Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Gino Rossi odnotował 11,65 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 4,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia odnotowała 36,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 13,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 15,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gino Rossi będzie mógł sprzedać Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100% akcji Simple Creative Products, podała spółka.

Simple odnotowało 0,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotował 4,35 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JHM Development odnotował 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź odnotował 552 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 439 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Philippe Paul Bézieau złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r., podał bank. Rada nadzorcza banku powołała na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 października br. Volodymyra Radina.

i2 Development odnotował 3,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 40,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 99,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings usunął rating Getin Noble Banku (GNB) z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) i utrzymał ratingi banku na niezmienionym poziomie, podał bank.

Solar Company odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2018 r. w wysokości 0,35 zł na jedną akcję, co w sumie daje łączną kwotę 1,83 mln zł, podała spółka.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z norweską MH Wirth (dawniej AKER MH) dwa listy intencyjne dotyczące dostaw wież wiertniczych AWILCO I i AWILCO II oraz decyzji zamawiającego o rozpoczęciu z dniem 15 maja 2019 r. prac objętych przedmiotowymi listami, podał Mostostal. W przypadku podpisania umów łączna, szacunkowa wartość prac wynosić będzie ok. 5,2 mln USD netto.

Rada nadzorcza MedApp powołała stanowisko członka zarządu Rafała Ligęzińskiego, który będzie odpowiadać za sprzedaż oraz komercjalizację produktów w Polsce oraz rynkach zagranicznych, podała spółka. Kadrę specjalistów wzmocnił Marek Wypych, który objął stanowisko dyrektora działu sprzedaży.

Jujubee odnotowało 121,83 tys. zł straty netto w I kw. 2019 r. wobec 138,75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games zamierza regularnie rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy, podała spółka. Rekomendacja ma obejmować kwotę min. 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku gdy planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier, a po wypłacie dywidendy w kasie pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier.

LC Corp rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 120 840 743,97 zł, tj. w kwocie 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Netii zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 w kwocie 188,98 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika w projektów uchwał walnego zwołanego na 12 czerwca.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) odnotowała 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji treści kontraktu budowlanego zawartego pomiędzy spółką a Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację zadania pn. "Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów - Niemirów km 3+000 - km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem zaprojektuj - wybuduj", co oznacza, że umowa wejdzie w życie, podała spółka. Jej wartość to 14,82 mln zł netto.

Gino Rossi ma zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty swoich zobowiązań w łącznej kwocie około 49 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze TIM zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 1,11 mln zł z zysku za 2018 rok, a 9,1 mln zł - na fundusz dywidendowy, wynika z uchwał.

Grupa Żywiec ocenia, że rynek piwa w Polsce będzie stabilny lub lekko malejący w ujęciu wolumenowym, ale rosnący wartościowo w 2019 r., poinformowała dyrektor ds. marketingu Małgorzata Lubelska.

PZU Zdrowie otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne, podał UOKiK na Twitterze.

T-Bull odnotował 7,6 mln pobrań gier w kwietniu, co daje ponad 407 mln pobrań łącznie, podała spółka.

Akcjonariusze Torpolu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 czerwca o przeznaczeniu 5,74 mln zł z zysku netto za 20 18r., wynoszącego 8,17 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Mennica Polska na jesieni bieżącego roku będzie decydować w kwestii potencjalnego pełnego zaangażowania lub sprzedaży posiadanego udziału w warszawski wieżowiec Mennica Legacy Tower, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

Polimex Infrastruktura z grupy Polimeksu jest na etapie składania pierwszych ofert i chce mieć w tym roku 40-50 mln zł przychodów, poinformował wiceprezes Polimeksu-Mostostalu Przemysław Janiszewski.

Polimex-Mostostal ma obecnie w ofertowaniu projekty o łącznej wartości ok. 5,4 mld zł bez udziału konsorcjantów i liczy na pozyskanie z tego ok. 1,5-2 mld zł, poinformowali członkowie zarządu.

PKO Bank Polski dokona rewizji finansowych celów strategicznych założonych na lata 2016-2020 w trzecim kwartale tego roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018, podała spółka. Na wniosek zgłoszony podczas obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariusza, tj. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) wysokość dywidendy została ustalona w wysokości 1 zł za jedną akcję.

LUG odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski ocenia, że w kolejnych kwartałach - bez negatywnych zdarzeń jednorazowych - jest w stanie wypracowywać po 1 mld zł zysku netto, a w całym roku 4 mld zł zysku netto, powiedział prezes Zbigniew Jagiełło.

Agora zakłada, że do końca tego roku Foodio Concepts zwiększy liczbę restauracji Papa Diego i Van Dog do łącznie ok. 20, a kolejne kilkanaście lokalizacji marki Pasibus otworzy spółka StepInside, poinformowała członek zarządu Agory Anna Kryńska-Godlewska.

Agora liczy na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku frekwencyjnego w kinach, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka zgodnie z planem zamknęła transakcję nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Poli-Farbe), podała Śnieżka. Strony ustaliły cenę nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe na dzień zamknięcia transakcji na 8,004 mld forintów węgierskich (HUF), tj. około 106,4 mln zł.

GPW Benchmark jeszcze w tym roku zostanie administratorem indeksów giełdowych z głównego rynku, NewConnect oraz Treasury BondSpot Poland (TBSP), w tym m.in.: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, podała giełda. Przejęcie administrowania indeksami jest związane z dostosowaniem się do wymogów Rozporządzenia PE i RE (UE) ws. wskaźników referencyjnych.

PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech, wspierającego współpracę pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa i administracją publiczną, a MŚP z obszaru IT, podała spółka. W ramach ogłoszonego konkursu koncern będzie poszukiwał rozwiązania pozwalającego na zautomatyzowaną identyfikację pojazdów tankowanych z wykorzystaniem istniejącej aplikacji mobilnej PKN Orlen.

Celem Polimeksu-Mostostalu jest wypracowanie pozytywnych wyników w 2019 r., także na poziomie wyniku netto, poinformował wiceprezes Maciej Korniluk. Jednocześnie spółka podtrzymuje cel wypracowania 2 mld zł przychodów w br.

Tauron Polska Energia prowadzi zaawansowane rozmowy na temat partnerstwa w morskiej energetyce wiatrowej z jedną ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, która posiada już koncesję, poinformował wiceprezes Kamil Kamiński.

Dom Development wprowadził do oferty 102 apartamenty w 9 willach w ramach nowego projektu Apartamenty Włodarzewska 70, podała spółka. Przekazanie kluczy planowane jest na IV kwartał 2020 roku.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank podtrzymuje cele zawarte w strategii do 2021 roku. Ocenia, że kwartalnie jest w stanie udzielać kredytów o wartości 0,8-1,5 mld zł i systematycznie obniżać wskaźnik kredytów niepracujących, poinformowali przedstawiciele banku.

Grupa Lotos nie wyklucza zakupu udziałów w złożach wydobywczych także poza Norwegią czy Wielką Brytanią, poinformował ISBnews prezes spółki Mateusz A. Bonca.

Ewentualna inwestycja kapitałowa Grupy Lotos w Polimery Police nie oznacza, że koncern będzie musiał ograniczyć inne plany inwestycyjne, na przykład zrezygnować z budowy bloku olejowego w Gdańsku, poinformował ISBnews prezes Lotosu Mateusz A. Bonca.

Agora prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji, poinformowała członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska.

Grupa Lotos pozytywnie ocenia dotychczasowy okres funkcjonowania sieci 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach Lotos, powiedział ISBnews prezes Grupy Lotos Mateusz A. Bonca.

Zgodnie z aktualnymi szacunkami, realizowany przez Grupę Lotos Projekt EFRA zachowa wskaźniki efektywnościowe, które zakładane były przy projektowaniu inwestycji, poinformował ISBnews prezes Mateusz A. Bonca.

Warimpex kupił 35% udziałów w spółce projektowej AO Avielen A.G., podał Warimpex. Z chwilą ich objęcia, Warimpex będzie w posiadaniu łącznie 90% udziałów w Avielen, która zajmuje się rozwojem i prowadzeniem Airportcity St. Petersburg.

Creepy Jar wypracował 0,4 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. (wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej) przy przychodach ze sprzedaży produktów na poziomie 1,04 mln zł, podała spółka. Łącznie od rozpoczęcia sprzedaży gry "Green Hell" w wersji early access spółka zarobiła 2,6 mln zł, generując 5,65 mln zł przychodów. Pełna wersja symulatora przetrwania trafi do sprzedaży latem bieżącego roku.

Seco/Warwick odnotowało 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rawplug odnotował 10,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotowało 4,13 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 4,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 10,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lokum Deweloper odnotował 17,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ergis odnotował 3,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LC Corp odnotował 108,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 78,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud liczy na uzyskanie w tym roku rentowności EBIT na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1,5-2%, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 43,3 mln zł w kwietniu 2019 r., co oznacza wzrost o 30% r/r, podała spółka.

Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 2 174 mln zł według stanu na koniec marca br., z czego 1 377 mln zł przypada na 2019 rok, a 796 mln zł na dalsze lata (2020-2021), podała spółka. Od 1 kwietnia do 14 maja 2019 r. grupa podpisała kilka nowych kontraktów o łącznej wartości 263 mln zł.

Erbud odnotował 1,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 19,58 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 24,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 r. w wysokości 18 178 772 zł, podała spółka.

Akcjonariusze Wirtualnej Polski Holding zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o wypłacie 1,56 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 14 czerwca.

Polimex-Mostostal odnotował 17,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Agora podtrzymała prognozę wzrostu wartości rynku reklamy w tym roku o 2,5-4,5%, choć zaznaczyła, że jego wartość będzie się kształtować w dolnym przedziale prognozy.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski planuje aktualizację celów finansowych strategii na lata 2016-2020 w II połowie tego roku, poinformowała instytucja.

Agora odnotowała 5,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 862 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 757 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem