Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - PKO BP odnotował 1 217 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 933 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 538 mln zł wobec 2 287 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 760 mln zł wobec 745 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.

W I poł. 2019 r. bank miał 2 079 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 690 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 roku Grupa PKO Banku Polskiego SA wypracowała zysk na poziomie 2 079 mln zł, tj. o 23% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Na ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto wpłynęły:

1) poprawa wyniku na działalności biznesowej - 7 233 mln zł (+11,6% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11% r/r. Wynik ten poprawił się dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,

2) wzrost kosztów działania o 3,9% r/r - były to koszty głównie regulacyjne związane ze wzrostem składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG),

3) mniejsze obciążenie z tytułu odpisów i utraty wartości, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,55%" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2019 r. grupa osiągnęła wskaźnik ROE w wysokości 10,7% (wobec 9,5% rok wcześniej), C/I w wysokości 42,7% (wobec odpowiednio 45,3% rok wcześniej); koszty ryzyka w tym okresie wyniosły 0,55% (wobec odpowiednio 0,67%). Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) sięgnął 18,57% (wobec 17,42$ rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 17,26% (wobec 16,12% rok wcześniej), podano także.

"Grupa PKO Banku Polskiego SA już w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe Strategii na lata 2016-2020:

? osiągnęła rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10%,

? obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%,

? utrzymała koszt ryzyka poniżej przedziału 75-85 pb,

? efektywnie i racjonalnie zarządzała adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych i jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy" - podkreślono także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2 075 mln zł wobec 1 510 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 roku koszty działania wyniosły 3 127 mln zł i były wyższe o 3,9% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

? wzrost o 49 mln zł, tj. o 3,2% kosztów świadczeń pracowniczych,

? spadek o 60 mln zł, tj. o 8,5% kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na:

- koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (o 96 mln PLN, głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku regulacji wynikających z MSSF 16), przy jednocześnie wyższych wydatkach na:

- marketing (o 30 mln zł),

- informatykę (o 11 mln zł - głównie wyższe koszty usług software'owych),

? wzrost o 130 mln zł, tj. 43,8% składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - koszty BFG wyniosły 428 mln zł, z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 298 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji,

? wzrost o 15 mln zł, tj. o 63,1% opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, głównie dotyczących opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami,

? wzrost o 89 mln zł, tj. o 21,9% amortyzacji, w tym głównie efekt wdrożenia MSSF 16 w zakresie najmu nieruchomości i samochodów, przy jednoczesnym spadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z informatyzacją banku, która wynikała głównie z wydłużenia z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI),

? spadek o 110 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2018 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014 - II kwartał 2019)" - wymieniono także w raporcie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem