Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Temu celowi, ma służyć m.in. odpowiednia polityka dywidendowa banków. W związku z tym, podobnie jak w latach ubiegłych, KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków". - czytamy w raporcie "Sytuacja sektora bankowego w 2018 r."

W przypadku banków komercyjnych dywidendę do 75% wypracowanego w 2018 r. zysku zaleca się wypłacić jedynie tym podmiotom, które: a/ nie realizują programu naprawczego; b/posiadają ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5; c/ posiadają poziom dźwigni finansowej (LR) wyższy niż 5%, d/ posiadają współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1), współczynnik kapitału Tier I (T1) oraz łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie nie niższym niż wymagane minimum regulacyjne powiększone o wymóg połączonego bufora oraz dodatkowe 1,5 pkt proc., przypomniała Komisja.

Natomiast dywidendę do 100% wypracowanego w 2018 r. zysku zaleca się, aby wypłaciły jedynie te banki, które dodatkowo spełniają warunek odpowiedniej odporności na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Trzeba jednak dodać, że banki zaangażowane w kredyty walutowe powinny dokonać dodatkowej korekty stopy dywidendy (w zależności od udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego oraz udziału kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008).

"Zalecane kryteria wypłaty dywidendy dla banków spółdzielczych są nieco łagodniejsze, co wynika z ich specyfiki prawno-organizacyjnej. W opinii KNF wypłata ograniczonej dywidendy pozwoli ograniczyć, obserwowany w ostatnich latach, odpływ udziałowców, stworzy możliwość pozyskania nowych członków, jak też umożliwi rozwijanie pozytywnego wizerunku rynkowego i realizowanie określonych w statutach celów społecznych" - wskazano w raporcie.

Wzmocnieniu bazy kapitałowej służyć ma też podniesienie od stycznia 2019 r. bufora zabezpieczającego do wysokości 2,5% (z 1,875%), podkreśliła też KNF.

"Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra. Na koniec 2018 r. tylko jeden bank komercyjny nie spełniał obowiązującej normy LCR na poziomie 100% (w przypadku banków spółdzielczych część z nich nie spełniała wymaganej normy na poziomie jednostkowym, ale były one członkami IPS i miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była przestrzegana)" - czytamy dalej w raporcie.

Nadal utrzymywała się nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec 2018 r. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 90,1% wobec 92,2% na koniec 2017 r.), podkreślono w materiale.

"Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania oraz realizacje strategii, które będą dobrze wkomponowane w uwarunkowania zewnętrzne. W szczególności pożądana jest dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużanie terminów wymagalności zobowiązań" - napisano w raporcie.

KNF stwierdziła, że w 2018 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki (według wstępnych szacunków GUS roczne tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniosło 5,1%), dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,8%, a BAEL do 3,8%; wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rok/rok wzrosło nominalnie o 7,1%, a realnie o 5,4%), jak też poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów.

"Banki kontynuowały działania zmierzające do wzrostu efektywności działania w drodze optymalizacji zatrudnienia i sieci sprzedaży. Proces ten był wzmocniony przez dokonane w minionych okresach przejęcia i fuzje, rozwój bankowości elektronicznej oraz zmiany postaw klientów, którzy w coraz większym stopniu korzystają z elektronicznych kanałów dostępu do usług. W konsekwencji liczba zatrudnionych w sektorze bankowym uległa zmniejszeniu (o 1,8 tys. osób), a sieć sprzedaży redukcji (o 444 placówki)" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.