Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w lutym br. zanotowała dynamikę r/r powyżej konsensusu, zaś produkcja budowlano-montażowa zdecydowanie wypadła powyżej oczekiwań. Po publikacji pełnego zestawu danych większość ekonomistów szacuje dynamikę wzrostu PKB w I kwartale na 4,2-4,8%, pomimo słabnącego popytu zewnętrznego. Ryzykiem wciąż pozostaje rozwój sytuacji zewnętrznej - wskazują analitycy.

Analitycy oceniają, że trend spadkowy dynamiki sprzedaży detalicznej w początkowych miesiącach roku jest bardzo stopniowy, jak również oczekują ograniczonej skali spowolnienia aktywności w budownictwie w 2019 roku. W kolejnych kwartałach br. spowolnienia wzrostu produkcji budowlano-montażowej będzie związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych, zdaniem ekonomistów. Natomiast wyniki sprzedaży detalicznej wskazują zdaniem ekonomistów na utrzymywanie się solidnej dynamiki konsumpcji prywatnej w całym 2019 roku, również dzięki pakietom fiskalnym.

Część ekonomistów spodziewa się utrzymania dynamiki nakładów inwestycyjnych w okolicach 7% r/r w I kw. br.

Analitycy oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych na wet do końca 2020 roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,6% r/r w lutym br. (konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił 5,5% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,2%. Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w lutym 2019 r. o 15,1% r/r, a w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 15,1%.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Opublikowane dziś dane dopełniają obrazu polskiej gospodarki po dwóch miesiącach br. Jest on bardzo pozytywny. Dynamika PKB nie będzie już raczej przekraczać 5.0%r/r, ale wynik w okolicach 4.5-4.7% w Q1'19 jest w zasięgu ręki i byłby to oczywiście także bardzo dobry wynik, istotnie przewyższający dotychczasowe oczekiwania rynkowe. RPP, w tych warunkach, nie ma powodów do zmian stóp procentowych" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Podsumowując, widzimy możliwość rewizji naszej prognozy wzrostu w górę w I kw. 2019 i w całym 2019 roku. Obecnie nowy model wskazuje na wzrost rzędu 4,7-4,8% w I kw. 2019 roku. Opierając się na danych dzisiejszych, zdecydowanie uważamy, że konsumpcja prywatna pozostanie kluczowym silnikiem wzrostu gospodarczego, wsparta pakietem fiskalnym w II połowie 2019 roku" - analityk Erste Group Research Katarzyna Rzentarzewska.

"Choć lutowe bardzo silne ożywienie produkcji nie ma istotnego wpływu na prognozy aktywności w budownictwie w kolejnych miesiącach, to, w szczególności w połączeniu z lepszymi danymi dot. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, przekładają się na potencjał wyższego tempa wzrostu PKB w I kw. w stosunku do naszej bazowej prognozy 4,4% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Zgodnie z oczekiwaniami tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w lutym wyhamowało w stosunku do zanotowanego w styczniu, niemniej jednak jest to bardzo niewielka skala wyhamowania biorąc pod uwagę mniejszą liczbę dni handlowych, zarówno w stosunku do stycznia (o 2), jak i w stosunku do lutego ub.r. (o 3). Na sprzedaż detaliczną duży pozytywny wpływ mają takie czynniki jak wciąż wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń czy wyhamowanie inflacji. Stąd można oczekiwać, że i w kolejnych miesiącach wyniki sprzedaży detalicznej będą nadal pozytywne, a uwzględniając dodatkowe transfery socjalne (ok. 10 mld zł już w maju i co najmniej kolejne 10 mld zł w drugiej połowie br.) może się okazać że nie będą one dużo słabsze od notowanych na przestrzeni 2018 r. Konsumpcja z całą pewnością pozostanie w 2019 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego, który w mojej ocenie wzrośnie o ok. 4.5%. Po serii opublikowanych w ostatnich dniach lepszych od prognoz danych z rynku pracy, a także przekraczającej oczekiwania dynamiki produkcji przemysłowej, imponująco wygląda także lutowy odczyt produkcji budowlano-montażowej. Wynikowi ?ciąży" wysoka baza odniesienia z poprzedniego roku (wzrost produkcji wyniósł wówczas 31.3%r/r), i podobna sytuacja będzie mieć miejsce w kolejnych kilku miesiącach, niemniej jednak lutowe dane wskazują że sektor budowlany po słabym styczniu nabrał większego rozpędu. Wydaje się jednak, że mimo wszystko po zeszłym bardzo dobrym roku branża budowlana będzie w tym roku rozwijać się wolniej. Na mniejszą skalę będą realizowane i projekty infrastrukturalne, i także te związane z budownictwem mieszkaniowym. Opublikowane dziś dane dopełniają obrazu polskiej gospodarki po dwóch miesiącach br. Jest on bardzo pozytywny. Dynamika PKB nie będzie już raczej przekraczać 5.0%r/r, ale wynik w okolicach 4.5-4.7% w Q1'19 jest w zasięgu ręki i byłby to oczywiście także bardzo dobry wynik, istotnie przewyższający dotychczasowe oczekiwania rynkowe. RPP, w tych warunkach, nie ma powodów do zmian stóp procentowych" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"W lutym bieżącego roku dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych, czyli realnie ukształtowała się na poziomie 5,6% r/r. Oznacza to wynik zgodny z konsensusem rynkowym. Równocześnie korekcie ?na plus" uległy dane za styczeń br. (z 5,2 do 6,1% r/r). Spośród dziewięciu działów o wynikach których raportuje GUS, tylko trzy odnotowały sprzedaż wyższą od wyniku ogółem. Sugeruje to koncentracje popytu jedynie na wybranych sektorach. Pozytywnie na poziom sprzedaży oddziaływał wzrost sprzedaży samochodów, który ma dużą wagę w całości sprzedaży. Dobry wynik w tym zakresie sugerowały wstępne dane publikowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) dotyczące rejestracji nowych samochodów w lutym, które pokazały wzrost sprzedaży o 4,5% r/r. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej, publikowany przez GUS, dotyczący oceny możliwości dokonywania zakupów w lutym spadł o 3 pkt. w stosunku do stycznia jednak cały czas utrzymuje się w obszarze powyżej 10 pkt., co sygnalizuje pozytywne tendencje w popycie konsumpcyjnym. Produkcja budowlana w lutym okazała się zdecydowanie wyższa od prognoz i zanotowała dynamikę wzrostu na poziomie 15,1% r/r, wobec prognoz na poziomie 4,5% r/r. W lutym br. krótszy czas pracy wynikający z mniejszej liczby dni roboczych mógł być zrównoważony przez prawdopodobnie wyższe temperatury niż w styczniu br. i lutym ub.r. Zatem warunki pogodowe powinny sprzyjać pracom budowlanym, co znalazło potwierdzenie w danych. Negatywnym czynnikiem był niewątpliwe bardzo wysoki efekt bazy z lutego 2018 r. Wzrost produkcji budowlanej wyniósł wtedy 31,3% r/r, co było 2-gim najwyższym odczytem w całym 2018 r. Dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlanej i sprzedaży detalicznej wskazują na jedynie lekkie pogorszenie koniunktury w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Średnie po 2 miesiącach dla każdej z tych kategorii są niższe niż przed rokiem ale z drugiej strony trzeba pamiętać, iż rok temu w I kwartale wzrost gospodarczy osiągał poziom 5,3% r/r. Zatem można przypuszczać, iż w I kwartale br. pozostanie wciąż na relatywnie wysokich poziomach" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz

"Spadek dynamiki wobec stycznia związany jest głównie z powrotem dynamiki wzrostu sprzedaży żywności do nieco niższych poziomów po jej styczniowym wyskoku oraz spowolnieniem wzrostu w kategorii ?paliwa" ze względu na cieplejszy luty niż przed rokiem. Z kolei kategoria ?meble, RTV, AGD" odnotowała wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży - do 13,8% r/r z 10,8% r/r w styczniu, co świadczy o utrzymywaniu się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. Zapowiadany przez rząd pro-konsumpcyjny impuls fiskalny powinien podtrzymać wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w latach 2019-2020 pomimo słabnącego wsparcia ze strony wzrostu funduszu płac w konsekwencji oczekiwanego wyhamowywania wzrostu zatrudnienia. Z kolei produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 15,1% r/r po wzroście o 3,2% r/r w styczniu (sezonowo oczyszczona wzrosła o 13,0% r/r wobec 3,2% r/r w poprzednim miesiącu). Najwyższą skalę wzrostu zanotowała kategoria ?budowa budynków" (27,9% r/r), zaś cały czas mocny wzrost notuje również ?budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej" (16,3% r/r). Mocny odczyt za luty sugeruje mniejszą od oczekiwań skalę spowolnienia wzrostu inwestycji w 1Q19. Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej wskazują na utrzymywanie się solidnej dynamiki konsumpcji prywatnej. Nie powinny mieć one jednak większego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się łagodne nastawienie większości członków RPP wspierane przez cały czas umiarkowany poziom inflacji konsumenckiej, podtrzymujemy oczekiwanie kontynuacji długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza. W scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2020 r. (stopa referencyjna: 1,50%)" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Podsumowując, widzimy możliwość rewizji naszej prognozy wzrostu w górę w I kw. 2019 i w całym 2019 roku. Obecnie nowy model wskazuje na wzrost rzędu 4,7-4,8% w I kw. 2019 roku. Opierając się na danych dzisiejszych, zdecydowanie uważamy, że konsumpcja prywatna pozostanie kluczowym silnikiem wzrostu gospodarczego, wsparta pakietem fiskalnym w II połowie 2019 roku" - analityk Erste Group Research Katarzyna Rzentarzewska.

"Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych spadła w lutym z 6,1% do 5,6%r/r ? lutowy wynik kształtował się powyżej rynkowych prognoz (5,2%). GUS o prawie 1pp w górę zrewidował styczniowe dane ? wcześniej dynamika szacowano na poziomie 5,2%. Rewizję są efektem korekty indeksów cenowych w kategoriach odzież i samochody. Struktura sprzedaży w lutym potwierdza wysoki popyt na dobra trwałe: Rtv i Agd (13,8%r/r) oraz stabilną sprzedaż samochodów (5%). Stosunkowo mocna była również sprzedaż produktów szybko-zbywalnych w sklepach niewyspecjalizowanych (13,5%r/r). W kolejnych miesiącach spodziewamy się stabilizacji dynamik po wyłączeniu czynników sezonowych. Szacujemy, że struktura wzrostu także będzie podobna do tej, którą obserwowaliśmy w lutym. Dużą zmienność generować będą efekty związane z ruchomych charakterem świąt wielkanocnych ? wynik w marcu będzie niski, natomiast dynamika odbije w kwietniu. Niemniej prognozujemy, że dynamika wzrost konsumpcji prywatnej w pierwszej połowie roku (4,2%r/r) będzie zbliżona do 4kw (4,3%). Efekt programów fiskalnych rządu uwidoczni się począwszy od 3kw ? oczekujemy wzrostu dynamiki o 1pp do 5,2%r/r. Dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła w lutym z 3,2% do 15,4%r/r, powyżej rynkowych prognoz (4.9%). Kategoria opisująca konstrukcje budynków zanotowała wzrost o 27,9%r/r, co stanowi odreagowanie po słabym styczniu (gdzie prace wstrzymywała pogoda). Również budownictwo infrastrukturalne utrzymało dwucyfrowy wzrost (16,3%r/r). Luty stanowi stosunkowo mało reprezentatywny miesiąc dla kondycji sektora, większe znaczenie przypisujemy kolejnym odczytom. Dalej spodziewamy się wysokiej dynamiki nakładów inwestycyjnych - prognozujemy, że w 1kw dynamika nakładów na środki trwałe w PKB wzrośnie z 6,7% do 7,1%r/r." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"Korekta styczniowych danych GUS ułatwia analizę szeregu czasowego sprzedaży detalicznej w aspekcie wpływu czynników sezonowych i kalendarzowych oraz cyklicznych. Spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w lutym wynikał bowiem w głównej mierze z wygaśnięcia styczniowego pozytywnego efektu wyższej liczby dni roboczych. Choć w skali perspektyw średnioterminowych zmiana szacunku dynamiki o ok. 1 pkt. proc. nie ma aż tak silnego znaczenia, to jednak ma znaczenie z punktu widzenia wskazywanych przez nas czynników dot. ryzyka tempa spowolnienia wydatków gospodarstw domowych pod koniec 2018 r. i właśnie skali spowolnienia sprzedaży detalicznej z początkiem 2019 r. Analizując dane dot. sprzedaży detalicznej z pierwszych dwóch miesięcy roku w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowości można ponownie wskazać (jak już pisaliśmy to przed kilkoma miesiącami) na bardzo stopniowy trend spadkowy tej dynamiki. Z drugiej strony cały czas utrzymuje się solidny wzrost sprzedaży ograniczający ryzyko silniejszego spowolnienia wydatków konsumpcyjnych. Przy prawdopodobnej kontynuacji tego spowolnienia w najbliższych miesiącach, w połowie roku można oczekiwać odwrócenia tego trendu w efekcie kumulacji wypłat świadczeń społecznych (w II kw. tzw. ?trzynastych" emerytur, a w III kw. nowych świadczeń w ramach programu ?Rodzina 500+"). Te efekty, przy utrzymującej się solidnej sytuacji na krajowym rynku pracy z początkiem br. pozwalają oczekiwać bardzo silnego wzrostu dochodów gospodarstw domowych w trakcie br., co powinno stymulować solidny wzrost konsumpcji prywatnej i sprzedaży detalicznej nawet przy założeniu zwiększenia stopy oszczędności gospodarstw domowych. W marcu, prawdopodobne jest okresowe silniejsze spowolnienie dynamiki sprzedaży detalicznej w kierunku 3,0%-4,0% r/r na co wpływać będzie jeszcze silniejsze pogorszenie relacji czynników kalendarzowych ? efektu niższej liczby dni handlowych oraz terminu Świąt Wielkanocnych. W 2018 r. święta wypadały pod koniec marca, co silnie podwyższyło dynamikę sprzedaży detalicznej w tym miesiącu i obniżyło w kwietniu. W 2019 r. będzie miała miejsce odwrotna sytuacja ze względu że termin świąt przypada na drugą połowę kwietnia. Świetny lutowy wynik budownictwa jest efektem dynamicznego odbicia aktywności w skali miesiąca w niezwykle rzadko notowanym tempie 7,0% m/m (po oczyszczeniu wpływu efektów sezonowych). Oczywiście należy mieć na uwadze, że tak nietypowe dynamiki zdarzają się zazwyczaj w okresie zimowym, w którym generalnie skala aktywności jest w trakcie roku najniższa. W 2018 r. tak dobre dane były notowane w styczniu, co spowodowało silną zmienność rocznej dynamiki budownictwa na przełomie roku (blisko 10-punktowy spadek dynamiki w styczniu po czym ok 10-puntkowy jej wzrost w lutym). Choć oczywiście nie oczekujemy utrzymania tak wysokich wzrostów produkcji w kolejnych miesiącach, to lutowe dane są ważne dla wsparcia oczekiwań co do ograniczonej skali spowolnienia aktywności w budownictwie, w szczególności w firmach zajmujących się wznoszeniem budynków (to w tej grupie firm kumulowało się spowolnienie styczniowe). Uśredniając wyniki budownictwa z poprzednich miesięcy można wskazać na wciąż solidne tempo wzrostu, choć zdecydowanie poniżej wzrostów rzędu 20% - 30% notowanych w 2018 r. Analiza struktury danych z początku br. potwierdza oczekiwania, że głównym powodem wolniejszego tempa wzrostu aktywności w budownictwie jest niższe tempo wzrostu publicznych inwestycji infrastrukturalnych, po tym jak firmy specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej ciągnęły silnie w górę wyniki produkcji budowlano-montażowej w II poł. 2017 r. oraz w 2018 r. Choć publiczne wydatki infrastrukturalne utrzymują się na podwyższonym poziomie, to ich kumulacja miała miejsce przed jesiennymi wyborami samorządowymi w 2018 r., co obecnie przekłada się na zdecydowany spadek dynamiki wydatków tego podsektora. W przypadku firm specjalizujących się we wznoszeniu budynków, na przełomie roku także nastąpiło spowolnienie aktywności, przy zdecydowanie mniejszej skali tej zmiany (przy także słabszej skali ożywienia w l. 2017-2018). Oczekujemy, że te tendencje utrzymują się także w kolejnych miesiącach br. Choć lutowe bardzo silne ożywienie produkcji nie ma istotnego wpływu na prognozy aktywności w budownictwie w kolejnych miesiącach, to, w szczególności w połączeniu z lepszymi danymi dot. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, przekładają się na potencjał wyższego tempa wzrostu PKB w I kw. w stosunku do naszej bazowej prognozy 4,4% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

"Kolejna publikacja danych ze sfery realnej gospodarki zaskoczyła pozytywnie. Dynamika produkcji budowlanej wzrosła w lutym do 15,1% r/r (z 3,5% r/r w styczniu) potwierdzając, że odczyt styczniowy był potknięciem, a silne wzrosty budownictwa są ciągle w grze. Sprzedaż detaliczna także zaskoczyła pozytywnie rosnąc realnie o 5,6% r/r (wobec 6,1% r/r w styczniu) mimo negatywnego efektu liczby dni handlowych. Struktura danych potwierdza, że popyt krajowy pozostaje ciągle głównym motorem wzrostu PKB: Stabilny trend wzrostowy sprzedaży w okolicach 5-6% (por. wykres) sugeruje, że dynamika konsumpcji nadal znajduje się na poziomach powyżej 4%. W lutym silnie rosła sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach a także mebli, RTV i AGD (boom budowlany). Po raz pierwszy od 2015 roku spadła sprzedaż (nominalna) odzieży. Opublikowane dziś dane o inwestycjach firm w 4q18 potwierdzają utrzymujący się wysoki popyt inwestycyjny: nakłady tych firm wzrosły w 4q o 13,9% r/r (wobec 13,6% r/r w 3q18). Solidny wzrost produkcji budowlanej w dziale inżynieria lądowa w lutym sugeruje, że popyt inwestycyjny publiczny ma się bardzo dobrze na początku 2019. Mimo słabszej dynamiki inwestycji ogółem w 4q (6,7% r/r) dane sugerują, że inwestycje powinny towarzyszyć silnej konsumpcji i dodatkowo wspierać wzrost gospodarczy w 2019. Opublikowane dotychczas dane sugerują, że dynamika PKB w 1q18 obniżyła się tylko nieznacznie do przedziału 4,2-4,5% r/r z 4,9% r/r w 4q18. Tym samym bilans ryzyk dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2019 (4,1%) stał się ponownie asymetryczny w górę. Jeżeli przełożenie się słabszego popytu zewnętrznego na wyniki polskiego eksportu będzie dalej takie jak dotychczas (paradoksalnie wydaje się, że jesteśmy jego beneficjentem), to możemy odnotować kolejny dobry rok. Pamiętać należy jednakże, że wiele się jeszcze może zmienić (do brexitu pozostało 8 dni, spór o handel USA ? Chiny nie jest zakończony)" - analitycy PKO Banku Polskiego.

"Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym w cenach bieżących o 6,5% r/r wobec wzrostu o 6,6% w styczniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,3%) i poniżej naszej prognozy (6,8%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się w lutym do 5,6% r/r wobec 6,1% w styczniu (dane zostały skorygowane względem wcześniejszej publikacji). Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej była niższa dynamika sprzedaży w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (1,6% r/r w lutym wobec 5,2% w styczniu). Jednocześnie mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem wzrostu w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach", która obejmuje m.in. hipermarkety (do 13,5% r/r w lutym z 5,5%). Podobna skala zmian dynamik w tych kategoriach (mierzona wpływem na sprzedaż detaliczną ogółem) i przeciwstawny ich kierunek mogą sugerować, że w lutym konsumenci w większym stopniu realizowali zakupy spożywcze w hipermarketach zamiast w wyspecjalizowanych sklepach. Trudno na razie stwierdzić, czy takie zjawisko miało charakter obserwacji nietypowej, czy jest początkiem nowej tendencji. Do spowolnienia wzrostu sprzedaży przyczyniły się również efekty statystyczne ? efekty wysokiej bazy (w przypadku kategorii "paliwa") oraz niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. Co do zasady, w poszczególnych kategoriach (poza paliwami) utrzymywało się zbliżone tempo wzrostu, jak przed miesiącem. Przeciętna dynamika realnej sprzedaży detalicznej w okresie styczeń-luty (5,9% r/r) obniżyła się wobec swojej średniej wartości w IV kw. (6,2%). Niemniej jednak inne dane wskazują na silny popyt konsumpcyjny w I kw. Opublikowane w tym tygodniu dane GUS zasygnalizowały wyraźną poprawę nastrojów gospodarstw domowych. Bieżący wskaźnik koniunktury konsumenckiej osiągnął w marcu najwyższy poziom w historii, a wyprzedzający wskaźnik ? drugą najwyższą wartość w historii. Ponadto, dane o rynku pracy wskazały w lutym na utrzymujący się relatywnie wysoki wzrost zatrudnienia oraz przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Zarysowane powyżej czynniki stanowią wsparcie dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w I kw. (4,6% r/r wobec 4,3% w IV kw.). Wsparciem dla wzrostu konsumpcji w kolejnych kwartałach (w szczególności w II kw.) będzie również uruchomienie pakietu fiskalnego. Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w lutym do 15,1% r/r wobec 3,2% w styczniu, co było znacząco powyżej oczekiwań rynku (6,0%) i naszej prognozy (4,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym o 7,0% m/m. Wyraźne przyspieszenie wzrostu produkcji budowlano-montażowej (o 9,3 pkt. proc.) wynikało z wyższej dynamiki produkcji w kategorii "wznoszenie budynków" (27,9% r/r w lutym wobec 2,3% w styczniu). Wiążemy to przede wszystkim z utrzymującą się wysoką aktywnością w budownictwie mieszkaniowym. Naszą ocenę wspierają również dane nt. rozpoczętych budów mieszkań (wzrost o 20,4% r/r w lutym). Dodatkowo w lutym 2018 r. mieliśmy do czynienia z ostrymi mrozami, które ograniczały wówczas aktywność w tej kategorii, co poprzez efekty obniżonej bazy podbiło dynamikę w lutym br. W kolejnych kwartałach oczekujemy spowolnienia wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 r., związanego głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej"). Utrzymująca się wysoka aktywność w budownictwie będzie czynnikiem stabilizującym tempo wzrostu produkcji. Dane o produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi nt. produkcji przemysłowej stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. (3,5% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r.). Precyzyjna ocena krótkookresowych perspektyw wzrostu gospodarczego będzie możliwa po zapoznaniu się z pakietem danych miesięcznych za marzec. Należy pamiętać, że istotnym ryzykiem w dół dla wzrostu gospodarczego w Polsce pozostaje niekorzystna koniunktura za granicą, w szczególności w Niemczech. Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Olipra

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem