Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o podwyższeniu kapitału maksymalnie o kwotę 1,4 mln zł w drodze emisji akcji serii J i K, podała spółka. Ponadto, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zdecydowano o emisji do 7 684 760 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F oraz do 6 377 778 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru.

"Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł i nie wyższą niż 1 406 253,8 zł poprzez emisję:

1) nie więcej niż 7 684 760 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz

2) nie więcej niż 6 377 778 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w uchwale.

Cena emisyjna każdej akcji serii J i K będzie równa 1,08 zł, podano również.

W interesie spółki dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J i akcji serii K.

"Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mirbud S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej Mirbud S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu oraz związana z nią uchwała w sprawie emisji przez spółkę Mirbud S.A. warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru mają zostać podjęte w związku z planowanym przejęciem pełnej kontroli przez spółkę Mirbud S.A. i uzyskaniem statusu jedynego akcjonariusza w spółce zależnej JHM Development S.A. z siedzibą w Skierniewicach, co ma umożliwić następnie zniesienie dematerializacji akcji JHM Development S.A. i wycofanie ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy dalej.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne serii F i G i akcje serii J i K mają zostać zaoferowane do objęcia akcjonariuszom mniejszościowym JHM Development (innym niż Mirbud), którzy złożą na rzecz spółki ważną ofertę sprzedaży akcji JHM Development w odpowiedzi na ogłoszone przez spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM Development, wskazano także.

"W wyniku planowanej emisji warrantów i akcji akcjonariusze mniejszościowi JHM Development S.A. będą mogli stać się akcjonariuszami spółki i uzyskać akcje o znacznie większej płynności niż dotychczas posiadane akcje JHM Development S.A. Osiągnięcie jak najwyższego udziału w kapitale zakładowym spółki JHM Development S.A. jest zgodne z aktualną polityką i strategią spółki i leży w jej interesie. Z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu spółki, zaproponowana przez zarząd w projekcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego cena emisyjna akcji została ustalona jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia" - podsumowano.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 143,13 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.