Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowy: subskrypcyjną, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł oraz projektową, określającą szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego, podała spółka.

"Środki, które zostaną pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na pokrycie wydatków Tauron Dystrybucja S.A. związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022" - czytamy w komunikacie.

Obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera, podano także.

Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na 17 grudnia 2018 r. Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 7 lat, w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków).

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w pierwszym okresie finansowania, natomiast w kolejnym 5-letnim okresie finansowania według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę. Umowa przewiduje możliwość odroczenia terminów płatności odsetek od obligacji, maksymalnie do dnia wykupu obligacji lub do piątego dnia od dnia podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy.

Podporządkowany charakter obligacji sprawia, iż w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta, zobowiązania wynikające z obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami akcjonariuszy spółki, czytamy dalej.

"Planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową spółki, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenie netto / EBITDA, stanowiącego kowenant w krajowych programach emisji obligacji zawartych przez spółkę (z wyłączeniem obligacji serii TPEA1119 notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst z dniem wykupu przypadającym na 4 listopada 2019 r.). Ponadto obligacje będą mogły zostać zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w wysokości 50% tego finansowania" - podano także.

Emisja zostanie zrealizowana po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających, podsumowano.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.