Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska oraz z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) i Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności spółki z 28 maja 2019 r., podała spółka.

"Na mocy umowy ujednolicającej:

A. do umowy o finansowanie przystąpiły w charakterze wierzycieli PZU oraz KUKE,

B. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń złożył spółce, bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie, w których zapewnił, że w okresie współpracy zdefiniowanej w umowie o finansowanie:

(a) z wyjątkiem dozwolonych płatności - nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności Generali wobec spółki związanych z udzielonymi przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie umowy z dnia 26 lutego 2015 r. pomiędzy Generali a spółką gwarancji, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Generali wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności zakładu ubezpieczeń);

(b) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności egzekucyjnych wobec spółki dotyczących płatności jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń;

(c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń;

(d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki;

(e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot należnych mu z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń poza potrąceniem jakiejkolwiek dozwolonej płatności;

(f) nie przyjmie od spółki ani innych członków grupy żadnego zabezpieczenia rzeczowego, zabezpieczenia osobistego ani instrumentu egzekucyjnego w związku z wierzytelnościami zakładu ubezpieczeń, za wyjątkiem dozwolonych zabezpieczeń;

(g) nie zmieni warunków finansowych wierzytelności zakładu ubezpieczeń w sposób, który pogorszyłyby takie warunki finansowe dla spółki;

(h) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie wszystkich ani części wierzytelności zakładu ubezpieczeń, chyba że zapewni, że podmiot na który przeniesiono takie prawa złoży spółce oświadczenie o treści analogicznej do niniejszego oświadczenia; oraz

(i) nie przeniesie wszystkich ani części wierzytelności zakładu ubezpieczeń na rzecz członka grupy ani podmiotu powiązanego,

z zastrzeżeniem, iż ograniczenia określone powyżej nie dotyczą podejmowanych przez zakład ubezpieczeń czynności zachowawczych oraz czynności wyrównawczych, na zasadach określonych w umowie o finansowanie. W oświadczeniu zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wobec każdego z powyższych wierzycieli, iż w razie podjęcia przez zakład ubezpieczeń czynności zachowawczej lub czynności wyrównawczej, na zasadach określonych w umowie o finansowanie, zakład ubezpieczeń poinformuje o tym wierzycieli w terminie jednego dnia roboczego od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. Powyższe oświadczenie obowiązuje do daty wygaśnięcia.

C. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group złożyły spółce, Bankowi Polska Kasa Opieki, Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Generali oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie, w którym zapewnił, że w okresie współpracy zdefiniowanej w umowie o finansowanie:

(a) z wyjątkiem dozwolonych płatności - nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności Wiener TU wobec spółki związanych z udzielonymi gwarancjami przez Wiener TU na podstawie umowy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy, zwrotu zaliczki (generalnej) pomiędzy Wiener TU a spółką, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Wiener TU wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności zakładu ubezpieczeń);

(b) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności egzekucyjnych wobec spółki dotyczących płatności jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń;

(c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń;

(d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki;

(e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot należnych mu z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń poza potrąceniem jakiejkolwiek dozwolonej płatności;

(f) nie przyjmie od spółki ani innych członków grupy żadnego zabezpieczenia rzeczowego, zabezpieczenia osobistego ani instrumentu egzekucyjnego w związku z wierzytelnościami zakładu ubezpieczeń, za wyjątkiem dozwolonych zabezpieczeń;

(g) nie zmieni warunków finansowych wierzytelności zakładu ubezpieczeń w sposób, który pogorszyłyby takie warunki finansowe dla spółki;

(h) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie wszystkich ani części wierzytelności zakładu ubezpieczeń, chyba że zapewni, że podmiot, na który przeniesiono takie prawa złoży spółce oświadczenie o treści analogicznej do niniejszego oświadczenia; oraz

(i) nie przeniesie wszystkich ani części wierzytelności zakładu ubezpieczeń na rzecz członka grupy ani podmiotu powiązanego,

z zastrzeżeniem, iż ograniczenia określone powyżej nie dotyczą podejmowanych przez zakład ubezpieczeń czynności zachowawczych oraz czynności wyrównawczych, na zasadach określonych w umowie o finansowanie. W oświadczeniu zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wobec każdego z powyższych wierzycieli, iż w razie podjęcia przez zakład ubezpieczeń czynności zachowawczej lub czynności wyrównawczej, na zasadach określonych w umowie o finansowanie, zakład ubezpieczeń poinformuje o tym wierzycieli w terminie jednego dnia roboczego od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. Powyższe oświadczenie obowiązuje do daty wygaśnięcia.

C. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group złożyły spółce, Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie, w którym zapewnił, że w okresie współpracy zdefiniowanej w umowie o finansowanie:

(a) z wyjątkiem dozwolonych płatności - nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności Wiener TU wobec spółki związanych z udzielonymi gwarancjami przez Wiener TU na podstawie umowy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy, zwrotu zaliczki (generalnej) pomiędzy Wiener TU a spółką, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Wiener TU wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności zakładu ubezpieczeń);

(b) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności egzekucyjnych wobec spółki dotyczących płatności jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń;

(c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń;

(d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki;

(e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot należnych mu z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń poza potrąceniem jakiejkolwiek dozwolonej płatności;

(f) nie przyjmie od spółki ani innych członków grupy żadnego zabezpieczenia rzeczowego, zabezpieczenia osobistego ani instrumentu egzekucyjnego w związku z wierzytelnościami zakładu ubezpieczeń, za wyjątkiem dozwolonych zabezpieczeń;

(g) nie zmieni warunków finansowych wierzytelności zakładu ubezpieczeń w sposób, który pogorszyłyby takie warunki finansowe dla spółki;

(h) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie wszystkich ani części wierzytelności zakładu ubezpieczeń, chyba że zapewni, że podmiot, na który przeniesiono takie prawa złoży spółce oświadczenie o treści analogicznej do niniejszego oświadczenia; oraz

(i) nie przeniesie wszystkich ani części wierzytelności zakładu ubezpieczeń na rzecz członka grupy ani podmiotu powiązanego,

z zastrzeżeniem, iż ograniczenia określone powyżej nie dotyczą podejmowanych przez zakład ubezpieczeń czynności zachowawczych oraz czynności wyrównawczych, na zasadach określonych w umowie o finansowanie. W oświadczeniu zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wobec każdego z powyższych wierzycieli, iż w razie podjęcia przez zakład ubezpieczeń czynności zachowawczej lub czynności wyrównawczej, na zasadach określonych w umowie o finansowanie, zakład ubezpieczeń poinformuje o tym wierzycieli w terminie jednego dnia roboczego od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. Powyższe oświadczenie obowiązuje do daty wygaśnięcia.

D. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski złożył spółce, Bankowi Polska Kasa Opieki, Generali, Wiener oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie zmieniające oświadczenie z dnia 28 maja 2019 r. w taki sposób, że oświadczenie obowiązuje do 31 lipca 2019 r. i w oświadczeniu tym bank zapewnia, że z wyjątkiem dozwolonych płatności nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności banku wobec spółki związanych z udzielonymi przez bank na podstawie umowy o limit kredytowy wielocelowy zawartej 26 lutego 2006 r. pomiędzy bankiem a spółką dwudziestoma siedmioma gwarancjami bankowymi, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby bankowi wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności banku).

E. Bank Polska Kasa Opieki złożył spółce, Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu, Wiener, Generali oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie zmieniające oświadczenie z dnia 28 maja 2019 r. w taki sposób, że oświadczenie obowiązuje do daty wygaśnięcia zdefiniowanej w umowie o finansowanie" - czytamy w komunikacie.

Spółka wyjaśniła przy tym, iż data wygaśnięcia to data wcześniejsza spośród daty końcowej lub dat w których zgodnie z postanowieniami umowy o finansowanie złożone zostaną oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

"Wraz z zawarciem umowy ujednolicającej strony tej umowy przyjęły ujednolicony tekst zmienionej umowy o finansowanie. Zgodnie ze zmienioną umową o finansowanie, nieprzystąpienie w charakterze wierzyciela do umowy o finansowanie do dnia 25 lipca 2019 r. (włącznie) przez:

i) TUiR Allianz Polska,

ii) Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes lub

iii) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji,

stanowi zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie" - czytamy dalej.

"Zawarcie umowy ujednolicającej jest kolejnym etapem konsekwentnej realizacji przez zarząd spółki postanowień umowy o finansowanie, której celem jest uzgodnienie z instytucjami finansowymi zasad finansowania spółki w perspektywie krótko i długoterminowej nie później niż do daty końcowej umowy określonej na dzień 31 lipca 2019 r." - podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem