Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

British Automotive Holding (BAH) odnotował 5,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Dom Development zdecydowali o przeznaczeniu 226,87 mln zł z zysku netto i kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę 9,05 zł na akcję, podała spółka.

Famur odnotował 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 32,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 8,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action w restrukturyzacji odnotował 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pharmena odnotowała 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Trans Polonia zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie jednostkowego zysku netto za 2018 r., w wysokości 195 463,41 zł oraz 2 545 163,31 zł z kapitału zapasowego - łącznie 2 740 626,72 zł na wypłatę dywidendy, podała spółka. W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.

Zarząd Best jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, podał Best. Obawia się bowiem obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część. Best domaga się również większej transparentności działań podejmowanych przez zarząd Kredyt Inkaso.

Erbud Operations - spółka w 100% zależna Erbudu - podpisała umowę ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydgiera w Krakowie na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wartość kontraktu wynosi 41,81 mln zł brutto, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wybrała ofertę Famuru i wezwała spółkę do podpisania umowy na najem 10 kombajnów chodnikowych dla Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice, podał Famur. Wartość umowy ma wynieść 84,32 mln zł netto.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o przeznaczeniu 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,71 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została ustalona na 1 zł. CI Games chce pozyskać od inwestorów około 10 mln zł na powiększenie wewnętrznego zespołu deweloperskiego, wsparcie działań marketingowych oraz rozszerzenie portfolio wydawanych gier o nowe tytuły, wynika z opublikowanego dziś memorandum informacyjnego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna 24 czerwca tego roku publikację indeksu WIGtech, podała giełda. Nowy indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów, jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) poinformowało o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Mostostalu Zabrze, podała spółka. Obecnie TFI ma 5,11% akcji Mostostalu Zabrze.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) dwie umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w Elektrowni Opole, podała spółka. Na podstawie umów PGE GiEK otrzyma pożyczki w wysokości 72,2 mln zł.

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu spółki, zwołanym na 25 czerwca, o o przeznaczeniu zysku za 2018 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Zarząd Pepeesu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 5,7 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Wawelu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 37,5 mln zł, czyli 25 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Zarząd Alior Banku zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok, podał bank.

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu o zapłatę 16,3 mln zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych.

Celem Echo Investment na 2019 r. jest koncentracja na marżach przy rosnącym wolumenie działalności deweloperskiej tak, by zysk netto był co najmniej taki, jak w dwóch poprzednich latach, wynika ze słów dyrektora finansowego Macieja Drozda.

Protektor podpisał list intencyjny w sprawie zbycia przez jego spółkę zależną Inform Brill GmbH 51% udziałów mołdawskiej spółce Terri - Pa S.R.L. na rzecz jej mniejszościowych udziałowców za 640 tys. USD, podał Protektor.

Boryszew planuje w najbliższych tygodniach podpisać umowę dotyczącą wyjścia z płynem Borygo poza Europę, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

Boryszew oczekuje, że wyniki grupy w 2019 roku będą lepsze niż w roku 2018, podał prezes spółki Piotr Lisiecki.

Idea Bank będzie "istotnie" poprawiać wyniki finansowe w kolejnych kwartałach i chce szybko poprawić wskaźniki kapitałowe, głównie poprzez istotne ograniczenie sumy bilansowej, zapowiedział prezes Jerzy Pruski.

Grupa Boryszew będzie musiała zmierzyć się z problemem rosnących cen energii elektrycznej w tym i przyszłym roku, ocenił prezes spółki Piotr Lisiecki. Według niego, wpływ tego czynnika na wynik EBITDA grupy w 2019 roku będzie "na pewno wyższy niż 24 mln zł".

Rozmowy w sprawie sprzedaży przez Grupę Boryszew aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal są na "bardzo wstępnym etapie", poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

Grupa Boryszew analizuje możliwość budowy nowego zakładu produkcji części samochodowych w Rosji, w okolicach Sankt Petersburga, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca 2019 roku.

Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za wdrożenie jednolitego systemu informatycznego, obsługującego procesy leasingowe Idea Leasing i Getin Leasing, które w w lutym 2018 r. stworzyły w wyniku fuzji Idea Getin Leasing, oraz dostosowanego do oczekiwań nowej organizacji, podała spółka. Proces pełnej integracji obu spółek będzie trwał kilkadziesiąt miesięcy.

Przychody BoomBit osiągnięte w kwietniu i szacunkowe przychody w maju wskazują, że gry wydane w formule GaaS (Game as a Service) osiągają coraz lepsze wyniki, podała spółka.

Getin Noble Bank spodziewa się finalizacji rozmów z inwestorami do połowy, a najpóźniej do końca czerwca, poinformował prezes banku Artur Klimczak. Według niego, coraz mniej prawdopodobny jest scenariusz połączenia z Idea Bankiem, ale nawet w przypadku fiaska obu scenariuszy GNB sobie poradzi - nawet bez sprzedaży aktywów i dokapitalizowania przez głównego akcjonariusza.

Asseco Poland wygrało 9 postępowań o łącznej sumie ponad 16,5 mln zł brutto, w związku z czym wdroży e-Usługi związane z obsługą pacjentów oraz udostępnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej przez szpitale województwa lubelskiego, podała spółka. Informatyzacja wszystkich placówek medycznych w regionie potrwa do końca bieżącego roku.

Portfel zamówień Mirbudu wynosi obecnie ok. 1 900 mln zł na lata 2019-2023, w tym ok. 650 mln zł na 2019 r., podała spółka.

Enea Operator - spółka zależna Enei - chce przeznaczyć na rozwój ponad 7,8 mld zł w ciągu najbliższych sześciu lat, zgodnie z projektem "Planu Rozwoju na lata 2020-2025", podała Enea. Projekt został przyjęty przez zarząd spółki i skierowany do uzgodnienia z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę w wysokości 39,46 mln zł na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus, podał Urząd. Polkomtel stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług.

Niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bank (GNB) oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, Idea Bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) alternatywną strategię postępowania opartą na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów. W scenariuszu zakładającym brak połączenia z GNB, przewidywana skala dokapitalizowania Idea Banku to ok. 500 mln zł, podał bank.

Maxcom odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rank Progress odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud odnotował 6,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 157,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 41,97 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2019 r. wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boombit odnotował 0,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDD Holding B.V. - spółka zależna Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona - zawarła z zagranicznym podmiotem branżowym prowadzącym działalność w krajach Europy Zachodniej umowę nabycia od CDD wszystkich udziałów dwóch spółek zależnych od CDD, tj. Rotterdam Airport Tax-Free Shop B.V (RAS) oraz Niederrhein Airport Shop GmbH (NAS), podała Baltona. Łączna cena sprzedaży RAS & NAS wyniosła ok. 1,51 mln euro (ok. 6,5 mln zł).

Jujubee podjęło decyzję o dokonaniu korekt niektórych zapisów księgowych poczynionych w 2018 r. oraz utworzeniu rezerw. W efekcie strata netto spółki za 2018 rok wzrosła o 250 tys. zł, do 360 tys. zł, podała spółka.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu zdecydował o odroczeniu ogłoszenia postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu GetBack do 6 czerwca o godzinie 14:00, podała spółka.

SGB Bank wypowiedział Ursus Bus - spółce zależnej Ursusa - umowę o kredyt obrotowy zawartą 15 lutego 2017 r. i wyznaczył 30 dni na spłatę zadłużenia, które wg stanu na 21 maja 2019 r. wynosi 2 233 870,08 zł, powiększone o dalsze należne odsetki umowne, liczone od 22 maja 2019 r. od kapitału niewymagalnego w kwocie 1 352 351,30 zł, podał Ursus.

Legimi zarejestrowało w niemieckim rejestrze przedsiębiorców nabycie 100% udziałów w spółce Readfy GmbH, podała spółka.

Akcjonariusze (wspólnicy poprzednika prawnego spółki - spółki Aidem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) dokonali zwolnienia BoomBit z długu obejmującego wypłatę przez spółkę dywidendy za rok 2017 na rzecz wskazanych akcjonariuszy w łącznej kwocie 1,68 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza BBI Development podjęła uchwały w sprawie powołania zarządu BBI Development na kolejną trzyletnią kadencję z Michałem Skotnickim na stanowisku prezesa, podała spółka.

Akcjonariusze Radpolu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 roku w kwocie 2,13 mln zł w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane), wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

4fun Media rekomenduje przelanie całego wypracowanego zysku za 2018 r. w wysokości 2,575 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze Tower Investments zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Best zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2018 r. w kwocie 12,49 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

Akcjonariusze Kruka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu 94,65 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Monnari Trade odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 594,8 mln zł, czyli 0,93 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst 1 mln obligacji serii B Cyfrowego Polsatu na piątek, 31 maja, podała spółka.

Artifex Mundi odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hubstyle odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak w upadłości odnotował 2,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Warszawa odnotował 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol odnotował 7,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay odnotował 11,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena odnotowała 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 4,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank odnotował 80,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Amica odnotowała 13,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 18,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 25,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 51,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 275 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 31,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 50,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem