Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r., podała Izba. W związku z tym Kolegium NIK podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2018 r.

"Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzeniu kontroli w 267 jednostkach, pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na rok 2018. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., we wszystkich istotnych aspektach, przedstawia rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa" - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, cytowany w komunikacie.

Szczegółowe wyniki kontroli NIK przedstawiła w odrębnych informacjach, przekazanych marszałkowi oraz komisjom sejmowym w połowie czerwca br. Wśród 141 wystawionych ocen pokontrolnych było 116 pozytywnych. Ponadto Izba wydała 22 oceny opisowe i 3 negatywne.

"W 2018 r., podobnie jak przed rokiem, negatywnie oceniliśmy wykonanie planów dwóch państwowych funduszy celowych: Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Negatywną ocenę otrzymał też, niekontrolowany rok wcześniej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego" - wskazał prezes.

Łączne dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły w 2018 r. 443,4 mld zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku poprzednim o 45,4 mld zł. Dochody budżetu państwa wyniosły w 2018 r. 380 mld zł i były o prawie 30 mld zł wyższe od dochodów zrealizowanych w roku poprzednim oraz o ponad 24 mld zł wyższe od prognozowanych.

NIK skontrolowała legalność, gospodarność, celowość i rzetelność wydatków budżetu państwa na łączną kwotę 95,4 mld zł. Większość zbadanych wydatków poniesiona została prawidłowo. Stwierdzone nieprawidłowości, zaprezentowane zostały w informacjach o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., podano także.

"Nieprawidłowości stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. nie zmieniły się znacząco w porównaniu do lat ubiegłych i z uwagi na ich skalę nie miały znaczącego wpływu na prawidłowość gromadzenia i wydatkowania ogółu środków publicznych. Wynikały one w głównej mierze z błędów w księgowości i sprawozdawczości, nieskutecznej kontroli zarządczej, błędów w zamówieniach publicznych oraz niewłaściwego przekazywania i wykorzystywania środków z dotacji" - powiedział Kwiatkowski.

NIK kierowała też wnioski dotyczące budżetu w układzie zadaniowym, zwracając uwagę, że nie stanowił on skutecznego narzędzia planowania i realizowania wydatków publicznych. Wskazywała również na konieczność wzmocnienia nadzoru dysponentów części budżetowych nad wydatkowaniem środków publicznych.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, po zapoznaniu się z "Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r." podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2018 r.

"Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, biorąc pod uwagę wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., wskazało na konieczność:

- skuteczniejszego egzekwowania zaległości podatkowych oraz przeciwdziałania ich narastaniu,

- doskonalenia metod planowania wydatków, w tym środków ujętych w rezerwach celowych oraz wydatków majątkowych,

- kontynuacji przeglądów wydatków oraz wykorzystywania ich wyników przy opracowywaniu ustaw budżetowych" - podsumował prezes.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.