Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - 90 przedsiębiorstw leasingowych w ciągu całego 2018 r. zawarło 620 tys. nowych umów leasingu na 727 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 66 440 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika wartości nowych umów wyniosła 114,2% r/r.

"Według stanu na koniec 2018 r. z usług przedsiębiorstw leasingowych korzystało 853 tys. leasingobiorców, którzy wzięli w leasing 2 240 tys. środków/ przedmiotów o wartości 110,5 mld zł. W ciągu 2018 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 620 tys. nowych umów z 451 tys. leasingobiorców, przekazując w leasing 727 tys. środków/przedmiotów na kwotę 66 440 mln zł. Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki/przedmioty nowe (o wartości 53 190 mln zł), jak i używane (13 250 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Branżami najczęściej korzystającymi z usług leasingu w 2018 r. były sekcje PKD: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz pozostała działalność usługowa. Wspomniane branże zawarły nowe umowy o wartości 43 894 mln zł, co stanowiło 66% wartości umów ogółem.

Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego - 73,9% wartości ogółem. Udział samochodów osobowych stanowił 61,3% wartości środków transportu drogowego, a samochodów ciężarowych i dostawczych 12,9%. Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, które stanowiły 21,9% wartości nowo zawartych umów. W tej grupie 20,5% stanowił sprzęt budowlany, 14% maszyny rolnicze, a 12,1% maszyny do obróbki metali. Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 1% wartości ogółem nowych umów leasingu. Zakupione w 2018 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 79,8% były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. Źródłem pokrycia zakupu środków oddanych w leasing były także fundusze własne (4,5%) oraz emisje papierów dłużnych (0,7%), a pozostałe 15,1% było finansowane z innych źródeł, wskazano także.

Biorąc pod uwagę walutę transakcji, najwięcej umów leasingu zostało zawartych w polskich złotych - na kwotę 53 512 mln zł. W obcej walucie zawarto nowe umowy (wartość po przeliczeniu na PLN) na kwotę 12 928 mln zł, w tym 98% tej wartości stanowiły umowy zawarte w euro.

W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) dominowały przedsiębiorstwa. Wzięły one w leasing środki/przedmioty na kwotę 64 758 mln zł (97,5% wartości nowych umów ogółem). Osoby fizyczne wyleasingowały środki/przedmioty na kwotę 1 609 mln zł (2,4%), a leasingobiorcy z administracji publicznej na kwotę 73 mln zł (0,1%), podano.

"W przetwórstwie przemysłowym zawarto nowe umowy leasingu o wartości 9 144 mln zł, w budownictwie 5 946 mln zł, w handlu hurtowym i detalicznym 10 460 mln zł, w transporcie i gospodarce magazynowej 11 495 mln zł, a w pozostałych działalnościach usługowych 6 850 mln zł. W innych rodzajach działalności zawarto nowe umowy leasingu o wartości 22 546 mln zł" - czytamy dalej.

Wartość aktywów 63 firm (21 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, oraz 42, dla których działalność leasingowa była działalnością dominującą) wyniosła 140 921 mln zł według stanu na koniec 2018 r. Największą pozycję stanowiły aktywa trwałe o wartości 92 989 mln zł. Udział należności długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 42,4%, a inwestycji długoterminowych 33,6%. Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 47 932 mln zł, co stanowiło 34% wartości majątku ogółem. W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął poziom 26 122 mln zł (54,5%), a inwestycji krótkoterminowych 20 013 mln zł (41,8%).

"W pasywach tej grupy przedsiębiorstw leasingowych 95,1% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 134 000 mln zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to w głównej mierze zobowiązania długoterminowe - 57,7%, w mniejszym stopniu zobowiązania krótkoterminowe - 41%. Kapitały własne w kwocie 6 921 mln zł wynosiły 4,9% pasywów. Na kapitał (fundusz) własny w 42,2% wpływ miał kapitał (fundusz) zapasowy i w 41,8% kapitał (fundusz) podstawowy. Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw, w których działalność leasingowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, wyniosły 13 157 mln zł. W strukturze tych przychodów największy udział miały przychody ze sprzedaży - 78,8%. Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 12 155 mln zł, w tym 54,5% stanowiły koszty działalności operacyjnej. Wynik finansowy netto wyniósł 689 mln zł" - podał także GUS.

Według stanu na koniec 2018 r., w badanych podmiotach pracowało 17,5 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 15,6 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 664 osoby na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach tych pracowało również 1,2 tys. osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem