Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Ultimo NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus.

Zarząd spółki Atal zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji o 100 mln zł tj. do 170 mln zł, podała spółka.

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny - z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich, podało ZUE.

ZUE odnotowało 62,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała w skład zarządu na nową wspólną kadencję, wynoszącą cztery lata: Paulinę Strugałę na stanowisko prezesa, Piotra Kochanka na stanowisko wiceprezesaodpowiedzialnego za sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, Agnieszkę Krawczyk na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za tworzenie i obsługę produktu oraz sprawy z zakresu finansów.

Mercator Medical ocenia, że I kwartał tego roku był okresem pełnym wyzwań rynkowych, ale oczekuje, że w drugim półroczu powróci do bardzo dobrych wyników z racji wygaszenia negatywnych czynników, obserwowanych od drugiej połowy 2018 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Spółka chce powrócić do marży EBITDA na poziomie z wcześniejszych lat tj. 10%.

Zysk netto Idea Bank Białoruś, zgodny z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wyniósł 8,28 mln rubli białoruskich (BYN) tj. 14,7 mln zł w 2018 roku, podał Getin Holding, właściciel 99,99% kapitału białoruskiego banku.

Orphee - spółka zależna PZ Cormay negocjuje ostateczne warunki zbycia swoich udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A., podał PZ Cormay. O stanie prowadzonych negocjacji spółka poinformuje do 30 kwietnia br.

Spółki zależne Protektora będą musiały dokonać spłat zobowiązań publicznoprawnych za wcześniejsze okresy, a wpływ tych działań na skonsolidowane wyniki za 2018 r. jest badany, poinformował Protektor.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ?Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol, podał PCC Exol.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Opolu wybrała ofertę Mostostalu Warszawa jako najkorzystniejszej w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej 45, podała spółka. Wartość oferty to 171,5 mln zł brutto.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły postępowanie przetargowe na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna", w którym ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę, podało ZUE.

Wydzielona z Selvity spółka usługowa będzie rozwijała się organiczne oraz poprzez przejęcia i prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami w tej sprawie. Spółka zakłada, że przejęcia będą finansowane przez banki, nie planuje natomiast emisji obligacji, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska.

ES-System spodziewa się, że wprowadzenie nowej oferty produktowej w segmentach oświetlenia przemysłowego i awaryjnego przełoży się na wzrosty sprzedaży w tych segmentach w II poł. 2019 r., poinformował prezes Rafał Gawrylak.

ES-System zakłada kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej r/r i utrzymanie podobnego poziomu eksportu r/r w I kw. 2019 r. , poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. W 2019 r. spółka chce rozwijać zarówno sprzedaż krajową, jak i eksportową.

Backlog Grypy Selvita na 2019 rok wynosi 81,99 mln zł łącznie z grantami wysokości 31,09 mln zł wg stanu na 22 marca br. i jest wyższy o 19% w porównaniu z 2018 r., podała spółka. Selvita chce utrzymać w tym roku dalszy dynamiczny wzrost przychodów segmentu usługowego i dwucyfrową marżę operacyjną, poinformowali przedstawiciele zarządu. W projekcie segmentu innowacyjnego - SEL120 spółka oczekuje, że podanie leku pierwszemu pacjentowi nastąpi nie później niż w III kw. br.

Ciech przystąpił do negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi w sprawie udzielenia spółce trzyletnich kredytów odnawialnych w EUR lub PLN, zapewniających możliwość pozyskania finansowania o równowartości do 500 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Merlin Group przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa Łukasza Szczepańskiego oraz członka zarządu Jacka Jabłczyńskiego i jednocześnie powołała na stanowisko prezesa zarządu Annę Opalę, poinformowała spółka.

The Dust prowadzi rozmowy z inwestorami, którzy wyrazili zainteresowanie finansowania projektu produkcji gry opartej na powieściach z tzw. Cyklu Inkwizytorskiego autorstwa Jacka Piekary, znanego polskiego pisarza fantasy, podała spółka.

Unipetrol zaczął wykorzystywać na terenie zakładu produkcyjnego w Litvinovie nową technologię redukującą zawartość wanadu w ściekach odprowadzanych do rzeki Bilina, podała spółka zależna PKN Orlen.

Oferta Apatora warta 20,8 mln zł netto została wybrana w przetargu Energi Operator na dostawę 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej, podał Apator.

Enea Operator - spółka zależna Enei - zainteresowała 990 mln zł w bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie ciągłości i jakości dostaw energii elektrycznej oraz przyłączanie do sieci podmiotów, w tym wytwórców OZE, stacji ładowania samochodów elektrycznych i transportu publicznego w 2018 r., podała spółka.

Indeks małych spółek sWIG80 urósł już o 13% od początku roku m.in. dzięki temu, że zawodzące wcześniej spółki z tego indeksu notują wyniki zdecydowanie lepsze niż oczekiwania wyrażone w konsensusie analityków, uważa Maciej Kik, zarządzający funduszami akcji w Union Investment TFI.

Atlas Estates odnotowało 5,81 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje, by z zysku wypracowanego w 2018 roku wypłacić 1,66 mld zł dywidendy, czyli 1,33 zł brutto na akcję, podała instytucja.

Qumak w upadłości skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka.

PGE EJ1 - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - poniosła nakłady finansowe w wysokości 447 mln zł na projekt budowy elektrowni jądrowej do końca 2018 r., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1 662,5 mln zł z zysku netto na dywidendę, podał bank.

11bit studios stawia sobie za cel tworzenie gier będących alternatywą dla tytułów kategorii AAA, nastawia się na multiplatformowość, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

Wolumen sprzedaży pożyczek gotówkowych przez kanały elektroniczne w Banku Pekao zwiększył się o 59% w 2018 r., a w tym roku trend jest kontynuowany; udział kanałów zdalnych w całej sprzedaży nadal rośnie, poinformował Wojciech Werochowski, odpowiedzialny w Pekao za produkty kredytowe dla klientów detalicznych.

XTPL zaproponuje akcjonariuszom przyjęcie nowego programu motywacyjnego dla pracowników na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wyznaczonym na 24 kwietnia br., podała spółka. Oś programu stanowią opcje na akcje, które pracownicy będą mogli objąć w trakcie trwania programu po bieżącej cenie rynkowej. Rozwiązanie spaja wynagrodzenia dla kluczowej kadry ze wzrostem wartości spółki.

mBank ogranicza finansowanie energetyki węglowej i kopalni, podał bank. Chce aktywniej wspierać projekty zmniejszające emisję CO2 i zwiększa zaangażowanie w zieloną energię.

Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę, w ramach której pozyskał środki z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) w oparciu o program Horyzont 2020 na rzecz poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, podał bank. Nawiązana w tym zakresie współpraca z EBI pozwoli bankowi zwiększyć w ciągu najbliższych 3 lat zakres finansowania inwestycji z tego obszaru.

Zarząd ES-System rekomenduje o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok i przeznaczeniu zysku netto za 2018 w wysokości 4,63 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

JHM Development odnotował 17,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 16,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ES-System planuje 8 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., podała spółka.

Selvita odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2018 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 0,11 mln zł wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej.

ES-System odnotował 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2018 r. wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selvita zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu, podała spółka. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 40 emitentów, a akcje 2 emitentów (Getin Noble Bank i Gino Rossi) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda.

Rada nadzorcza Stelmet podjęła uchwałę o powołaniu zarządu na kolejną, wspólną, trzyletnią kadencję w dotychczasowym składzie ze Stanisławem Bieńkowskim jako prezesem, podała spółka.

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Surówki w skład zarządu PZU nowej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa. Ponadto do zarządu nowej kadencji powołano Tomasza Kulika, Macieja Rapkiewicza, Małgorzatę Sadurską, Marcina Eckerta, Adama Brzozowskiego, Elżbietę Häuser-Schöneich, podała spółka.

Prime Car Management (PCM) odstąpił od przyjętej polityki dywidendowej, która zakłada, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności grupy kapitałowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłatę dywidendy z zysków osiągniętych w latach 2018-2020 w kwocie 1-2 zł na akcję, podała spółka.

Prime Car Management (PCM) odnotował 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 35,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud podtrzymuje deklarację, że chce osiągnąć w tym roku rentowność EBIT powyżej 2% na poziomie skonsolidowanym, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Najważniejszym projektem 11bit studios na kolejne kwartały jest "Projekt 8", ale jeszcze w tym roku spółka chce rozpocząć wstępne prace nad dwoma kolejnymi produkcjami, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

11bit studios odnotowało 37,55 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud odnotował 20,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 22,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem