Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 242,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 392,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w I kwartale 2019 r. wyniósł 242,3 mln zł i był niższy o 150 mln zł od zysku netto osiągniętego w I kwartale 2018 r., z powodu obciążeń regulacyjnych (wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków o 228,2 mln zł). Z wyłączeniem obciążeń regulacyjnych grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. odnotowałaby wzrost zysku netto o 13,7% r/r, przy zysku operacyjnym netto wyższym o 107,6 mln zł, (tj. 12,3% od zysku operacyjnego netto osiągniętego w I kwartale 2018 r). Wzrost ten wynikał z dalszego rozwoju działalności komercyjnej grupy napędzającej wzrosty zarówno finansowania działalności klientów o 8,5% r/r, jak również zobowiązań wobec klientów o 7% (w tym depozytów detalicznych o 13,2% r/r)" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 300,4 mln zł wobec 1 205,69 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 603,58 mln zł wobec 588,05 mln zł rok wcześniej.

"Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I kwartale 2019 r. wyniosły 1 949,4 mln zł i były wyższe o 5,3% od dochodów osiągniętych w I kwartale 2018 r. przy następujących trendach:

- Wynik z tytułu odsetek, osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 1 300,4 mln zł i był wyższy o 94,7 mln zł tj. 7,9% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2018 r. głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytowym jak i depozytowym oraz wyższej marży,

- Wynik z tytułu prowizji i opłat, osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 603,6 mln zł i był wyższy o 2,6% w porównaniu do I kwartału 2018 r., głównie ze względu na wyższe prowizje związane z działalnością kredytową, kartową oraz z prowizjami z tytułu marży na transakcjach walutowych z klientami,

- Pozostałe dochody wyniosły 45,4 mln zł i były niższe o 12,7 mln zł w porównaniu do I kwartału 2018 r., głównie ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży" - czytamy dalej w raporcie.

Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2019 r. wyniosły 858,7 mln zł. Były one wyższe o 7,2 mln zł tj. 0,8% w porównaniu do kosztów osiągniętych w I kwartale 2018 r. głównie z powodu dwukrotnie wyższej składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami. Z wyłączeniem efektu wzrostu tej składki, koszty z działalności operacyjnej byłyby niższe o 5,4 mln zł tj. 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, podał bank.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 109,7 mln zł i był niższy o 17,2 mln zł tj. 13,6% niż w analogicznym okresie 2018 r., dzięki wynikowi netto ze sprzedaży portfela wierzytelności w wysokości 19,6 mln zł, wskazano także.

"Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kwartale 2019 r. wyniosły 393,2 mln zł i były wyższe o 218,9 mln zł niż w I kwartale 2018 r. z powodu wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Podatek od niektórych instytucji finansowych w I kwartale 2019 r. wyniósł 148,9 mln zł i był wyższy o 10,6 mln zł, tj. 7,7% niż w I kwartale 2018 r. ze względu na wzrost aktywów grupy o 7,6%" - napisano też w materiale.

Wskaźnik zwrotu na średnim kapitale (ROE) wyniósł w I kw. br. 4,2% wobec 6,9% rok wcześniej, a wskaźników zwrotu z aktywów (ROA) - odpowiednio: 0,5% wobec 0,9%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) poprawił się w tym okresie do 44% z 46% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 196,64 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r.

"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec marca 2019 r. wyniosły 148 111,5 mln zł i były wyższe o 11 296,6 mln zł tj. 8,3% niż na koniec marca 2018 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 10,5% r/r i wolumenami kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi rosnącymi o 6,2% r/r" - napisano w raporcie.

Marża odsetkowa wyniosła w I kw. br. 2,9% wobec 2,8% rok wcześniej.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec marca 2019 r. wyniosły 158 102,7 mln zł i były wyższe o 12 527,7 mln zł tj. 8,6% niż na koniec marca 2018 r.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. (d. Pioneer Pekao TFI S.A.) na koniec marca 2019 r. wyniosły 20 033,5 mln zł i były wyższe o 1 283,3 mln zł, tj. 6,8% w porównaniu do końca marca 2018 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 259,32 mln zł wobec 434,73 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1% na koniec marca 2019 r.) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 90,5%. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy" - podsumowano w raporcie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem