Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Global Cosmed podjął decyzję o zamiarze wszczęcia postępowania sądowego przeciwko AB Industry, mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie spółki w Radomiu, podała spółka.

"Emitent wyjaśnia, iż dokumentacja wykonawcza mieszalni została wykonana na podstawie umowy 2014/05/02 z dnia 8 maja 2014 r. na 'Przygotowanie projektu wykonawczego nowej mieszalni w firmie Global Cosmed S.A.', zaś AB Industry S.A. realizowała inwestycję, pełniąc rolę generalnego wykonawcy, na podstawie umowy nr PD/0566/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. na 'Wykonawstwo nowej mieszalni w firmie Global Cosmed S.A.'. Inwestycja ta została zgłoszona do odbioru w grudniu 2016 roku, przy czym spółka odmówiła podpisania końcowego protokołu odbioru, zgłaszając do niej liczne zastrzeżenia. W toku walidacji nowej mieszalni lista stwierdzonych wad i usterek była rozszerzana kolejnymi pismami. Do zasadniczych zastrzeżeń przy projektowaniu i wykonaniu inwestycji zaliczyć należy m.in. błędy co do wytycznych w zakresie konstrukcji mieszalników, skutkujących finalnie ich błędnym zaprojektowaniem, nieprawidłowy dobór stali do zbiorników, mieszalników i pomp, zastrzeżenia odnośnie doboru rodzaju i wydajności pomp, wadliwe zaprojektowanie instalacji rurowej, wadliwe zaprojektowanie stacji myjącej CIP, problemy i błędy konstrukcyjne stacji transferowych zbiorników magazynowych i stacji przyłączeniowych" - czytamy w komunikacie.

W opinii spółki, na skutek wykonania wadliwej dokumentacji wykonawczej przez AB Industry i wadliwego wykonania na jej podstawie nowej mieszalni doszło m.in. do wzrostu zatrudnienia na mieszalni pomimo zakładanego w dokumentacji projektowej utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a ponadto do braku możliwości osiągnięcia deklarowanej wydajności mieszalni, wzrostu kosztów wytworzenia produktów w stosunku do pierwotnie zakładanych, nadmiernego wzrostu zapotrzebowania na wodę z wodociągu miejskiego, większego niż to było konieczne przy założeniu stosowania najnowszych standardów i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży kosmetycznej, a także wzrostu emisji ścieków stężonych, wskazano również.

Powyższe doprowadziło nie tylko do wzrostu kosztów funkcjonowania nowej mieszalni, lecz utrudniło możliwość realizacji przez Global Cosmed zakładanego wolumenu zamówień, czemu właśnie służyć miała realizacja inwestycji.

"W związku z odmową uznania swojej odpowiedzialności przez AB Industry S.A. spółka zleciła opracowanie planu naprawczego zewnętrznemu projektantowi, przyjmując założenie uzyskania maksymalnego efektu przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych, co oznacza rezygnację z obiektywnie uzasadnionej rozbiórki istniejącej mieszalni i zaprojektowania jej oraz wybudowania od podstaw, aby spełniała założone parametry" - czytamy dalej.

W efekcie, w oparciu o przekazany Global Cosmed plan naprawczy, złożone zapytania ofertowe i stworzony w oparciu o nie kosztorys, spółka szacuje koszty niezbędnych napraw i modernizacji na kwotę 4 158 242,2 zł. Spółka ocenia, iż dzięki realizacji planu naprawczego osiągnie wydajność produkcyjną zakładu w Radomiu na poziomie 192 ton na dobę w systemie dwuzmianowym, co będzie parametrem zbliżonym do założeń projektowych AB Industry na poziomie 200 ton na dobę w systemie dwuzmianowym. Realizacja planu naprawczego pozwoli również na obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania mieszalni i w efekcie, kosztów wytworzenia produktów w zakładzie w Radomiu, podano.

"Zarazem emitent dokonał oszacowania bieżących strat i kosztów wynikających z wad projektowych i wykonawczych nowej mieszalni w latach 2017-2018 na poziomie 3 630 015,36 zł, szacując dalsze bieżące straty na poziomie około 160 tys. zł miesięcznie, przy czym kwota ta nie obejmuje wartości utraconych kontraktów, względnie kontraktów, których spółka nie mogła pozyskać ze względu na obniżoną wydajność mieszalni i zwiększone koszty jej funkcjonowania. Ponadto emitent szacuje, iż pełne przywrócenie funkcjonalności mieszalni do założeń projektowych oznaczałoby dodatkowy wydatek na poziomie 32,7 mln zł, powiększonych o koszty związane z niezbędnym przestojem zakładu, w kwocie około 10,4 mln zł" - czytamy.

W związku z tym Global Cosmed zlecił wyspecjalizowanej kancelarii prawnej zgłoszenie szkody wobec ubezpieczyciela AB Industry na łączną kwotę 16 mln zł, stanowiącą maksymalną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zarazem spółka zamierza złożyć przeciwko AB Industry pozew o odszkodowanie obejmujące wszelkie poniesione szkody i straty, wynikłe z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni. W przypadku odmowy wypłaty ubezpieczenia przez ubezpieczyciela spółka zamierza wezwać go do udziału w sprawie w charakterze pozwanego, wskazano również.

"Ponadto zarząd informuje, iż ostateczna wysokość roszczenia spółki względem AB Industry S.A. zostanie podana do publicznej wiadomości osobnym raportem bieżącym w chwili złożenia powództwa. Zarazem emitent dokonuje analizy faktycznej i prawnej w zakresie ustalenia odpowiedzialności poprzedniego zarządu Global Cosmed S.A., odpowiedzialnego za realizację inwestycji w latach 2013-2017" - podsumowano.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem