oszczędności uzyskane m.in. po stronie kosztów transakcyjnych, zostały zainwestowane w technologię (w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań) oraz sprzedaż produktów bankowych" - czytamy w raporcie.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne w wysokości -19,2 mln zł wobec -22 mln zł w III kwartale 2017 roku.

Bank podał, że spadek odpisów dotyczący segmentu bankowości instytucjonalnej był wynikiem przede wszystkim spadku poziomu ryzyka niewywiązywania się kredytobiorców ze spłaty zobowiązań kredytowych oraz spłatą kilku zaangażowani kredytowych. Z kolei w segmencie bankowości detalicznej odnotowano wzrost odpisów netto, który wynikał z nowych rachunków, dla których została odnotowana utrata wartości oraz wzrostu średniego wieku portfela z utratą wartości.

Łączne obciążenie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych rachunku zysków i strat grupy w III kwartale 2018 roku wynosiło 19,3 mln zł i pozostało na niemal niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym.

Aktywa razem banku wyniosły 45,16 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 43,04 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 486,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 372,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Głównym motorem wzrostu zysku netto były przychody, które wyniosły 1 647 mln zł (wzrost o 8% r/r). Wynik odsetkowy od klientów rósł jeszcze szybciej, bo 8% r/r (zgodnie ze wzrostem wolumenów). Wynik prowizyjny wyniósł 416 mln zł (spadek o 5% r/r). Koszty operacyjne wyniosły 902 mln zł (spadek o 1% r./r.). Koszty ryzyka po trzech kwartałach zamknęły się na poziomie 52 mln zł (spadek o 20% r/r)" - podał bank w komunikacie.

Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 10,2% po trzech kwartałach.

"Dokonania minionego kwartału potwierdzają naszą konsekwencję w realizacji strategii wzrostu w kluczowych dla nas obszarach. Byliśmy blisko naszych klientów, co świetnie pokazuje dwucyfrowy, wyższy niż na rynku, wzrost wolumenów w bankowości instytucjonalnej i wzrost powyżej rynku w bankowości detalicznej. Wspieraliśmy naszych klientów w realizacji ich planów, ale też proaktywnie zmienialiśmy ofertę w odpowiedzi na zmiany rynkowe. Wraz z awersją klientów na ryzyko - zaoferowaliśmy klientom konkurencyjną ofertę depozytową, pozyskując przy tym nowych klientów zainteresowanych budowaniem długoterminowej relacji z bankiem" - powiedział prezes Sławomir S. Sikora, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy gotowi na dalsze inwestycje, by wprowadzić naszych klientów do bankowość jutra. Nowa aplikacja Citi Mobile, po tym jak podbiła najbardziej wymagający technologicznie rynek na świecie - Singapur, w 2019 zostanie wprowadzona na polskim rynku. Jednocześnie rozwijać będziemy zastosowanie procesów robotyzacji oraz zastosowania sztucznej inteligencji w zakresie dużych zbiorów danych, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na wzrost efektywności banku" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 500,92 mln zł wobec 376,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,9% na koniec września wobec 17,9% na koniec 2017 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem