Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolidowanej straty netto grupy w 2018 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 9,75 mln zł.

"Szacowane jednostkowe wyniki za 2018 rok dla spółki:

Przychody 3 222 508 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży 171 488 tys. zł

Strata netto 49 785 tys. zł

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 11 709 tys. zł

Szacowane skonsolidowane wyniki za 2018 rok dla grupy:

Przychody 4 468 021 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży 255 464 tys. zł

Strata netto 78 904 tys. zł

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 9 749 tys. zł" ? podano w komunikacie.

Jak podano, w toku prac nad rocznymi sprawozdaniami finansowymi emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta za rok 2018, zarząd podjął decyzję o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu odpisów, które będą miały znaczący wpływ na prezentowane wyniki finansowe spółki i grupy.

"1. Przeszacowanie wartości aktywów netto przeznaczonych do zbycia

Decyzja o przeszacowaniu wartości aktywów netto przeznaczonych do zbycia wynikała z oceny prawdopodobieństwa realizacji umowy ramowej [?] i dojścia do skutku transakcji zbycia przedsiębiorstwa przez Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta - ABC Data Marketing sp. z o.o.

Zgodnie z powyższym, wartość bilansowa grupy aktywów przeznaczonych do zbycia zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Z tego względu zarząd podjął decyzję, że sporządzi roczne sprawozdanie finansowe z założeniem braku kontynuacji działalności i zaklasyfikował przedsiębiorstwo będące przedmiotem transakcji jako aktywa przeznaczone do sprzedaży, co będzie miało odzwierciedlenie w rocznych wynikach finansowych spółki i grupy.

W takim przypadku w ocenie zarządu wartość użytkowa aktywów będzie się składała głównie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Z tego względu zarząd podjął decyzję o zastosowaniu szacunkowej ceny sprzedaży przedsiębiorstwa zdefiniowanej w umowie ramowej jako podstawy ustalenia wartości odzyskiwalnej i przyjął tę wartość jako referencyjną do przeprowadzenia testów na utratę wartości całego zespołu aktywów. Zarząd przyjął przy przeszacowaniu wartości aktywów w wyniku zawarcia umowy ramowej szacunkową cenę sprzedaży przedsiębiorstwa z uwzględnieniem szacowanej korekty ceny w wysokości 190 915 tys. zł. Wartość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem umowy ramowej wynosi 205 913 tys. zł. Różnica tych wartości, czyli 14 998 tys. zł wpłynie negatywnie na wynik finansowy grupy. Powyższe przeszacowanie nie ma wpływu na jednostkowy wynik finansowy spółki.

2. Odpis aktywa z tytułu odroczonego podatku

Zarząd ocenił, że w związku z planowaną transakcją oraz jej strukturą, polegającą na sprzedaży przedsiębiorstwa spółki do nowego podmiotu, emitent nie będzie w stanie zrealizować aktywa z tytułu podatku odroczonego, dlatego spółka prawdopodobnie obejmie je odpisem w wysokości 10 896 tys. zł, który wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki i grupy.

3. Rezerwa związana z postępowaniem podatkowym w iSource S.A.

W lipcu 2016 roku w spółce zależnej emitenta - iSource S.A. zostało wszczęte postępowanie kontrolne z upoważnienia dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

W dniu 7 maja 2018 r. doręczono iSource protokół z badania ksiąg podatkowych w stosunku do którego spółka, złożyła zastrzeżenia i wyjaśnienia. Poczynione przez organ podatkowy ustalenia w zakresie rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za okres lipiec - grudzień 2013 r. nie wykazały nieprawidłowości. Z kolei ustalenia dokonane w ramach kontroli za okres styczeń 2013 r.- czerwiec 2013 r. skutkowały przedstawieniem iSource w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie określającej zobowiązanie podatkowe od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11 610 tys. zł.

W odwołaniu z dnia 28 sierpnia 2018 r. iSource zaskarżyła w całości przedmiotową decyzję do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, żądając uchylenia decyzji oraz umorzenia postępowania. W dniu 16 listopada 2018 roku spółka otrzymała decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (II instancja) utrzymującą decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w całości. W dniu 27 listopada 2018 roku spółka złożyła wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o ustanowienie z przedstawionej gwarancji bankowej zabezpieczenia wykonania decyzji i tym samym wstrzymania jej wykonania. [?] Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przyjął zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie w/w decyzji.

Stan faktyczny wyżej opisanego postępowania podatkowego nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego. Zarząd ABC Data biorąc pod uwagę kontekst umowy ramowej, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o zawiązaniu łącznej rezerwy w wysokości 17 055 tys. zł (kwota zakwestionowanego podatku wraz z odsetkami), ze względu na ryzyko braku skutecznego zakwestionowania decyzji służb skarbowych. Rezerwa wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki i grupy.

Wpływ na sprawozdanie jednostkowe wynika z warunków zdefiniowanych w umowie ramowej.

4. Przeszacowanie wartości udziałów spółki ABC Data s.r.o. w Czechach

W dniu 7 marca 2019 r. pomiędzy spółką a spółką Investment Gear 2 sp. z o.o. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w spółce ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze. Na mocy umowy sprzedaży spółka sprzedała na rzecz Inwestora 100% udziałów w ABC Data s.r.o. za cenę 150 tys. zł. [?]

W związku z transakcją zarząd dokonał weryfikacji wyceny udziałów oraz wartości firmy ABC Data s.r.o. Przed przeszacowaniem wartość udziałów wynosiła 17 054 tys. zł, natomiast po przeszacowaniu wartość udziałów wynosi 150 tys. zł. Różnica tych wartości, czyli odpis w wysokości 16 904 tys. zł wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki. Jednocześnie powyższa transakcja skutkować będzie odpisem aktualizującym wartość firmy, który obciąży wynik finansowy grupy kwotą 13 903 tys. zł.

5. Rezerwa związana z postępowaniem podatkowym w ABC Data s.r.o. w Czechach

W spółce ABC Data s.r.o. w Czechach, zostały wszczęte kontrole podatkowe, [?]. Po zakończeniu kontroli w zakresie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2014 r. ABC Data s.r.o. otrzymała decyzję organu podatkowego (Specialized Tax Office) określającą zobowiązania w kwocie około 5 307 tys. zł (31,8 mln CZK), do której ABC Data s.r.o. złożyła odwołanie, co wstrzymało wykonalność decyzji. Ponadto w ABC Data s.r.o. wszczęta została kontrola podatkowa dotycząca podatku od towarów i usług za miesiące styczeń i luty 2016 r. Łączna wartość podatku w obrocie z podmiotami objętymi tą kontrolą wynosiła około 3 732 tys. zł (24,4 mln CZK).

Stan faktyczny wyżej opisanego postępowania podatkowego nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego. Zarząd ABC Data S.A. biorąc pod uwagę kontekst umowy ramowej, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o zawiązaniu łącznej rezerwy w wysokości 13 673 tys. zł (kwota zobowiązania wraz z odsetkami), ze względu na ryzyko braku skutecznego zakwestionowania decyzji służb skarbowych w zakresie podatku za sierpień 2014 r. oraz ryzyko potencjalnego niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego podatku za styczeń i luty 2016. Rezerwa wpłynie negatywnie na wynik finansowy grupy.

Powyższe opisane ewentualne odpisy i przeszacowania będą miały charakter nieoperacyjny i niepieniężny. Spółka pozyskała stosowne zgody dotyczące odstąpienia od badania wskaźników finansowych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku od wszystkich instytucji finansowych, w których umowach kredytowych występuje warunek weryfikacji wskaźników" - wymieniono w informacji.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018. Z tego względu spółka zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 r., zaznaczono w komunikacie.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem