Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 18,1 mln zł i były wyższe o 32,12% r/r, podała spółka.

Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu I instancji w Finlandii w sporze z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej dotyczącym roszczeń wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3, podała spółka.

Konsorcjum PBG i Korporacji Budowlanej Doraco zawarło ze Szczecińską Energetyką Cieplną i z Miastem Szczecin umowy o łącznej wartości 296,26 mln zł netto (364,4 mln zł brutto), z czego udział PBG wynosi 50%, podała spółka.

Mennica Polska przystąpi do kilkudziesięciu postępowań przetargowych na produkcję monet w bieżącym roku, z czego kilkanaście będzie dotyczyć monet powszechnego obiegu, poinformował prezes Mennicy Polskiej Grzegorz Zambrzycki.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 36,79 mln zł w lutym 2019 r. i były wyższe o 37% w skali roku, podała spółka.

Rada nadzorcza CCC powołała Marcina Czyczerskiego na stanowisko prezesa od momentu powołania Dariusza Miłka na przewodniczącego rady nadzorczej, podała spółka.

Agora uwzględnia w tym roku rezerwę z tytułu restrukturyzacji działalności poligraficznej i możliwy negatywny wpływ cen energii na działalność. Z kolei nie spodziewa się negatywnego wpływu związanego z sytuacją spółki Ruch oraz odpisów wartości aktywów trwałych w segmencie Druk, poinformowali członkowie zarządu grupy.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podejmą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda z prawem poboru, wynika z projektów uchwał na nadwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 4 kwietnia.

Windeln.de, spółka z portfela MCI.TechVentures, pozyskała nowych istotnych azjatyckich inwestorów, którzy objęli akcje spółki warte ok. 10,1 mln euro, podano w komunikacie.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,2 mln zł w lutym br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w lutym 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,2 mln zł.

Lotos Oil podpisał z firmą Plastiko umowę na dostawę blisko 5 milionów rocznie kanistrów do olejów silnikowych o pojemności od 0,6 do 5 litrów, podał Lotos Oil. Jednocześnie, ze względu na optymalizację działalności, 31 sierpnia br. spółka zakończy własną produkcję opakowań.

Agora nie wyklucza, że m.in. w związku z zaangażowaniem w Eurozet, może dokonać rewizji planu wydatków na rozwój nowych segmentów biznesowych i akwizycji, który w ramach aktualnej strategii opiewa na 0,5 mld zł do 2022 r., wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu spółki.

Agora oczekuje rekordowego roku w działalności filmowej, którą realizuje w ramach grupy spółka Next Film, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka.

Agora zapowiada na bieżący rok kontynuację działań zmierzających do przyspieszenia wzrostu całej grupy, poinformował prezes Bartosz Hojka.

mLeasing - spółka leasingowa z Grupy mBanku sfinalizowała transakcję zakupu 100% udziałów w LeaseLink - spółce z sektora fintech, specjalizującej się w usługach płatności leasingiem, podał mBank. Wartość transakcji wynosi 31,6 mln zł. Obecnie nie jest planowane połączenie obu firm, marka przejmowanego podmiotu pozostanie na rynku.

Zarząd Kruka podejmie decyzję w sprawie rekomendacji co do podziału zysku za 2018 r. w ciągu kliku tygodni, poinformowali przedstawiciele zarządu. Intencją spółki jest wypłata dywidendy.

Kruk prowadzi rozmowy w sprawie nabycia firmy pożyczkowej w Polsce lub Rumunii i liczy, że w I półroczu br. będzie znany ich wynik, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

Kruk ocenia, że jego biznes we Włoszech powinien wykazać zysk operacyjny w tym roku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Wskazał również, że nie widzi na chwilę obecną podstaw do dokonywania dalszych odpisów wartości portfela we Włoszech.

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji, podała spółka. Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r.

Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii w 2019 roku, pod warunkiem braku zmian w prawie ograniczających spłaty do dwukrotności ceny alokowanej do poszczególnej sprawy. Spółka nie wyklucza także oportunistycznych zakupów aktywów konkurentów w Polsce lub Rumunii, podał Kruk w prezentacji.

Grupa Orlen planuje wzrost przewozów kolejowych o ok. 30%, do poziomu 11,2 mln ton rocznie w ciągu 5 lat. W tym celu zakładane jest pozyskanie kilkudziesięciu nowoczesnych lokomotyw przewozowych, co umożliwi realizację wyznaczonych celów zarówno na rynku polskim, jak i czeskim, podała spółka.

PGO chce rozwijać obecność w branżach kolejowej i paliwo-energetycznej. W średnim terminie zakłada zwiększanie się udziału eksportu w sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Łukasz Petrus.

Asseco Poland i Oracle Corporation zawarły porozumienie, w wyniku którego nowoczesne aplikacje Asseco dla sektora utilities będą sprzedawane w chmurze Oracle, poinformowało Asseco. Rozwiązania z rodziny Asseco Utility Management Solutions (AUMS) są przeznaczone dla MSP oraz klientów korporacyjnych. Będą one dostępne w formie usługi (SaaS) w Polsce i za granicą.

Nestmedic przeprowadzi ofertę prywatną 500 000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,5 zł za jedną akcję, skierowaną wyłącznie do nowego inwestora - Deutsche Balaton AG. Całkowita wartość emisji wyniesie 750 tys. zł, podała spółka. Ponadto Nestmedic prowadzi dalsze ustalenia dotyczące m.in. wprowadzenia akcji Nestmedic do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing).

PGO ostrożnie ocenia perspektywę przychodów w 2019 r., poinformował ISBnews prezes Łukasz Petrus. Spółka pracuje nad redukcją wpływu cen energii m.in. poprzez realizowane inwestycje.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 334 mln w styczniu br., podała spółka.

Agora zrealizuje drugą rundę finansowania ROI Hunter, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka.

Enea Ciepło rozpocznie w tym roku kolejny projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Białymstoku, który obejmie sieć długości ponad 18 km, podała spółka. Realizację projektu zaplanowano na lata 2019-2023, a jego koszt to 38,39 mln zł, z czego 12 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Infoscan otrzymał rezygnację Tomasza Nowowiejskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

Helios - z grupy Agora - planuje w tym roku otwarcie ok. 20 lokalizacji rozwijanych pod markami Papa Diego i Van Dog, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka.

Central Europe Genomics Center, (CEGC, spółka stowarzyszona Inno-Gene) podtrzymuje chęć złożenia oferty w nowo ogłoszonym postępowaniu przetargowym "Genomiczna Mapa Polski II", podało Inno-Gene.

Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć od 2,5 do 4,5% r/r w 2019 r., podała spółka.

Agora odnotowała 0,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 73,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma uzyskała patent na inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach, podała spółka.

ZUE miało 832,73 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Mirbud ma umowę na budowę obiektu handlowego pn. "Park Handlowy Stop Shop" - Etap I i II w Białkach k/Siedlec za 54 mln zł netto, podała spółka.

Mennica Polska odnotowała 67,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 53,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w styczniu br. wyniosła ok. 37 mln i była 4% wyższa r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej Redan wyniosła ok. 76 mln zł i była wyższa o ok. 2% r/r.

Umowa zakupu udziałów w Tele Pizza Poland uległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia się w przewidzianym terminie warunków zawieszających określonych w SPA (nieuzyskanie w terminie zgody UOKiK na koncentrację), podała spółka.

Do Idea Money S.A. - spółki zależnej Idea Banku - dotarło wezwanie pełnomocników DNLD L.P. z siedzibą na Jersey (będącej spółką dominującą wobec DNLD Holdings S.?.r.l. - większościowego akcjonariusza GetBack S.A.) do rozpoczęcia rozmów ugodowych zmierzających do zaspokojenia "bliżej nieokreślonej szkody DNLD L.P. wynikającej z zawartej w dniu 15 marca 2016 roku pomiędzy Emest Investment sp. z o.o. i Idea Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dawniej: Getin International S.a.r.l) umowy sprzedaży wszystkich akcji GetBack S.A.". Idea Money S.A. jest następcą prawnym Idea Investment S.a.r.l. po dokonaniu połączenia transgranicznego obu spółek, podał Idea Bank.

Zarząd ABC Data zawarł z Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie umowę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, podała spółka.

Marvipol podpisał umowę przedwstępną w sprawie nabycia działki o powierzchni 2,3 ha w Kołobrzegu pod inwestycję deweloperską za 7,9 mln zł netto, podała spółka.

X-Trade Brokers odnotowało 101,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 92,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 330,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 295,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem