Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Orphee - spółka zależna PZ Cormay - przystąpiła do negocjacji ostatecznych warunków potencjalnej transakcji sprzedaży posiadanego pakietu udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, podało PZ Cormay. O stanie prowadzonych negocjacji poinformuje do 31 marca br.

Apator odnotowało 16,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w IV kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 17,08 mln zł wobec 2,64 mln zł straty.

Jacek Pawlak zrezygnował z funkcji członka zarządu ds. finansowych ASM Group ze skutkiem na 28 lutego br., podała spółka. Jednocześnie dwóch uprawnionych akcjonariuszy powołało do zarządu Dorotę Kenny i powierzyło jej pełnienie funkcji członka zarządu od 1 marca.

Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, stanowiących nie więcej niż 10% obecnych akcji, tj. 137 667 szt, w drodze subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez zarząd spółki.

Grupa Żywiec otrzymała bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie od Chicago Poland Investment Group 100% udziałów spółki Browar Namysłów, podał Żywiec.

Przewozy PKP Cargo spadły o 5,1% r/r do ok. 8,5 mln ton ładunków na polskim rynku w styczniu br., podała spółka.

Unipetrol z grupy PKN Orlen i chorwacka spółka Croatian Jadranski Naftovod podpisały aneks do umowy ramowej na transport ropy rurociągiem JANAF z 2016 roku, przedłużający okres obowiązywania kontraktu do 2021 roku, podał Unipetrol.

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso powołała zarząd na 3-letnią kadencję z Maciejem Szymańskim na stanowisku prezesa, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje tegoroczne wydobycie gazu ze złóż w Norwegii w wysokości 400 mln m3, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisały umowę w sprawie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będą prowadzone na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice, podało PGNiG.

Mostostal Zabrze spodziewa się, że w przyszłym roku zakończy optymalizację majątku trwałego w zakresie sprzedaży zbędnych nieruchomości, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Do pozyskania w ten sposób pozostało spółce ok. 40 mln zł, z czego ok. połowa w 2019 r.

Mostostal Zabrze ocenia swój deficyt pracowników na ok. 200 osób. By mu zaradzić, sięga m.in. po pracowników z Bangladeszu, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk.

Apator GmbH, spółka zależna Apatora, zawarł umowę na dostawę liczników energii elektrycznej z EWE Netz GmbH reprezentującą grupę zakupową w składzie: RheinEnergie Koln AG, Westfalen Weser Netz GmbH, EWE Netz GmbH, Wesernetz Bremen, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 2,2 mln euro (tj. ok. 9,5 mln zł według średniego kursu NBP z 27 lutego 2019 roku). Dostawy będą realizowane w 2019 roku.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dotyczące koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka, podał KGHM Polska Miedź. KGHM zapowiedział, że niezwłocznie podejmie prace na obszarze tej koncesji.

Oferta Rafako została wybrana przez Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji) jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym w przedmiocie budowy siedziby muzeum w Toruniu w formule zaprojektuj - wybuduj, podała spółka. Wartość oferty spółki to 117,7 mln zł netto (tj. około 144,7 mln zł brutto).

Celem Mostostalu Zabrze jest wypłata dywidendy w kolejnych latach, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk.

Mostostal Zabrze ocenia, że bieżący rok będzie rokiem rozwoju, z rosnącymi w ujęciu r/r przychodami, kontynuacją satysfakcjonujących marż i nadzieją na poprawę wyniku netto, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk.

Na rynku zadebiutowała platforma crowdinvesting CrowdConnect.pl, gdzie inwestorzy znajdą informacje o emisjach publicznych przeprowadzanych przez spółki zmierzające do debiutu na rynku NewConnect, podał właściciel platformy Dom Maklerski INC. Platforma umożliwia inwestorom analizę oraz selekcję firm z sektora MŚP.

Klienci Idea Banku za pomocą systemu transakcyjnego Idea Cloud zyskali możliwość opłacenia podatku dochodowego za 2018 r. bezpośrednio przez portal podatkowy Twój e-PIT w serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl. Idea Bank jako drugi bank w kraju zaproponował takie rozwiązanie, podała spółka.

Asbis nie ma na obecną chwilę obaw o znaczący spadek tegorocznej zyskowności wobec 2018 r., a prognozę finansową na 2019 poda w marcu, poinformował dyrektor ds. relacji inwestorskich Costas Tziamalis.

Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie II etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce i rozpoczął przekazywanie lokali mieszkańcom, podała spółka.

Asbis realizuje inwestycje w startupy i przejmuje spółki, aby budować nowe projekty i umacniać kompetencje w najbardziej obiecujących segmentach IT, zarówno korporacyjnych, jak i konsumenckich, wynika ze słów prezesa Siarhei'a Kostevitcha.

Asbis kontynuuje transformację w kierunku dystrybutora z wartością dodaną (VAD) i markami własnymi w najbardziej perspektywicznych segmentach IT, zarówno korporacyjnych, jak i konsumenckich, poinformował prezes Siarhei Kostevitch.

DataWalk zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w czwartek 28 lutego 2019 r., podała giełda.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpocznie od 18 marca publikowanie nowego indeksu - WIG.Games, skupiającego producentów gier oraz indeksów makrosektorowych z branż: banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności, paliwa-chemia-gaz oraz energia-górnictwo-surowce, podała Giełda.

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln zł z uwzględnieniem oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjęło decyzję o wprowadzeniu do swojej oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Spółka chce być jednym z głównych graczy na rynku PPK, poinformował prezes Adam Jenkins.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack i wpisał je na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pawła Kacprzyka na stanowisko prezesa Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń (N-N TU) oraz prezesa Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (N-N TUŻ), wynika z komunikatu Komisji.

Jakub Grudziński złożył rezygnację, z dniem złożenia oświadczenia, z pełnienia funkcji członka zarządu Artifex Mundi, podała spółka.

Bartosz Bielak złożył z przyczyn osobistych rezygnację z funkcji wiceprezesa Famuru ds. strategii i rozwoju, ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 r., podała spółka.

ScanLink Medical, podmiot w 100% zależny od Infoscan, zawarł z Polmedem umowę o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu, podał Infoscan.

Rada nadzorcza Ciech podjęła uchwałę zatwierdzającą trzyletni długoterminowy plan motywacyjny Grupy Ciech na lata 2019-2021 dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Ciech, podała spółka. Intencją wprowadzenia planu jest harmonizacja działań kluczowych menadżerów Grupy Ciech z osiągnięciem celów zapisanych w strategii na lata 2019-2021.

Akcjonariusze Awbudu zdecydują o emisji do 40 mln akcji serii B1 bez prawa poboru, podejmą uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki, a także podjęcia czynności w sprawie roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków władz, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 marca.

Action w restrukturyzacji odnotował 113 tys. zł zysku netto i 2,2 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Alupol Films, spółka pośrednio zależna od Grupy Kęty, podpisała ze spółką Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż umowę na zakup surowców do produkcji folii polipropylenowej BOPP wykorzystywanej m.in. do produkcji opakowań za szacunkowo ok. 147 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Piotra Kochanka na stanowisko członka zarządu PKO Banku Hipotecznego nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, podała instytucja.

Grupa Budimex miała 7,38 mld zł przychodów i 305,42 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r., wynika z wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Livechat Software odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia 2018) wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis odnotował 4,9 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 3,83 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stelmet odnotował 5,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadajacej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 136,61 mln zł skonsolidowanego zysku brutto w 2018 r. wobec 120,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie według wstępnych, szacunkowych wyników.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Krzysztofa Bachty na prezesa Alior Banku, podał bank. KNF wyraziła również zgodę na powierzenie Markowi Szcześniakowi funkcji członka zarządu Alior Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, podano w odrębnym komunikacie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem