Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała Komisja.

KNF wyjaśnia, iż wszczęła postępowanie administracyjne w związku z nieprzekazaniem w 2018 r. przez Krezus SA do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących: przekazania aktywów Krezus SA do podmiotów powiązanych; przystąpienia przez Krezus SA do długu podmiotu powiązanego; zmiany zabezpieczeń w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w rachunku bieżącym; okoliczności, w wyniku których Krezus SA nie miał możliwości finansowania transakcji zakupu akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice" SA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach; utraty kontroli nad spółką zależną Krezus Energia Wiatrowa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; okoliczności związanych z istotnym ograniczeniem osiągania przychodów mających wpływ na znaczący spadek prowadzonej działalności i wyników finansowych w IV kwartale 2018 roku.

"Komisja podkreśla, że zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 1i ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Natomiast w myśl art. 96 ust. 1k ustawy o ofercie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i lub ust. 1j tego artykułu, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty" - czytamy także.

Krezus jest notowany na GPW od 1997 r. W ostatnich latach spółka prowadziła działalność poszukiwawczą, a także wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych oraz odsprzedaży koncesji wydobywczych dotyczących złota oraz boksytów. Działalność prowadzona była głównie w Republice Gwinei.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.