Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 75% lub 100% zysków za 2018 r., w zależności od wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego, przy czym decyzja dotycząca podziału zysku powinna uwzględniać potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Na podstawie analizy sytuacji na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, rekomendowane jest łączne uwzględnienie następujących kryteriów przy podejmowaniu decyzji w zakresie podziału zysku za rok 2018 i jego rozdysponowania w 2019 roku:

I. w 2018 roku oraz w okresie od początku 2019 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełniania ustawowych wymogów kapitałowych;

II. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, tak aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach, a także uwzględniał potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, dalej jako 'ustawa o pracowniczych planach kapitałowych');

III. podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku powinno uwzględniać, czy w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku nie zostały zgłoszone roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi;

IV. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spełniające warunki, o których mowa w pkt I-III, które zarazem w toku ostatniego procesu Badania i Oceny Nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych otrzymały ocenę końcową BION 1 lub 2, mogą rozdysponować

- w sposób inny niż przeznaczając zysk netto na utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycie straty z lat ubiegłych:

1. maksymalnie 75% zysku netto wypracowanego w 2018 roku, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5;

2. powyżej 75%, ale nie więcej niż 100% zysku netto wypracowanego w 2018 roku, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2

- przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

V. podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie mogą także powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów, charakteryzujących się najwyższym poziomem płynności i bezpieczeństwa, ustalonych jako suma wartości środków pieniężnych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego. Przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które planuje tworzenie funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, zdefiniowanych jak wyżej, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, odnoszącego się do minimalnego poziomu środków płynnych" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem