Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 59,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 145,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W I kwartale 2019 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 59,5 mln zł, co oznacza spadek o 86,3 mln zł (tj. 59,2%) w stosunku do I kwartału 2018 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu całorocznej składki na fundusz restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym samym czasie przychody grupy spadły o 30,4 mln zł (tj. 5,4%) i osiągnęły poziom 537,1 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank podał w komunikacie, że dodatkowa opłata regulacyjna wyniosła 95 mln zł, co oznacza niemal dwukrotny wzrost tego obciążenia w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Niższy wynik netto to także efekt zmiany nastawienia banków centralnych, które wpłynęły na przychody z tytułu działalności skarbcowej. Jednocześnie, bank kontynuuje pozytywne trendy w przychodach bankowości transakcyjnej (+18% r/r) oraz działalności powierniczej (+14% r/r)

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 277,35 mln zł wobec 277,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 133,86 mln zł wobec 141,6 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 133,9 mln zł wobec 141,6 mln zł w I kwartale 2018 roku - spadek o 7,7 mln zł (tj. 5,5%). Największy spadek wartościowo dotyczył wyniku prowizyjnego z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z powodu pogorszenia sentymentu na rynkach kapitałowych oraz wzrostu awersji do ryzyka wśród klientów indywidualnych. Z drugiej strony, wynik prowizyjny z tytułu kart płatniczych i kredytowych, który stanowi największy udział w całym wyniku prowizyjnym zaliczył wzrost, dzięki wyższym przychodom" - czytamy dalej.

Pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody pozaodsetkowe i pozaprowizyjne) wyniosły 125,9 mln zł i były niższe o 22,8 mln zł (tj. 15,4%) z powodu niższego wyniku na działalności skarbcowej oraz spadku wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych z powodu jednorazowego zwrotu kary w I kw. 2018 roku. Bank podał, że powyższe spadki częściowo zostały skompensowane przez wzrost wyniku na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w związku ze wzrostem wartości udziałów mniejszościowych posiadanych przez bank.

"Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wysokości 384,0 mln zł wobec 346,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego - wzrost o 37,9 mln zł (tj. 11,0%) wynikający z wyższych kosztów ogólno administracyjnych o 41,0 mln zł (tj. 22,9%) w związku z zaksięgowaniem składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w wysokości 93,1 mln zł. Fundusz ten zasilany jest składkami wnoszonymi raz w roku i składka całościowo jest ujmowana w I kwartałach danego roku. Po wyłączeniu kosztów składek na BFG, koszty Grupy spadły o 2% r./r. Z drugiej strony koszty pracownicze spadły o 5,4 mln zł (tj. 3,6%) w związku ze zmniejszaniem się zatrudnienia. Zatrudnienie w grupie w omawianym okresie spadło o 230 etatów" - czytamy również.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości wyniósł -28,3 mln zł wobec -5,5 mln zł w I kw. 2018 roku.

"Wzrost ten dotyczył wyższych odpisów w segmencie bankowości detalicznej w związku z wpływem jednorazowego pozytywnego zwiększenia efektywności procesu windykacyjnego w I kwartale 2018 roku. Z kolei w segmencie bankowości instytucjonalnej odnotowano nieznaczny spadek odpisów netto, który wynikał m.in. z niższego salda należności bez rozpoznanej utraty wartości (koszyk 2). Zannualizowane koszty ryzyka wyniosły 38 bps w I kwartale 2019 roku i pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego" - podano także.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 71% na koniec marca br. wobec 61% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 49,54 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 49,3 mld zł na koniec 2018 r.

"Otoczenie regulacyjne i ekonomiczne w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku stanowiło poważne obciążenie wyniku finansowego sektora bankowego w Polsce i miało istotny wpływ na przewidywalność prowadzenia działalności. W Citi Handlowy skupiliśmy się na realizacji strategii: transformacji cyfrowej, dalszej poprawie doświadczeń klientów oraz tworzeniu nowoczesnych warunków pracy. Po pierwszym kwartale widzę postęp i duże zaangażownanie pracowników. Obecne warunki rynkowe pokazują, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa i stabilności banków i - w tym sensie - będą sprzyjały instytucjom, które spełniają te warunki" - powiedział prezes Sławomir S. Sikora, cytowany w komunikacie.

"Bank jest na dobrej drodze do osiągnięcia strategicznego celu zwiększenia liczby klientów indywidualnych o 50% do 2021 oraz sprzedaży 2 mld złotych nowych kredytów detalicznych" - czytamy także.

Bank podał, że depozyty indywidualne urosły o 15% a instytucjonalne o 13% na koniec marca. Portfel kredytów był o 11% wyższy niż przed rokiem, dzięki dynamicznemu przyrostowi kredytów instytucjonalnych (+14%). W I kwartale wskaźnik kredytów do depozytów spadł o 1 pkt. proc. do poziomu 64%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 59,49 mln zł wobec 144,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,2% na koniec marca br. wobec 16,8% rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem