Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Październikowe dane dotyczące wzrostu zatrudnienia wskazują, iż popyt na pracę będzie stopniowo wyhamowywał, a październikowa wysoka dynamika wynagrodzeń to zdarzenie jednorazowe. Dynamika wzrostu płac nominalnie ukształtuje się w okolicach 7% r/r w kolejnych miesiącach, uważają analitycy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r. wzrosło o 7,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,2 r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,1% i wyniosło 4 921,39 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się i wyniosło 6 227,3 tys. osób,

W ujęciu miesięcznym wzrost zatrudnienia wyniósł o ok. 2,4 tys. osób. - co oznacza wzrost po utrzymywaniu się spadku przez ostatnie dwa miesiące. Zdaniem niektórych ekonomistów dynamika zatrudnienia może obniżyć się do ok. 3% r/r, a w 2019 r. może kształtować się w zakresie 1-2% r/r.

W ujęciu realnym, wynagrodzenia w firmach wzrosły w październiku o 5,7% r/r wobec 4,7% we wrześniu. Większość ekonomistów utrzymuje, że roczna dynamika wynagrodzeń, będzie się kształtować w okolicach 7% w kolejnych miesiącach. Podwyżki cen energii dla przedsiębiorców, wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - to niektóre z czynników, które w przyszłym roku zdaniem ekonomistów stłumią narastanie presji płacowej mimo słabej strony podażowej na rynku pracy.

Realna dynamika funduszu płac wzrosła w przedsiębiorstwach do 9% r/r w październiku wobec 8,1% we wrześniu co jest wsparciem dla wyższej niż oczekiwano prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. br.

Jednocześnie ekonomiści są zgodni, że dzisiejsze dane stanowią dla Rady Polityki Pieniężnej bardzo ważny argument za prowadzeniem łagodnej polityki pieniężnej.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Utrzymujące się braki kadrowe sprzyjają presji na wzrost płac, natomiast w średnim terminie oczekujemy lekkiego spowolnienia wzrostu wynagrodzeń, czemu będzie sprzyjać hamujący wzrost gospodarczy i rosnące pozapłacowe koszty pracy (PPK)" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Spodziewamy się uspokojenia sytuacji na rynku pracy, co oznacza większe zrównoważenie popytu na pracę z ograniczoną podażą (rekordowo niskie bezrobocie). Dane są neutralne z punktu widzenia RPP, która zakłada w nowej projekcji stopniowy spadek presji płacowej w sektorze przedsiębiorstw" - analitycy PKO Banku Polskiego.

"Podtrzymujemy nasze założenia, że przy z jednej strony, wciąż sporej sile negocjacyjnej pracowników z uwagi na niską podaż pracy, a z drugiej strony: - wyraźnie wyższej bazie odniesienia w 2018 r., - rosnących kosztach firm, - lekkiego wyhamowania cyklicznego tempa wzrostu popytu na pracę, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będą rosły w tempie ok. 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej przez efekty kalendarzowe" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowało się w październiku na poziomie z września, tj. najniższym od grudnia 2016 r. Jednocześnie przyspieszeniu uległa dynamika płac i znalazła się na poziomie zbliżonym do notowanego w pierwszej połowie br. W efekcie dynamika realna funduszu płac w październiku także powróciła do wyższych poziomów i wyniosła 9.0%r/r. Dane z rynku pracy nadal dają pewność, że konsumpcja gospodarstw domowych utrzymywać się będzie w najbliższych miesiącach na solidnych poziomach i pozwoli zachować tempo wzrostu gospodarczego solidnie przekraczające 4.0%r/r. Nie da się jednak nie zauważyć, że ogólne tendencje na rynku pracy obserwowane w ubiegłym roku i w pierwszej połowie br. uległy wyhamowaniu, co ma niewątpliwie związek z nieco słabszą już koniunkturą. Jeśli proces ten byłby kontynuowany, przełoży się to ostatecznie również na ograniczenie konsumpcji przez gospodarstwa domowe. Opublikowane dziś dane nie zrobią żadnego wrażenia na RPP. Rada od kilku już miesięcy nie obawia się rynku pracy i nie postrzega go jako zagrożenia dla inflacji. Stopy procentowe w takich warunkach będą naszym zdaniem utrzymywane na obecnym niskim poziomie co najmniej do końca 2019 r." - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"W październiku br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw okazało się zgodne z konsensusem prognoz i wyniosło 3,2% r/r. Dane za październik są lepsze od wieloletniej średniej dla tego miesiąca. W ostatnich 10 latach w październiku wzrost zatrudnienia wynosił średnio 1,5% r/r. W liczbach bezwzględnych zatrudnienie zwiększyło się o 2,3 tys. osób notując tym samym wzrost po dwóch miesiącach spadków. Danym o zatrudnieniu w październiku pomogła relatywnie niska baza statystyczna z roku ubiegłego Dynamika wzrostu zatrudnienia w październiku 2017 r. wyniosła bowiem ?tylko" 4,5% r/r, podczas gdy miesiąc wcześniej ten czynnik miał zdecydowanie negatywny wpływ na dane (8,2% r/r dynamiki wzrostu we wrześniu 2017 r.). Przy braku danych szczegółowych, które zostaną opublikowane pod koniec miesiąca można przypuszczać, iż kontynuowany jest trend wyhamowania wzrostu dynamiki zatrudnienia w sektorze przetwórczym oraz handlu przy równoczesnym podtrzymaniu wysokiego popytu na pracowników w sektorze budowlanym. Warto zauważyć, iż poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw po osiągnięciu rekordowej wartości w lipcu br. obniżył się o 4 tys. osób, potwierdzając stopniowe wytracanie dynamiki wzrostu. Dzieje się tak gdyż zasoby wolnej siły roboczej wyraźnie się kurczą. W kolejnych miesiącach spodziewamy się pogłębienia tych tendencji. W październiku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zanotowało dynamikę wzrostu na poziomie 7,6% r/r, co było wynikiem znacznie lepszym od konsensusu prognoz rynkowych (6,5% r/r). Wzrost na poziomie 7,6% r/r to drugi najlepszy wynik w bieżącym roku (po kwietniu). Tym razem efekty bazy z roku ubiegłego oddziaływały wyjątkowo negatywnie na dane październikowe. W 2017 r. w październiku wynagrodzenia notowały wzrost o 7,4% r/r, co było największym miesięcznym wzrostem w całym ubiegłym roku. W pewnym stopniu równoważył te negatywne tendencje dłuższy czas pracy. W październiku br. liczba dni roboczych była wyższa o 3 w porównaniu do września br. i o 1 w ujęciu rocznym. Czas pracy ma istotne znaczenie w przypadku prac wykonywanych na akord - stąd ten czynnik mógł znacząco podbić poziom wynagrodzeń. Na dane prawdopodobnie nie miały większego wpływu wypłaty premii, gdyż tradycyjnie październik w firmach nie jest miesiącem w którym są one wypłacane w większym zakresie. Realny fundusz płac w firmach w październiku wzrósł do 9% przełamując spadkowa tendencje z ostatnich 3 miesięcy. Zatem presja płacowa w firmach narasta, co z pewnym opóźnieniem znajdzie odzwierciedlenie w inflacji" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz.

"W październiku dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 7,6% r/r z 6,7% r/r we wrześniu, istotnie powyżej konsensusu prognoz na poziomie 6,7% r/r. W naszej opinii do wzrostu dynamiki płac przyczynił się głównie wzrost dynamiki wynagrodzeń w górnictwie na skutek wypłaty zaległego deputatu za 2016 r. w JSW. Czynnikiem wspierającym wzrost płac w przetwórstwie był z kolei pozytywny efekt kalendarzowy. Utrzymujące się braki kadrowe sprzyjają presji na wzrost płac, natomiast w średnim terminie oczekujemy lekkiego spowolnienia wzrostu wynagrodzeń, czemu będzie sprzyjać hamujący wzrost gospodarczy i rosnące pozapłacowe koszty pracy (PPK). Z kolei dynamika roczna zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w październiku pozostała na poziomie 3,2% r/r z poprzedniego miesiąca, zgodnie z konsensusem prognoz. W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała wzrost o ok. 2 tys. wobec wzrostu o 5 tys. w październiku przed rokiem, co jest z jednej strony pozytywnym sygnałem po ostatnich dwóch miesiącach spadków, jednakże z drugiej strony wpisuje się w średnioterminowy scenariusz wyhamowywania wzrostu zatrudnienia. Dzisiejsze dane przekładają się na wzrost dynamiki realnego funduszu płac w październiku do 9,0% r/r z 8,1% r/r we wrześniu. Dynamika funduszu płac pozostaje wysoka potwierdzając utrzymujące się wsparcie ze strony rynku pracy dla siły nabywczej gospodarstw domowych i tym samym krajowej konsumpcji prywatnej. Październikowe dane z rynku pracy nie zmieniają perspektyw kontynuacji długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza. W scenariuszu bazowym spodziewamy się, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie pod koniec przyszłego roku (stopa referencyjna na koniec 2019 r. na poziomie 1,75% wobec 1,50% obecnie) przy głównym wskaźniku inflacji zbliżonym do celu NBP i istotnie wyższym poziomie inflacji bazowej" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 3,2% r/r, podobnie jak miesiąc wcześniej (kons. 3,2% r/r, PKO: 3,1% r/r). W październiku liczba zatrudnionych zwiększyła się o 2,4 tys. osób, po spadkach w dwóch poprzednich miesiącach. Październik jest sezonowo jednym z najlepszych miesięcy na krajowym rynku pracy, ale dynamika m/m w br. była najniższa dla tego miesiąca od 2012. Potwierdza to naszą opinię o słabnącym popycie na pracę. Podobny obraz wyłaniał się z październikowego badania PMI, wg którego liczba zatrudnionych w przemyśle spadła w październiku po raz pierwszy od 5 lat. Pozytywnie zaskoczyły natomiast dane o wynagrodzeniach. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 7,6% r/r vs 6,7% r/r. Odczyt był wyraźnie lepszy od oczekiwań (kons. i PKO 6,6% r/r), co sugeruje wystąpienie czynnika jednorazowego. Najczęściej źródłem niespodzianki są zmienne składniki wynagrodzeń w górnictwie, jednak na szczegółowe dane musimy czekać do publikacji Biuletynu Statystycznego (27 listopada). Rynek pracy pozostaje wsparciem dla wydatków gospodarstw domowych. Fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się o 11% r/r, a po uwzględnieniu wzrostu cen o 9,1% r/r. Jego dynamika utrzymuje się na podwyższonym poziomie od ponad dwóch lat, jednak ostatnio nie przyspiesza, co sugeruje wygasanie impulsu do przyspieszenia (wciąż silnej) dynamiki konsumpcji. Spodziewamy się uspokojenia sytuacji na rynku pracy, co oznacza większe zrównoważenie popytu na pracę z ograniczoną podażą (rekordowo niskie bezrobocie). Dane są neutralne z punktu widzenia RPP, która zakłada w nowej projekcji stopniowy spadek presji płacowej w sektorze przedsiębiorstw" - analitycy PKO Banku Polskiego.

"Po kilku miesiącach wyraźnego spadku dynamiki zatrudnienia (wobec 3,7% r/r w czerwcu br.), październik jest pierwszym miesiącem stabilizacji tej dynamiki. Wg naszych szacunków taka sytuacja wynika z wyhamowania trendu spadkowego miesięcznej dynamiki zatrudnienia, po tym jak w III kw. wyraźnie ta dynamika obniżyła się. Październikowe dane nie wskazują na utrzymanie notowanego we wrześniu efektu silniejszego spadku dynamiki. Jednocześnie rocznej dynamice wzrostu za IV kw. br. w trochę mniejszym stopniu ciąży baza odniesienia. Ustabilizowanie się miesięcznej dynamiki wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na poziomie ok. 0,1% m/m wydaje się spójne z wynikami badania NBP dot. koniunktury w sektorze przedsiębiorstw wskazującego na wyhamowanie wcześniejszego spadku wskaźnika planów zatrudnienia. O ile problemy podażowe oraz oczekiwane spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej będą cały czas obniżać dynamikę wzrostu zatrudnienia w firmach, to przy oczekiwaniach ograniczonej skali tego spowolnienia zakładamy także ograniczoną skalę spadku dynamiki zatrudnienia. Oczekujemy, że w do końca br. dynamika zatrudnienia może obniżyć się jeszcze do ok. 3,0% r/r, a w 2019 r. będzie kształtować się w granicach 1,0%-2,0% r/r. Październikowa dynamika wynagrodzeń wzrosła nieco silniej wobec naszej prognozy. Być może skala spadku dynamiki płac w górnictwie oraz energetyce okazała się niższa, wobec naszej prognozy, być może silniej na plus zadziałały efekty kalendarzowe (silniej wpływające na dynamikę płac w przetwórstwie oraz budownictwie). Biorąc pod uwagę sygnalizowane przez firmy lekkie wyhamowanie presji płacowej nie sądzimy natomiast, aby październikowe dane zapowiadały kolejne nasilenie trendu wzrostowego dynamiki wynagrodzeń. Podtrzymujemy nasze założenia, że przy z jednej strony, wciąż sporej sile negocjacyjnej pracowników z uwagi na niską podaż pracy, a z drugiej strony: - wyraźnie wyższej bazie odniesienia w 2018 r., - rosnących kosztach firm, - lekkiego wyhamowania cyklicznego tempa wzrostu popytu na pracę, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będą rosły w tempie ok. 7,0% r/r,przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej przez efekty kalendarzowe" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

"Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku do 7,6% r/r z 6,7% we wrześniu, kształtując się powyżej naszej prognozy (6,5%) i konsensusu rynkowego (6,7%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w październiku o 5,7% r/r wobec 4,7% we wrześniu. Wyraźne przyspieszenie wzrostu płac w październiku jest niespodzianką w świetle wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz odnotowanego we wrześniu br. spadku 6-miesięcznej średniej kroczącej dla rocznego tempa wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw, co można było odczytywać jako sygnał obniżenia presji płacowej. Pozwala to przypuszczać, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw w październiku były przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach. Publikacja szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowaną presję płacową w szeregu branż, będzie się kształtować w okolicach 7%. Czynnikami ograniczającymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach będą wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczające wzrost pozapłacowych kosztów pracy) oraz niepewność dotycząca losów ustawy znoszącej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą Trybunał Konstytucyjny uznał w ubiegłym tygodniu za niezgodną z Konstytucją. Przestrzeń dla wzrostu płac będzie również ograniczana przez wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Wsparciem dla naszego scenariusza jest sygnalizowany w październikowym badaniu koniunktury NBP (Szybki Monitoring) spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach. Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o 2,4 tys. m/m wobec spadku o 4,2 tys. we wrześniu. Październikowe dane wskazują zatem, że po dwóch miesiącach spadku zatrudnienia w ujęciu miesięcznym odnotowano jego dodatnią dynamikę. Z kolei roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się i wyniosła 3,2%. Czynnikami ograniczającymi wzrost zatrudnienia w październiku były, podobnie jak w poprzednich miesiącach, coraz silniej oddziałująca bariera w postaci braku wykwalifikowanych pracowników oraz procesy restrukturyzacyjne w niektórych branżach (oddziałujące w kierunku zmniejszenia liczby etatów). Oczekujemy, że w związku z oddziaływaniem wymienionych wyżej czynników w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie się stopniowo obniżać. Jest to zgodne z naszym scenariuszem zakładającym stopniowy spadek dynamiki liczby pracujących poza rolnictwem w najbliższych kwartałach. Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zwiększyła się we wrześniu do 9,0% r/r wobec 8,1% we wrześniu i 8,4% w III kw. Stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. br. (4,7% r/r wobec 4,8% w III kw.). Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.