Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Planowane wpływy z emisji powinny wynieść ok. 1 mld zł.

Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018, w kwocie 6,81 mln zł, tj. 0,2 zł na każdą akcję, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 2,6 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie do 32 806 222,8 zł, podała spółka.

Nextbike Polska zawarł umowę na dostarczenie i obsługę systemu roweru miejskiego dla miasta Oulu w Finlandii za 6,78 mln euro, w tym 0,57 mln euro za pierwszy sezon, podała spółka.

Unipetrol z grupy kapitałowej PKN Orlen otrzymał informację od lokalnego operatora o wstrzymaniu dostawy ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych Przyjaźń do rafinerii w Litvinovie, podał PKN Orlen - właściciel Unipetrolu. Przyczyną zatrzymania dostaw jest znaczące pogorszenie się jakości ropy dostarczanej przez rurociąg Przyjaźń.

Akcjonariusze Auto Partner zdecydują 24 maja br. na walnym zgromadzeniu o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Kruk ocenia, że 700 mln zł skonsolidowanego zysku, który - w ramach strategii - chce wypracować w 2024 roku, jest w stanie osiągnąć przy nakładach inwestycyjnych na zakup portfeli znacznie niższych niż 2 mld zł rocznie, dzięki rosnącej rentowności biznesu, poinformował ISBnews prezes Piotr Krupa.

Atal rozpoczął sprzedaż IV etapu łódzkiej inwestycji Chojny Park. W ramach tej części projektu powstaną trzy budynki ze 105 mieszkaniami, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to I kw. 2021 r.

Akcjonariusze Mirbudu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 maja, o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 6,27 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Herkules dokonał analizy posiadanych aktywów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym w Krynicy-Zdroju w postaci nieruchomości gruntowej, wznoszonego obiektu o charakterze sanatoryjnym oraz nakładów poniesionych na jego budowę i postanowił dokonać na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. odpisu aktualizującego wartość tych nakładów o kwotę 1,796 mln zł, podała spółka. Odpis wpłynie negatywnie na wynik netto Herkulesa S.A. oraz skonsolidowany wynik netto za 2018 r. kwotą 1,455 mln zł.

Kruk zakłada, że nakłady inwestycyjne w 2019 roku będą niższe od ubiegłorocznych, które sięgnęły prawie 1,4 mld zł ze względu na mniejszy poziom inwestycji we Włoszech i Hiszpanii, poinformowali przedstawiciele spółki.

Erbud podpisał umowę na przebudowę i rozbudowę krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR w Stargardzie za 31,62 mln zł netto, podała spółka.

Pierwszy kwartał 2019 roku był pod względem biznesowym dobry dla Grupy Boryszew, ocenił prezes spółki Piotr Lisiecki.

Zakład firmy Boryszew w Meksyku, który w 2018 roku obniżył wysokość zysku EBITDA grupy o ponad 32 mln zł, w 2019 roku przyczyni się już do podwyższenia EBITDA, zapowiedział prezes spółki Piotr Lisiecki.

Boryszew chce utrzymać poziom nominacji na nowe projekty w kolejnych latach, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. fuzji i rozwoju sektora automotive Cezary Pyszkowski. Coraz większy udział w ramach tych nominacji stanowić mają części do samochodów elektrycznych.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 254 810 930,21 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,07 zł na akcję, podała spółka.

Dom Development rozpoczął sprzedaż 205 apartamentów oraz 20 lokali usługowych w ramach III etapu nowej odsłony Mariny Mokotów w Warszawie, podała spółka. Przekazanie kluczy planowane jest na IV kwartał 2020 roku.

Zarząd Boryszewa nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 141 mln zł, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

Walne zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), spółki w 100% zależnej od Stalexport Autoroute, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady, zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2018 r. 10,91 mln zł na wypłatę dywidendy, podał Stalexport Autostrady. Kwota ta została wypłacona przez SAM w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute 5 lutego 2019 r.

Kruk oczekuje, że zamknięcie transakcji zakupu Wongi nastąpi w ciągu kilku tygodni. Kruk wyłoży co najmniej 100 mln zł na dokapitalizowanie spółki, poinformowali przedstawiciele zarządu. Plany nie zakładają zakupu kolejnego podmiotu z branży pożyczkowej.

Boryszew zakłada, że trwający projekt przeglądu opcji strategicznych zostanie zamknięty najpóźniej do końca I półrocza 2019 roku, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. Z wypowiedzi prezesa wynika, że w ramach tego procesu nie jest rozważana sprzedaż segmentu motoryzacyjnego grupy.

Akcjonariusze Vercom, spółki zależnej R22, zdecydowali o przeznaczeniu łączną kwotę 8 mln zł, podał R22, który otrzyma z tego tytułu kwotę 5,99 mln zł.

Boryszew rozpoczął analizy dotyczące potencjalnego przejęcia niewielkiej spółki działającej w segmencie metali, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 26 kwietnia 2021 roku. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 445 mln euro w I kw. 2019 r., co oznacza, wzrost o 28,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 30,1%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o przeznaczeniu 6,18 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,63 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 3 czerwca.

Getin Noble Bank spodziewa się wstępnych ofert od inwestorów na przełomie maja i czerwca, a ewentualnej finalizacji rozmów - w II połowie roku, poinformował prezes GNB Artur Klimczak. Jednak, jego zdaniem, bank jest w stanie generować pozytywne wyniki w średnim okresie nawet bez dokapitalizowania. Konieczna jest jednak uzgodnienie z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) korekty planu naprawczego i jego późniejsza realizacja.

Po niedawnym nabyciu hotelu w Darmstadt w Niemczech, Warimpex nie wyklucza finalizacji następnej akwizycji w kolejnych miesiącach, poinformował członek zarządu Alexander Jurkowitsch.

Warimpex zarekomenduje wypłatę 0,06 euro dywidendy na akcję za 2018 r., podała spółka.

Infoscan zamierza działać na co najmniej 10 rynkach do końca 2019 roku, podała spółka. Jednocześnie w związku z brakiem zgody FDA w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim Infoscan zaktualizował plany rozwoju spółki w zakresie dotyczącym komercjalizacji urządzenia i nie zrealizuje badań bezdechu sennego w USA.

Boryszew uruchamia w zakładzie w Koninie, funkcjonującym w segmencie Metale, program inwestycyjny o wartości 430 mln zł, który będzie realizowany w latach 2019-2022, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej TXM i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w TXM w wysokości 12,5 mln zł, a także odpis aktualizujący wartość należności handlowych od zagranicznych spółek z Rosji i Ukrainy na łączną kwotę 1,3 mln USD i rozwiązał aktywo na straty podatkowe na kwotę 3,7 mln zł, podała spółka.

Infoscan ma list intencyjny z Giromed Institue S.L.P. w kwestii podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży urządzenia na terenie Hiszpanii, podała spółka.

Zakład przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii podjął produkcję, podał Serinus Energy.

LPP otworzyło pierwszy salon marki Reserved w Bośni i Hercegowinie - w mieście Banja Luka, podała spółka. Sieć stacjonarna gdańskiej spółki powiększyła się o 24. rynek, a liczba salonów w krajach bałkańskich przekroczyła setkę.

Orbis odnotował 30,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 10,48 mld zł według stanu na koniec marca 2019 r., podała spółka.

Budimex odnotował 28,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 63,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Baltona odnotowała 4 342 tys. zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. przy przychodach w wysokości 482 968 tys. zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. EBITDA we wspomnianym okresie wyniosła wstępnie 12 062 tys. zł.

Wasko odnotowało 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warimpex odnotował 5,89 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 40,54 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 26,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay odnotował 47,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 15,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 17,19 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 140,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 18,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Aplisens rekomenduje przeznaczenie części wypracowanego zysku netto za 2018 rok w kwocie 3,9 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,31 zł na jedną akcję, podała spółka.

Zarząd Aplisens rekomenduje przeznaczenie części wypracowanego zysku netto za 2018 rok w kwocie 3,9 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,31 zł na jedną akcję, podała spółka.

Wojas odnotował 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 14,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tower Investments odnotował 4,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu odpisu z tytułu przeszacowania aktywów z pierwotnej kwoty 14 998 tys. zł do kwoty 5 548 tys. zł. Oznacza to, że ABC Data szacuje skonsolidowaną stratę netto na 69,5 mln zł.

i2 Development odnotował 28,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

I2 Development chce znacząco poprawić liczbę sprzedanych mieszkań w 2019 r. wobec 397 lokali sprzedanych w ubiegłym roku, poinformował prezes Marcin Misztal.

PMPG Polskie Media odnotowały 2,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol podpisał list intencyjny z Panattoni Construction Europe w związku z wyborem spółki na generalnego wykonawcę obiektu produkcyjno-magazynowego z zapleczami biurowo socjalnymi w Pruszkowie - Parzniewie, podała spółka.

4fun Media planuje dalsze wzrosty w 2019 roku i latach kolejnych, poinformował prezes Ross Newens. W tym roku grupa szykuje inwestycje w segmencie DOOH (cyfrowa reklama zewnętrzna) i oczekuje co najmniej 15 mln zł ze sprzedaży w sektorze e-commerce.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 168,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1 068,7 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 268,4 mln zł w I kw. 2019 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 48,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. przy przychodach w wysokości 726,7 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA za I kw. br. wyniosła 89,7 mln zł.

Grupa Azoty odnotowała 323 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. przy 3 365 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe.

4fun Media odnotowało 7,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Decyzjami sądów na terenie Niemiec spółki z Grupy GlaxoSmithKline uzyskały zabezpieczenie procesowe obejmujące zakaz wprowadzania przez Glenmark Arzmeimittel GmbH, partnera dystrybucyjnego Celon Pharma, do obrotu na terenie: Szwecji, Danii oraz Niemiec różnych wersji inhalatora produktu Salmex z uwagi na ryzyko naruszenia znaków towarowych dotyczących jego kształtu, podał Celon Pharma. Zarówno spółka, jak i jej partner dystrybucyjny nie zgadzają się z zarzucanymi im naruszeniami.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 29,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 108,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 9,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 456,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowała 57,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 243,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował (GNB) 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Boryszew odnotował 144,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 201,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 15,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 14,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 23 maja br. o wypłacie łącznej kwoty 100,92 mln zł z zysku za ub.r. do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 23 maja.

Kruk odnotował 97,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 90,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem