Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka.

Złożenie wniosku było podyktowane koniecznością podjęcia działań restrukturyzacyjnych mających na celu poprawę sytuacji finansowej w związku z oceną zarządu, że spółka jest zagrożona niewypłacalnością, poinformowano również.

"Trudna sytuacja ekonomiczna spółki związana jest z ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kwartale 2019 r. (do 30%). [...] Ograniczenia możliwości zakupu surowca spowodowały opóźnienia w realizacji i zmniejszenie wielkości przychodów spółki w stosunku do stanu sprzed okresu powstałej niestabilności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu, przyspieszone postępowanie układowe, pozwoli na wypracowanie wspólnego układu z wierzycielami, którego wykonanie umożliwi najwyższy poziom zaspokojenia zobowiązań wobec nich.

Wraz z wnioskiem spółka złożyła m.in. propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny, który przewiduje: wzmocnienie kontroli kosztów surowca i zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze; wzmocnienie kontroli cen i marżowości produktów oraz zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze; przywrócenie wolumenu produkcji i sprzedaży do wielkości osiąganych w trakcie 2018 r. pod warunkiem pozyskania przez spółkę kapitału obrotowego, którego na chwilę obecną emitent nie posiada w ilości pozwalającej kontynuować produkcję, czytamy dalej.

Zgodnie z planem, przywrócenie spółce stałej rentowności i przewagi konkurencyjnej na rynku będzie mogło nastąpić m.in., poprzez rozbudowę zakładów produkcyjnych, doposażenie maszyn i urządzeń, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, budowę wizerunku marki i rozbudowywanie portfolio produktowego.

"Sporządzone przez spółkę propozycje układowe przewidują:

I. Podział wierzycieli na grupy.

Wierzyciele spółki, którym przysługują wierzytelności objęte układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów:

1. Grupa pierwsza obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu dostaw surowca do produkcji o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, które na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekraczają kwoty 1 mln zł (kluczowi dostawcy).

2. Grupa druga obejmuje posiadaczy obligacji (obligatariusze) wyemitowanych przez dłużnika, tj. obligacji serii F, obligacji serii H, obligacji serii I.

3. Grupa trzecia obejmuje wierzycieli finansowych objętych układem z mocy prawa oraz tych, którzy wyrazili lub wyrażą zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności (kredytodawcy, pożyczkodawcy, leasingodawcy, firmy faktoringowe i inni wierzyciele finansowi), z wyłączeniem posiadaczy obligacji (wierzyciele finansowi).

4. Grupa czwarta obejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zobowiązania podatkowe i pozostałe zobowiązania publicznoprawne.

5. Grupa piąta obejmuje wierzycieli, których wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekraczają 40 tys. zł (drobni wierzyciele).

6. Grupa szósta obejmuje wierzycieli pozostałych i pozostałe wierzytelności nieobjęte którąkolwiek z pozostałych grup (pozostali wierzyciele)" - czytamy w komunikacie.

"1. Kluczowi dostawcy zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 100% łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, w 16 równych ratach kwartalnych, płatnych począwszy od pierwszego dnia kwartału rozpoczynającego się po dniu uprawomocnienia postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu (data początkowa).

2. Obligatariusze zostaną zaspokojeni w drodze emisji na rzecz posiadaczy obligacji jednej serii nowych obligacji dłużnika na następujących warunkach: wartość nominalna obligacji restrukturyzacyjnych będzie równa 100% łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek z obligacji na dzień poprzedzający dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, kupon odsetkowy będzie wynosił 3,5% w stosunku rocznym, odsetki będą naliczane i płatne w okresach półrocznych, pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się po upływie 48 miesięcy od daty początkowej, data wykupu obligacji restrukturyzacyjnych przypadać będzie na koniec 84 miesiąca od daty początkowej, obligacje restrukturyzacyjne nie będą amortyzowane. Posiadacze obligacji, którzy nie obejmą obligacji restrukturyzacyjnych zostaną spłaceni w terminach i kwotach, jak pozostali wierzyciele.

3. Wierzyciele finansowi objęci układem z mocy prawa lub za ich zgodą, zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 100% łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 96 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 48 miesięcy od daty początkowej. Każda rata układowa będzie oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od daty początkowej. Odsetki naliczone od raty układowej będą należne i płatne w przewidzianej dacie spłaty raty układowej.

4. Wierzytelności ZUS, zobowiązania podatkowe i pozostałe zobowiązania publicznoprawne objęte układem zostaną zaspokojone poprzez odroczenie i ratalną spłatę 100% wierzytelności głównej wraz z należnościami ubocznymi za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania, w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 96 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy od daty początkowej.

5. Drobni wierzyciele zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 80% kwoty wierzytelności głównej w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 24 miesięcy począwszy od daty początkowej.

6. Pozostali wierzyciele zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 80% kwoty wierzytelności głównej do wysokości kwoty 100 tys. zł oraz 40% kwoty wierzytelności głównej powyżej kwoty 100 tys. zł w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 48 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy od daty początkowej" - czytamy dalej.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Wi璚ej
    Komentarze
    Zaloguj si
    Chcesz do陰czy do dyskusji? Zosta naszym prenumeratorem