Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Libet oraz jego spółki zależne - Libet 2000 i Baumabrick - zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, PKO Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, tj. wszystkimi bankami finansującymi działalność spółki i ww. jednostek zależnych, kompleksową umowę dotyczącą zasad i warunków restrukturyzacji całości zadłużenia spółki i jej ww. jednostek zależnych z tytułu kredytów bankowych, podał Libet.

"Zgodnie z treścią umowy m.in.: (i) spółka jak i ww. jednostki zależne spółki nie będą zobowiązane do dokonywania spłaty zobowiązań względem żadnego z banków co do kapitału udzielonego im finansowania, który na dzień zawarcia umowy wynosi sumarycznie 66 690 350,97 zł, będą jednak uprawnione do dokonywania takich spłat na zasadzie dobrowolności; (ii) banki zobowiązały się do utrzymania istniejącej na dzień zawarcia umowy ekspozycji kredytowej każdego z nich, niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do dokonania ww. czynności, przy czym powyższe uzgodnienia i zobowiązania dotyczą tzw. okresu obowiązywania, tj. okresu od dnia wejścia w życie umowy (28.06.2019 r.) do wcześniejszej z następujących dat: pełnej spłaty wierzytelności banków, terminu końcowego (na dzień publikacji niniejszego raportu: 30.06.2020 r.) lub daty ustania umowy (wskutek jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez stronę z zachowaniem zasad ustalonych umową); (iii) spłata finansowania udzielonego przez banki nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania umowy" - czytamy w komunikacie.

W ww. okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się m.in. - inaczej niż w wykonaniu postanowień umowy lub na warunkach w niej ustalonych - nie podwyższać kosztów dotyczących wierzytelności banków, w tym nie podnosić marży, opłat i prowizji dotyczących świadczonych usług bankowych, inaczej niż w trybie związanym ze zmianami taryfy opłat i prowizji naliczanych na zasadach mających zastosowanie do klientów określonego banku co do segmentu, do którego zaliczana jest spółka lub ww. jednostka zależna spółki, podano również.

Nadto spółka i jej ww. jednostki zależne na szczegółowo opisanych umową warunkach, m.in.: (i) zobowiązały się do utrzymania szeregu typowych dla finansowania bankowego wskaźników finansowych oraz związanego z nimi systemu raportowania tych wskaźników bankom, informowania banków o istotnych okolicznościach i zdarzeniach, niezaciągania określonego zadłużenia bez zgody banków, nieudzielania poręczeń i gwarancji, niezbywania / nieobciążania określonych aktywów / zespołów aktywów spółki bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich banków, (ii) podjęły szereg dalszych zobowiązań typowych dla umów analogicznych do umowy; (iii) zobowiązały się do zapłat opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy które, w ocenie spółki, odpowiadają stawkom rynkowym, wskazano.

Spółka i ww. jej jednostki zależne zobowiązały się nadto do złożenia bankom na ich odrębne żądanie i w terminie określonym w umowie oświadczeń dot. podania się egzekucji z formie aktu notarialnego.

"W ocenie zarządu spółki, zawarcie umowy przyczyni się do polepszenia sytuacji płynnościowej emitenta poprzez umożliwienie stopniowego odbudowania kapitału obrotowego spółki, w perspektywie umożliwi istotną reorganizację formy i struktury zadłużenia spółki i jej ww. jednostek zależnych, w tym optymalizację poziomu i struktury długu i kapitału pracującego; powyższe pozwoli na skoncentrowanie się na odbudowaniu wyniku operacyjnego i ukończenie prowadzonego przez zarząd spółki przeglądu opcji strategicznych z zastrzeżeniem postanowień umowy" - podsumowano.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem