Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 1,06 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,57 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,16 mld zł wobec 2,67 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Orange Polska odnotowało 2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 50 mln zł straty rok wcześniej (raportowanych wg MSR17), podała spółka w raporcie.

Orphee, spółka zależna PZ Cormay, negocjuje ostateczne warunki potencjalnej transakcji oraz treść dokumentów transakcyjnych z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Orphee udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese z siedzibą w Mediolanie, podała spółka.

Galeria Młociny, centrum handlowo-rozrywkowe realizowane przez EPP i Echo Investment w Warszawie, zostanie otwarte 23 maja br., podało Echo.

Unibep zawarł umowę na generalne wykonawstwo inwestycji mieszkalno-usługowej w Warszawie przy ulicy Wileńskiej dla Bouygues Immobilier Polska za ok. 67 mln zł netto.

J.W. Construction Holding otrzymał oświadczenie o wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji spółki o odwołaniu z dniem 30 kwietnia 2019 r. Piotra Suprynowicza z zarządu spółki, podało JWCH.

Hoist Finance sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł, podała spółka.

Zarząd Seleny FM zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6 850 200 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,3 zł, podała spółka. Na kapitał zapasowy ma trafić kwota w wysokości 23 665 342,24 zł.

Hornigold REIT zawarł umowę zakupu nieruchomości w centrum Katowic, która zostanie przeznaczona na pierwszy w historii spółki condo hotel, podała spółka. Wartość umowy to 19,45 mln zł.

Akcjonariusze IMS zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 27 maja br., o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r., w wysokości nie większej niż 6 028 626,28 zł, tj. 19 gr na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuki wyraziło zgodę na przeprowadzenie nowego skupu do 200 tys. akcji w celu umorzenia. Na ten cel przeznaczone zostało do 63 mln zł, które mogą być wydane do końca 2020 r., podała spółka.

Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę o dokonaniu przydziału wszystkich oferowanych obligacji serii FA, zgodnie z harmonogramem emisji obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji, podała spółka.

W odpowiedzi na wezwanie Grupy Immobile 17 kwietnia złożono zapisy na co najmniej 6 091 852 akcje Atremu, stanowiących co najmniej 66% kapitału i głosów na WZ. Spełnił się w ten sposób jeden z warunków wezwania, podało pośredniczące w wezwaniu Santander BM.

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za 2018 r. 33,11 mln zł z kapitału zapasowego, co da wypłatę w wysokości 7,4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance spadła o 2% w skali roku do 2,54 mld zł na koniec I kw. 2019 r. Prawie 2,12 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 1% r/r, podała spółka.

Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych, podała spółka. Całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji wyniosą ok. 200 mln zł.

Getin Holding, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji, podjął decyzję o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za 2018 r. odpisu wartości jednostki zależnej M.W. Trade w kwocie 9,85 mln zł, podała spółka.

Echo Investment rozpoczęło budowę Fuzji - miastotwórczego projektu na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego w Łodzi, podała spółka. W I etapie powstaną dwa budynki mieszkalne, w których znajdą się 274 lokale o powierzchniach od 29 m2 do 111 m2 z możliwością łączenia.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji został zaakceptowany przez inwestora tj. Statens Vegvesen jako wykonawca konstrukcji i montażu dwóch obiektów mostowych w Norwegii, podała spółka. Oznacza to, że warunek został spełniony i umowa weszła w życie.

Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy przewiezionych ładunków o 10,9% m/m w marcu 2019 r., podała spółka.

Nestmedic otrzymał pierwsze zamówienie na dostawę urządzeń teleKTG Pregnabit dla Szpitala Uniwersyteckiego (HUS) w Helsinkach w Finlandii, podała spółka. Jest to konsekwencja podpisanej w październiku 2018 r. umowy o współpracy z fińskim dystrybutorem Steripolar.

Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Chicken Rider" na Nintendo Switch na 17 maja 2019 roku, podała spółka.

Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie.

InventionMed złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z zamiarem przejścia na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy nie będzie wiązał się z emisją akcji.

OT Logistics rozpoczął proces spełniania warunków zawartych w umowie wspólnych warunków zadłużenia grupy, podpisanej z konsorcjum banków kredytujących grupę, oraz wdrożenia warunków wstępnych założeń dot. restrukturyzacji finansowej grupy poprzez zawarcie dokumentów restrukturyzacji pomiędzy spółką, wybranymi spółkami z grupy oraz głównymi wierzycielami finansowymi grupy, tj. BNP Paribas Bank Polska (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska), mBankiem oraz Santander Bank Polska jako kredytodawcami oraz mBankiem jako agentem oraz agentem zabezpieczenia, Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę (obligacje G), oraz administratorami zabezpieczeń obligatariuszy obligacji serii H, które spółka ma zamiar wyemitować, podało OT Logistics.

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 maja, o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 19,52 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Eko Export podjął decyzję o utworzeniu odpisu na udziałach w spółce Omega Minerals Trading and Investments z siedzibą w Szwajcarii (OMS) z wpływem na wyniki skonsolidowane i jednostkowe w wysokości -17,6 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

QubicGames ustalił daty wprowadzenia do sprzedaży gier "Blazing Beaks", "Akane" i "Hungry Baby: Party Treats" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podała spółka.

Wszczęto dochodzenia w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017, poinformował Awbud w komunikacie.

AB Kauno Tiltai, należąca do grupy kapitałowej Trakcja PRKiI zawarła umowę sprzedaży na rzecz SPV-39 UAB wszystkich 100% udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, podał Trakcja. Łączna kwota transakcji wynosi 2,97 mln euro (tj. ok. 12,8 mln zł).

Rada nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka wybrała członków zarządu FFiL Śnieżka na VIII kadencję: Piotra Mikruta na prezesa zarządu, Witolda Waśko na członka zarządu - dyrektora ds. ekonomicznych, Joannę Wróbel-Lipę na członka zarządu - dyrektora ds. handlowych, podała spółka.

Oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Zakładów Automatyki Kombud została wybrana jako najkorzystniejsza w zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, podał Torpol. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł brutto (tj. ok. 178,8 mln zł netto).

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odwołała ze składu zarządu Piotra Staronia, pełniącego dotychczas funkcję członka zarządu ds. finansowych, podała spółka.

TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych, wynika z komunikatu spółki.

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 24 maja br. na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Akcjonariusze Indykpolu zdecydują o podziale zysku netto za 2018 r. tak, że na kapitał rezerwowy na nabywanie akcji w celu ich umorzenia przeznaczona zostanie kwota 31 mln zł, a na kapitał zapasowy 43,54 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 28 maja.

Bioton, uwzględniając uwagi audytora i zastosowując MSSF 15 "Przychody z umów z klientami", zmniejszy przychody na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym za rok 2018 o kwotę 20,9 mln zł, a co za tym idzie - dojdzie również do zmniejszenia poszczególnych poziomów osiąganych marż, podała spółka. Jednocześnie powstaną przychody przyszłych okresów w kwocie 40,9 mln zł, które będą rozpoznane w czasie trwania kontraktów tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów.

CCC odnotowało 155,5 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 145,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane.

Maxcom odnotował 11,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 71,5 mln zł (czyli 4,8 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ok. 124,6 mln zł w I kw. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7 mln zł.

Spółki z Grupy Azoty, tj. Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i PDH Polska (spółka celowa Grupy Azoty i Grupy Azoty Police realizująca projekt Polimery Police) oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu projektu Polimery Police, podały spółki w osobnych komunikatach. Prowadzone na podstawie listu intencyjnego rozmowy mają dotyczyć objęcia przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy PDH do 500 mln zł.

Indykpol odnotował 94,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMS odnotowało 9,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games odnotował 5,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 8,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Introl odnotował 0,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 49,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 409,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 20,54 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 46,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 1,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Monnari Trade odnotowało 17,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 21,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowało 68,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 5,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action w restrukturyzacji odnotowało 23,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 56,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotowało 4,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem