Ten artyku czytasz w ramach bezp쿪tnego limitu

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Rada Dyrektorów Ciech Soda Romania (CSR), spółki zależnej Ciechu, podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji przez CSR, w sytuacji zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora w upadłości układowej (CET), podał Ciech. W ocenie spółki, ewentualna hibernacja rumuńskiego zakładu nie powinna zagrozić osiągnięciu celu ponad 900 mln zł EBITDA (Z) w 2021 roku, zgodnie ze Strategią Grupy Ciech na lata 2019 - 2021.

"Powyższa decyzja jest wynikiem wypowiedzenia umowy przez CET, oceny przebiegu dotychczasowych negocjacji z CET dotyczących ustalenia nowych warunków umowy oraz efektem dogłębnej analizy skutków ekonomicznych dla CSR. W przypadku akceptacji ceny proponowanej przez CET, cena pary wraz z certyfikatami CO2 wzrosłaby o ok. 135% w stosunku do ceny pary wraz z certyfikatami CO2 obowiązującej w 2018 roku. Przyjęcie nowej ceny pary przez CSR skutkowałoby trwałą nierentownością produkcji w fabryce CSR" ? czytamy w komunikacie.

CSR podejmie wszelkie konieczne i odpowiednie działania zapobiegawcze w celu ochrony interesów CSR na wypadek braku możliwości kontynuowania produkcji przez CSR, w tym m.in.:

1. renegocjowanie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umów, które z uwagi na zmianę sytuacji ekonomicznej nie mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach;

2. przygotowanie koncepcji optymalizacji struktury organizacyjnej oraz kadrowej z dostosowaniem jej do nowej sytuacji ekonomicznej CSR;

3. przygotowanie procedur oraz planów działań związanych z bezpieczeństwem procesu technologicznego, aparatów i urządzeń produkcyjnych oraz pozostałych składników majątku CSR po zatrzymaniu produkcji w fabryce CSR;

4. przegląd wydanych decyzji, zezwoleń i koncesji pod kątem dokonania niezbędnych zawiadomień, zmian i zgłoszeń w momencie wystąpienia sytuacji zatrzymania produkcji w fabryce CSR, wymieniono w komunikacie.

"Emitent wspólnie z CSR analizuje wszystkie możliwe scenariusze działania, łącznie z hibernacją rumuńskiego zakładu. Emitent oraz CSR rozpoczęli pracę nad przygotowaniem kompleksowego pakietu osłonowego dla pracowników CSR oraz oddziału emitenta w Rumunii ("Oddział"), uwzględniającego w szczególności program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy Ciech" ? czytamy dalej.

W ocenie emitenta, ewentualna hibernacja rumuńskiego zakładu nie powinna zagrozić osiągnięciu celu ponad 900 mln zł EBITDA (Z) w 2021 roku, zgodnie ze Strategią Grupy Ciech na lata 2019 - 2021, zaznaczono w informacji.

"W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021 założono, iż w 2021 udział biznesu rumuńskiego w EBITDA (Z) Grupy Ciech wyniesie mniej niż 1%. Emitent zakładał, iż biznes rumuński wygenerowałby w 2019 roku EBITDA (Z) w wysokości ok. 25 mln zł, przy ujemnych przepływach pieniężnych" ? podano w komunikacie.

Mając na uwadze podjętą przez Radę Dyrektorów CSR decyzję, zarząd emitenta podjął uchwałę o rozpoczęciu adekwatnych działań zapobiegawczych w oddziale w celu ochrony interesów oddziału - na wypadek braku możliwości kontynuowania produkcji przez CSR, podsumowano w informacji.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dziki prenumeracie

Wybierz prenumerat, by czyta to, co Ci ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakuj켧e reporta풽 i porady ekspertw w sprawach, ktrymi 퓓jemy na co dzie. Do tego magazyny o ksi굻kach, historii i teksty z mediw europejskich. Zrezygnowa mo풽sz w ka풼ej chwili.