Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Bioton odnotował 26,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 52,41 mln zł wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 241,17 mln zł w 2018 r. wobec 361,65 mln zł rok wcześniej.

"Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 241 mln zł w 2018 roku w porównaniu do 361 mln zł w 2017, jednakże w związku z dużymi zmianami w strukturze grupy oraz zmian wynikających z wdrożenia MSSF 15 od stycznia 2018 roku to po ich wyłączeniu wartość przychodów ze sprzedaży w 2018 roku osiągnęłaby poziom 203 mln zł w porównaniu do 233 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż na rynku polskim rynku wykazała ponad 3% wzrost rok do roku" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Główny wpływ mniejszej sprzedaży związany był z rozwojem sprzedaży na rynkach międzynarodowych, w tym głównie na rynku chińskim. Spółka, aby wesprzeć rozwój działalności międzynarodowej w marcu 2018 roku podpisała umowę globalnej dystrybucji, której głównym zadaniem jest zwiększenie wolumenu sprzedaży i komercjalizacja insuliny klasycznej na kolejnych rynkach, wskazano także.

"Na wyniki spółki prezentowane w sprawozdaniach finansowych wpłynęły dwa elementy mające związek z osiągniętymi wynikami. Po pierwsze korekta kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny. Łączna wartość nakładów ujętych w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w roku 2018, 15,9 mln zł w roku 2017 (oraz 57,2 mln zł poprzez zmianę wyniku lat ubiegłych), natomiast w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w roku 2018, 15,9 mln zł w roku 2017 (oraz 38,2 mln zł poprzez zmianę wyniku z lat ubiegłych). Wpływ na jednostkowy oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat jest pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym" - dodał zarząd.

Korekta została dokonana w wyniku prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności wyjaśniających zakończonych pismem Komisji z dnia 15 lutego 2019 roku skierowanym do spółki, zawierającym zalecenie skorygowania wartości niematerialnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym emitenta oraz grupy za rok 2018. Ponadto, 5 marca 2019 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat skierowany do wszystkich uczestników rynku, w sprawie zasad ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących MSSF. Zarząd pomimo dokonanych zmian w podejściu do ujmowania wartości niematerialnych kontynuuje wdrożenie projektu rozwoju analogów, zaznaczono także.

"Po drugie, w związku z wdrożeniem standardu MSSF 15 'Przychody z umów z klientami', dotyczącego rozpoznania w przychodach otrzymanych upfrontów z umów dystrybucyjnych, zgodnie z opinią audytora, zmiana ta skutkować będzie zmniejszeniem przychodów na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym za rok 2018 o kwotę 20,9 mln zł, a co z a tym idzie również zmniejszenia poszczególnych poziomów osiąganych marż. Powstały również przychody przyszłych okresów w kwocie 40,9 mln zł, które zostaną rozpoznane w czasie trwania kontraktów tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów. Wpływ jest nie gotówkowy, gdyż kwoty te spółka otrzymała w terminach przewidzianych umowami. Wpływ na wynik jednostkowy oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat będzie pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym" - zaznaczono w liście.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 75,79 mln zł wobec 258,76 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem