Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zwyczajne walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica, zwołane na 25 czerwca, zdecyduje o podziale zysku za 2018 rok w kwocie 89 752 356 zł w następujący sposób: kwotę 67 357 420 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, kwotę 22 394 936 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych, wynika z projektów uchwał.

Kruk podjął uchwałę w sprawie modyfikacji strategii na lata 2019-2024, w zakresie głównego celu grupy kapitałowej, tj. osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku (cel strategiczny). Kruk dokonał modyfikacji brzmienia celu strategicznego w następujący sposób: "rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy Kruk", podała spółka. Korekta brzmienia celu strategicznego jest spowodowana wyłącznie zamiarem uwzględnienia uwagi Komisji Nadzoru Finansowego i w pozostałej części strategia nie uległa zmianie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) wyemitował 160 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.

Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych w cenie 6,8 zł za sztukę, podała spółka.

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok w wysokości 364,74 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca.

Akcjonariusze Zakładów Azotowych Police, wchodzących w skład Grupy Azoty, zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 czerwca, o niewypłacaniu dywidendy z zysku spółki za 2018 rok w kwocie 29,5 mln zł, wynika z projektu uchwały na walne.

Akcjonariusze Ferro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca br. o przeznaczeniu 23,791 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe na dywidendę wysokości 1,12 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Alior Bank czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Ruchu z wierzycielami i podejmie dalsze kroku prawne po jego przeanalizowaniu, podał bank. Alior Bank podkreślił jednocześnie, że konsekwentnie dąży do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji Ruchu.

Walne zgromadzenie Echo Investment, zwołane na 25 czerwca, zdecyduje o przeznaczeniu łącznie 206,35 mln zł z zysku za rok 2018 (wynoszącego 42,43 mln zł) i funduszu dywidendowego (163,91 mln zł) do podziału między akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze Master Pharm zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok i przeznaczeniu 10,57 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał opublikowanych przez spółkę.

Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa, zwołane na 25 czerwca br., zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r. w kwocie 44,72 mln zł na zasilenie kapitału - zyski zatrzymane, wynika z projektów na walne.

Akcjonariusze Enter Air zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 12,28 mln zł co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie.

Rada nadzorcza Elektrociepłowni Będzin powołała jednoosobowy zarząd na kolejną kadencję i Krzysztofa Kwiatkowskiego, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, podała spółka.

Asseco Data Systems przez kolejne 4 lata będzie obsługiwało system informatyczny do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych "Farmer" Wartość podpisanej z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego umowy to ponad 77,5 mln zł netto, podała spółka.

Grupa Azoty podjęła uchwałę o objęciu akcji serii C z planowanej emisji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" w drodze realizacji prawa poboru, złożenia zapisów dodatkowych za określoną przez zarząd Polic cenę emisyjną, w ramach subskrypcji zamkniętej oraz objęciu akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru za cenę emisyjną określoną przez Police w skierowanym do niej zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio po planowanej emisji Grupa Azoty powinna utrzymać co najmniej 50% plus jeden głos na walnym zgromadzeniu Polic, podały Azoty.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) otrzyma ok. 10,5 mln zł w formie dywidendy od swoje spółki zależnej Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság, podała spółka.

PKN Orlen podtrzymuje deklaracje odnośnie planów związanych z zaangażowaniem się w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch w restrukturyzacji, poinformował koncern w swoim stanowisku. Dziś sąd nie zatwierdził układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruchu z przyczyn proceduralnych w związku z uchybieniami natury formalnej.

Elektrotim ocenia, że negatywny wpływ Mawiluksu zakończy się do połowy roku i że grupa będzie miała pozytywne wyniki w całym roku, poinformował prezes Andrzej Diakun.

InventionMed liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect jesienią br., przy czym przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji, poinformowali przedstawiciele spółki.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygląda się wszystkim potencjalnym akwizycjom i jest zainteresowana każdym aktywem, które pozwoli uzyskać pozytywny wynik na transakcji, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Reino Capital podpisał porozumienie dotyczące strategicznej współpracy z jedną z największych australijskich firm inwestycyjnych - RF CorVal, podała spółka. Docelowo oba podmioty chcą stworzyć wspólną platformę zarządzającą aktywami o wartości powyżej 750 mln euro w Europie Środkowo-Wschodniej.

Arctic Paper ma nadzieję na uniknięcie złamania kowenantów w II kwartale 2019 roku, po tym jak nastąpiło ich złamanie w I kwartale roku, poinformował prezes spółki Michał Jarczyński.

KGHM Polska Miedź objął swoim mecenatem Zamek Królewski w Warszawie, poinformował prezes Marcin Chludziński. Dyrekcja Zamku przy wsparciu finansowym KGHM przygotowała program wydarzeń artystycznych, historycznych i naukowych w ramach obchodów 400-lecia ukończenia przebudowy podjętej na zlecenie króla Zygmunta III Wazy.

Zarząd Orbisu podjął decyzje dotyczące potencjalnego zbycia działalności serwisowej (umów franczyzy i zarządzania) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light) oraz o rozpoczęciu z Accor negocjacji, prowadzonych na zasadzie wyłączności, których przedmiotem będzie m.in. potencjalne zbycie na jego rzecz działalności serwisowej (tzw. asset light), podał Orbis.

Starward Industries - spółka pracująca nad grą na podstawie prozy Stanisława Lema - zmierza do debiutu na NewConnect, poinformował prezes Marek Makuszewski.

Immofinanz odnotował 30,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,08 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprezentuje aktualizację strategii w perspektywie 2030 r. na jesieni, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Orlen Południe z Grupy Orlen podpisał umowę ze spółkami Technik Polska i Biproraf na budowę "pod klucz" kompleksu ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini. Koszt inwestycji to 400 mln zł.

PKN Orlen oczekuje, że kolejne spotkanie ze stroną rosyjską dotyczące przywrócenia dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń", które zaplanowano na 3 czerwca będzie miało charakter przełomowy, wynika z wypowiedzi prezesa koncernu Daniela Obajtka.

Alchemia podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (NCBR), umowę na max. 48,15 mln zł dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: "Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 118,56 mln zł.

AB Amber Grid wybrał ofertę złożoną przez Izostal, spółkę zależną Stalprofilu, o wartości 26,42 mln euro jako najkorzystniejszą w postępowaniu w ramach budowy gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa, podał Stalprofil.

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odstąpił od negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania i/lub przechowywania preparatów komórek macierzystych i/lub zakupu akcji w wybranych spółkach zależnych Esperite N.V., podała spółka.

OT Logistics wyemitował 104 207 obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 104 207 000 zł, podała spółka.

Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł, podała spółka. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect.

Oferta Torpolu została wybrana jako najkorzystniejsza w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym nieograniczonym na opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście - Zadanie 2 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu", podała spółka. Cena oferty złożonej przez spółkę wynosi ok. 508 mln zł netto (ok. 624,9 mln zł brutto).

ML System odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa zawarła z instytucjami finansującymi - Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas - umowę w sprawie finansowania działalności spółki. Porozumienie ma m.in. zapewnić Elektrobudowie utrzymanie przez ww. instytucje do 31 lipca br. dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się wzrostu EBITDA w segmentach energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, spadku w ciepłownictwie i dystrybucji oraz stabilnego poziomu w obrocie w 2019 r., podała spółka.

Groclin odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotowało 4,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 3,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 109,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 2,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech odnotował 62,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 73,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arctic Paper odnotowało 38,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 29,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na nabycie przez Bank Millennium 99,787% akcji Euro Banku, podały Bank Millennium i KNF w osobnych komunikatach. Tym samym spełniony został drugi warunek niezbędny do zmiany właścicielskiej w Euro Banku, zawarty w umowie podpisanej przez Bank Millennium z Société Générale 5 listopada 2018 r. Zgodę od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bank otrzymał 3 stycznia br.

Enea odnotowała 246,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 240,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 585 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 935 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BA Car Rental - spółka zależna British Automotive Holding (BAH) - prowadząca wypożyczalnie samochodów, planuje otwarcie oddziału przy lotnisku w Pradze jeszcze przed tegorocznymi wakacjami, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem