Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Indykpolu powołała jednoosobowy zarząd spółki z Piotrem Kulikowskim jako prezesem zarządu na kolejną 3-letnią kadencję, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Bzie Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r.

Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Zgodnie z porozumieniem umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 29 maja 2019 r.

Boryszew, na podstawie zainteresowania zakomunikowanego jego doradcy finansowemu przez potencjalnych inwestorów, oraz wydanej mu na tej podstawie rekomendacji doradcy, podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia (w ramach przeglądu opcji strategicznych) scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal oraz o przystąpieniu do rozmów nt. ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji, podał Boryszew.

BA Car Rental (BACR), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), podpisała z Surprice Rentals umowę franczyzy na rynku czeskim, podał BAH.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca br.

Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 7,6 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca.

Zarząd Enter Air rekomenduje podział zysku netto za 2018 r. w kwocie 19 665 000 zł w następujący sposób: kwotę 12 280 625 zł, tj. 0,7 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; pozostałą kwotę, tj. 7 384 375 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Oferta Torpolu, warta ok. 936 mln zł (ok. 1 152 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym na "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny - Zadanie 1" w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu", podał Torpol.

Rada nadzorcza Herkulesa powołała Mariusza Zawiszę do zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu z dniem 13 czerwca 2019 r., podała spółka.

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 19,52 mln zł, na kapitał rezerwowy, podała spółka.

mBank Hipoteczny wypowiedział umowę zawartą z Fitch Ratings, która dotyczyła listów zastawnych, podał bank.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków zarządu, podano w ogłoszeniu. Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 czerwca br.

Ciech podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnych inwestycji w obszarze energetyki, realizowanych przez spółkę zależną Ciech Soda Polska w jej dwóch lokalizacjach: Janikowie i Inowrocławiu, podała spółka. W ramach projektu rozważana jest budowa nowych źródeł wytwórczych zasilanych paliwem gazowym. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 250-300 mln zł.

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 24 czerwca o niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok i przeznaczeniu 17,56 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał opublikowanych przez spółkę.

Atal spodziewa się, że dokona w tym roku - jesienią - jeszcze jednej emisji obligacji o wartości zbliżonej do emisji kwietniowej na 100 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Andrzej Biedronka-Tetla.

Tauron Polska Energia podtrzymuje listopad 2019 roku jako termin oddania do użytkowania bloku węglowego w Jaworznie, poinformował wiceprezes spółki ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Jeżeli zakładane dezinwestycje Grupy Tauron nie dojdą do skutku, weryfikacji będą musiały ulec także plany w zakresie energetyki odnawialnej, poinformował wiceprezes Taurona ds. finansów Marek Wadowski.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - akcjonariusz Grupy Kęty - podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 30 maja chce przegłosować zwiększenie kwoty przeznaczonej an wypłatę dywidendy za 2018 r. do 229 090 728 zł z 214 772 557,5 zł, podały Kęty.

Tauron Polska Energia szacuje, że dodatkowe 900 MW farm wiatrowych na lądzie i 300 MW fotowoltaiki do 2025 roku to nakłady rzędu 5-6 mld zł, poinformował wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

GTC Serbia - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - otworzyła swoje pierwsze centrum handlowe w Belgradzie - Ada Mall o powierzchni ponad 34 000 m2, podało GTC. Jest to jedyne centrum handlowe najnowszej generacji w stolicy Serbii.

Unipetrol z Grupy PKN Orlen otrzymał informację od lokalnego operatora o wznowieniu dostaw dobrej gatunkowo ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych 'Przyjaźń' do rafinerii w Litvinovie, podał koncern.

LPP oczekuje poziom marży brutto na sprzedaży na poziomie 53-54% w tym roku, a wydatki inwestycyjne zwiększone zostały do około 870 mln zł w 2019 r., wynika ze słów wiceprezesa Przemysława Lutkiewicza.

W ostatecznym rozrachunku Idea Bank na dystrybucji produktów finansowych oferowanych przez GetBack wielokrotnie więcej stracił, niż zyskał z prowizji za oferowanie obligacji, ocenia członek zarządu banku Dariusz Daniluk w rozmowie z ISBnews. Jego zdaniem, do momentu sprzedaży GetBack funduszowi Abris spółka była dynamiczną i dobrze zarządzaną instytucją, nad którą stracono później kontrolę przez agresywną politykę zarządu i niewystarczający nadzór ze strony właściciela.

IMC zakończyło w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną, podała spółka. Uprawy jare zostały zasiane na powierzchni ponad 104 tys. ha, przy czym tradycyjnie największy nacisk położono na kukurydzę. Siew zbóż i roślin oleistych był przeprowadzony w korzystnych warunkach atmosferycznych, lepszych niż w poprzednim sezonie.

Asseco podpisało umowę z PGE Dystrybucja i PGE Systemy w zakresie świadczenia usług serwisowych i rozwojowych systemów bilingowych HandelMax oraz EnergOS, podała spółka. Łączna wartość kontraktów opiewa na kwotę 13,4 mln zł brutto, z czego 20% wynagrodzenia zostanie przeznaczone na dostosowanie obu systemów do wymaganych zmian. Okres współpracy został wyznaczony na 3 lata.

Best odnotował 20,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z firmą Closir przeprowadziła pierwszy etap IR Excellence Programme, w którym zbadano jakość relacji inwestorskich w spółkach publicznych, podała giełda. Programem objęto wszystkie spółki wchodzące w skład WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz 20 spółek z sektora "gier" - w sumie 160 spółek. Program będzie obejmował również ponowną weryfikację oceny relacji inwestorskich (listopad/grudzień 2019).

Warimpex odnotował 8,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,02 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Soho Development podpisało umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Cracovia Property na rzecz podmiotu powiązanego z Maciejem Zientarą tj. Supernova Financial Services, podała spółka. Bazowa cena sprzedaży udziałów wynosi 5,36 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Rafako miał wartość 2,81 mld zł według stanu na 1 kwietnia br., podała spółka. Celem na 2019 r. jest pozyskanie nowych zleceń o wartości 0,8-1 mld zł (wobec 0,4 mld zł pozyskanych w br. do tej pory), podano także.

GetBack w restrukturyzacji dokonał przedterminowego wykupu 14 800 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14 800 000 zł, podała spółka. W związku z powyższym przedterminowym wykupem objęte zostały wszystkie obligacje serii G.

Akcjonariusze Benefit System zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 czerwca, o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 146 mln zł, podała spółka.

Ferro rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 23,791 mln zł, tj. 1,12 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład zarządu na okres wspólnej VII kadencji Czesława Warsewicza na stanowisko prezesa, Leszka Borowca na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, Grzegorza Fingasa na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, Witolda Bawora na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych, Zenona Kozendrę na stanowisko członka zarządu przedstawiciela pracowników, podano w komunikacie.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powołała Roberta Małłka - członka RN do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki IX kadencji na okres od 28 maja 2019 roku do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku, podała spółka.

Mercor zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji akcji do inwestora finansowego na finalizację inwestycji w fabrykę płyty mcr Silboard koło Płocka oraz zabezpieczenie środków obrotowych na dalszą ekspansję, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy rekomenduje 2 lipca jako dzień dywidendy i 18 lipca jako dzień wypłaty dywidendy, podała spółka.

Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 594,777 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,93 zł na akcję, podała spółka.

Rafako odnotowało 1,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź zawarł umowę emisyjną z instytucjami finansowymi dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł, podała spółka.

Pragma Inkaso odnotował 9,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Airway Medix odnotowało 0,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 5,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 9,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zamet odnotował 1,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 4,32 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LPP odnotowało 114,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 104,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem