Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały zrewidowany wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) o +0,1 pkt proc. (wobec pierwszego szacunku) do 4,5% r/r. Analitycy podtrzymali prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2019 roku w granicach 4,4-4,6% r/r, wskazując na możliwość przyspieszenia wzrostu popytu konsumpcyjnego, który okazał się główną siłą polskiej gospodarki w II kw., do powyżej 5% r/r w najbliższych kwartałach.

GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2019 roku o 4,5% r/r wobec 4,7% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2%.

GUS podał, że nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9% r/r (wobec wzrostu o 12,6% kwartał wcześniej). Głównym motorem wzrostu PKB w II kw. br. była konsumpcja gospodarstw domowych, inwestycje, zaś eksport netto miał neutralny wkład do wzrostu, wobec 0,7 pkt proc. w I kw., prawie neutralny był też efekt zmiany stanu zapasów (-0,1 pkt proc.).

Niektórzy analitycy zwracają uwagę na silne spowolnienie dynamiki eksportu i importu, które nie było sygnalizowane przez dane GUS i NBP o handlu zagranicznym.

Ekonomiści wskazują, że spowolnienie w kolejnych kwartałach wzrostu gospodarczego będzie bardzo umiarkowane, a przyczynią się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym ograniczając skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Przyspieszyć może natomiast ponownie konsumpcja gospodarstw domowych, mająca blisko 60%-owy udział w PKB, za sprawą m.in. zwiększenia transferów socjalnych od 1 lipca br. (500 zł na każde dziecko), czy obniżki podatków. Stąd nie jest przesądzone, że tempo wzrostu gospodarczego w drugim półroczu istotnie obniży się. W całym 2019 wciąż prawdopodobna jest dynamika PKB na poziomie 4.6%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Konsumpcja prywatna powinna pozostać względnie silna w średnim okresie dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wsparciu ze strony ekspansji fiskalnej. Z kolei dynamika inwestycji powinna się stopniowo obniżać, biorąc pod uwagę obecną fazę cyklu koniunkturalnego. Podtrzymujemy całoroczną prognozę tempa wzrostu gospodarczego w 2019 r. na poziomie 4,5%" - starszy ekonomista Banku Peako Piotr Piękoś.

?Opublikowane dziś dane są spójne z naszą prognozą tempa wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,4%). Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym" - starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Pierwotne wyliczenia dotyczące dynamiki PKB w drugim kwartale br. zostały nieznacznie zrewidowane w górę, co w połączeniu z danymi za pierwszy kwartał oznacza, iż gospodarka w pierwszej połowie roku rozwijała się w tempie 4.6%r/r. Pomiędzy kwietniem i czerwcem nastąpiło przede wszystkim przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych. Powróciło ono powyżej 4.0%, za sprawą korzystnej z punktu widzenia pracowników sytuacji na rynku pracy oraz przekazywanych co miesiąc gospodarstwom domowym transferom socjalnym, w tym ? po raz pierwszy w kwietniu i maju br. ? tzw. trzynastej emerytury w łącznej wysokości 10.8 mld zł. W drugim kwartale wyhamowała dynamika inwestycji, choć poziom 9.0%r/r należy uznać za wciąż dość wysoki. Wolniejsze tempo realizacji projektów inwestycyjnych widać było w drugim kwartale br. zarówno w przypadku dużych firm, jak i samorządów. Neutralny okazał się wkład eksportu netto we wzrost PKB, co przy wyraźnym wyhamowaniu dynamiki eksportu możliwe było dzięki wyhamowaniu także dynamiki importu. Mniejsze zapotrzebowanie zagranicy na polskie towary i usługi to efekt znaczącego pogorszenia koniunktury u naszego głównego partnera handlowego, tj. w Niemczech. Negatywny wpływ na PKB, choć znacznie mniejszy niż w pierwszym kwartale, miały kurczące się zapasy. Druga połowa br. będzie zapewne upływać pod znakiem dalszego stopniowego hamowania inwestycji i najprawdopodobniej eksportu oraz importu. Przyspieszyć może natomiast ponownie konsumpcja gospodarstw domowych, mająca blisko 60%-owy udział w PKB, za sprawą m.in. zwiększenia transferów socjalnych od 1 lipca br. (500 zł na każde dziecko), czy obniżki podatków. Stąd nie jest przesądzone, że tempo wzrostu gospodarczego w drugim półroczu istotnie obniży się. W całym 2019 wciąż prawdopodobna jest dynamika PKB na poziomie 4.6%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Wzrost PKB w 2Q19 wyniósł 4,5% r/r wobec 4,7% r/r w 1Q19, zgodnie ze wstępnym szacunkiem. W ujęciu kwartalnym oczyszczonym z wpływu czynników sezonowych wzrost PKB w 2Q19 obniżył się do 0,8% kw/kw po wzroście o 1,4% kw/kw w 1Q19. Poznaliśmy także strukturę wzrostu gospodarczego w 2Q19. Czynniki wzrostu gospodarczego: * popyt krajowy ? popyt krajowy wzrósł o 4,8% r/r po wzroście o 4,2% r/r w 1Q19. Spożycie indywidualne gospodarstw domowych zwiększyło się o 4,4% r/r wobec wzrostu o 3,9% r/r w poprzednim kwartale. W przypadku spożycia publicznego odnotowano wzrost o 3,4% r/r. Inwestycje wzrosły o 9,0% r/r wobec wzrostu o 12,6% r/r w 1Q19. Zmiana stanu zapasów obniżyła roczne tempo wzrostu PKB w 2Q19 o 0,1 pp.* popyt zagraniczny ? wymiana handlowa z zagranicą miała neutralny wpływ na dynamikę PKB w 2Q19 (zerowy wkład eksportu netto). Odczyt PKB za 2Q19 potwierdza kontynuację osłabiania się koniunktury. Skala spowolnienia jest jednak wciąż bardzo umiarkowana. Głównym kanałem spowolnienia pozostaje eksport w związku z coraz głębszym spowolnieniem w eurolandzie, natomiast popyt wewnętrzny pozostaje silny, zarówno w przypadku konsumpcji jak i inwestycji. Konsumpcja prywatna powinna pozostać względnie silna w średnim okresie dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wsparciu ze strony ekspansji fiskalnej. Z kolei dynamika inwestycji powinna się stopniowo obniżać, biorąc pod uwagę obecną fazę cyklu koniunkturalnego. Podtrzymujemy całoroczną prognozę tempa wzrostu gospodarczego w 2019 r. na poziomie 4,5%" - starszy ekonomista Banku Peako Piotr Piękoś.

"Dziś poznaliśmy drugi szacunek dynamiki PKB w 2kw, został on zrewidowany o 0,1pp w górę. Tempo wzrostu gospodarczego wyniosło w 2kw19 4,5%r/r wobec 4,7%r/r w 1kw19. GUS podał także komponenty PKB. Głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostaje konsumpcja prywatna, która wzrosła o 4,4%r/r wobec 3,9%r/r w 1kw19. W 2kw19 rozpoczęły się wypłaty 13-tych emerytur z pakietu wydatków wyborczych. Wg naszych szacunków spowodowało to bardzo duże podniesienie tempa dochodów gospodarstw domowych z około 6%r/r do około 9%r/r. Ten gwałtowny skok tempa dochodów był słabo widoczny w danych o sprzedaży detalicznej, jednak tempo konsumpcji istotnie skoczyło co naszym zdaniem jest zasługą usług. Skok popytu na usługi był chociażby widoczny w komponentach inflacji, gdzie mocny impuls wydatków socjalnych spowodował przyspieszenie inflacji cen usług, np. turystycznych. W 2kw19 dynamika inwestycji nieco spowolniła z 12,9% do 9%r/r, co ma związek z wygaśnięciem efektu finalizacji dużych projektów inwestycyjnych w energetyce. Wciąż jednak 1poł19 przyniosła odbicie inwestycji, chociaż mocno opóźnione bo ma ono miejsce dopiero po dwóch latach niemal 5% wzrostu PKB. Kontrybucja eksportu netto była neutralna, pomimo recesji niemieckiego przemysłu i stopniowego wchodzenia całej gospodarki w recesję. Uważamy, że konflikt handlowy USA-Chiny jeszcze się może zaognić, spadają szanse na porozumienie Trumpa z Chinami przed wyborami w USA, co oznacza większe ryzyko globalnego spowolnienia, ale to uderzy w polską gospodarkę dopiero gdy recesja niemieckiego przemysłu zacznie silniej przekładać się na popyt wewnętrzny gospodarki niemieckiej i europejskiej. W bieżącym 3kw19 spodziewamy się nieco niższego tempa wzrostu (4,1-4,3%r/r). Rozszerzenie programu 500+, wysoka liczba wyjazdów turystycznych stymulować powinny konsumpcję ? prognozujemy, że dynamika wydatków prywatnych może być zbliżona do 5%r/r. Osłabienie w sektorze budowlanym widoczne w miesięcznych danych skutkować będzie spadkiem tempa wzrostu inwestycji (do ok. 5-6%r/r). W całym 2019 roku spodziewamy się tempa PKB na poziomie 4,4%r/r" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

"Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. wyniosło 4,5% r/r wobec 4,7% w I kw., a tym samym ukształtowało się ono powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (4,4%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w II kw. o 0,8% kw/kw wobec wzrostu o 1,4% w I kw. W II kw. odnotowano znaczące obniżenie wkładu eksportu netto do dynamiki PKB (z 0,9 pkt. proc. w I kw. do 0,0 pkt. proc. w II kw.), co wynikało z obniżenia dynamiki eksportu przy mniejszym spowolnieniu wzrostu importu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku niższego tempa wzrostu obu wskaźników były efekt wysokiej bazy sprzed roku. Spowolnienie eksportu było dodatkowo potęgowane przez pogarszającą się koniunkturę u głównych partnerów handlowych Polski. Należy jednak zwrócić uwagę, że tak silne spowolnienie eksportu i importu jest pewnym zaskoczeniem, gdyż nie było ono sygnalizowane przez dane GUS i NBP o handlu zagranicznym. W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływał również niższy wkład spożycia publicznego (o 0,5 pkt. proc. pomiędzy I i II kw.) wynikający m.in. z oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku. Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się inwestycje. Ich dynamika zmniejszyła się do 9,0% r/r w II kw. wobec 12,6% r/r w I kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres kwiecień-czerwiec można oczekiwać, że dynamika inwestycji publicznych obniżyła się w II kw. Taką ocenę wspiera również spadek dynamiki inwestycji jednostek samorządu terytorialnego do 9,6% r/r w II kw. wobec 33,8% w I kw. (ustąpienie górki inwestycyjnej związanej z wyborami samorządowymi). Uważamy, że do spowolnienia nakładów inwestycyjnych przyczynił się również wolniejszy wzrost inwestycji firm. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek dynamiki inwestycji firm zatrudniających co najmniej 50 osób w II kw. (por. MAKROmapa z 26.08.2019). Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost PKB w II kw. była wyższa kontrybucja zapasów (-0,1 pkt. wobec -1,1 pkt. proc. w I kw.). Z jednej strony był to rezultat oddziaływania efektów statystycznych (ustąpienie podwyższonej bazy z I kw. 2018 r.), a z drugiej strony wzrost wkładu zapasów wynikał najprawdopodobniej z pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Niemczech, którego skala zaskoczyła polskich przedsiębiorców. Zgodnie z wynikami badań koniunktury firmy przetwórstwa przemysłowego zwiększały w II kw. zapasy zarówno towarów, jak i produktów gotowych. W kierunku przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego oddziaływało również spożycie prywatne. Jego dynamika w ujęciu rocznym zwiększyła się w II kw. do 4,4% r/r wobec 3,9% w I kw. wspierana przez efekty statystyczne (przesunięcie terminu świąt Wielkiejnocy), dobrą sytuację na rynku pracy, rekordowy optymizm gospodarstw domowych oraz wzrost dochodów związany z wypłatą transferów socjalnych. Niemniej jednak tempo wzrostu konsumpcji ukształtowało się poniżej naszych oczekiwań, co może świadczyć o zwiększonej skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania. Opublikowane dziś dane są spójne z naszą prognozą tempa wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,4%). Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Czynnikami oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w II poł. br. będą obniżenie wkładu eksportu netto, związane z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Z drugiej strony, skala spowolnienia wzrostu gospodarczego będzie ograniczana przez szybki wzrost konsumpcji wspierany przez wypłaty transferów socjalnych. Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 9 września. Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich" - starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski.

"Wzrost gospodarczy w 2q19 wyhamował tylko nieznacznie, do 4,5% r/r z 4,7% r/r w 1q19, a odczyt okazał się wyższy od szacunku flash na poziomie 4,4% r/r. Gospodarka bardzo łagodnie wchodzi w oczekiwaną fazę spowolnienia wzrostu wywołaną przez sytuację w otoczeniu z zewnętrznym. Pomimo prawdopodobnej recesji w Niemczech hamowanie eksportu nie było spektakularne: do 3,9% r/r z 5,9 r/r w 1q19. Struktura wzrostu gospodarczego potwierdza jego ?zdrowy" charakter. Głównym motorem jest konsumpcja indywidualna (+2,5 p.p.), jednak solidny wkład do rocznej dynamiki PKB mają też inwestycje (+1,5 p.p.). Eksport netto miał neutralny wkład do wzrostu, po tym jak w pierwszym kwartale dodał 0,7 p.p., niemal neutralny był też efekt zmiany stanu zapasów (-0,1 p.p.). Tak jak oczekiwaliśmy, konsumpcja indywidualna przyspieszyła do 4,4% r/r po wzroście o 3,9% r/r w 1q19. Wsparciem dla spożycia niezmiennie pozostają: bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące dochody gospodarstw domowych, oraz niskie ryzyko utraty pracy ? przekładają się one na rekordowo wysokie nastroje gospodarstw domowych. W kolejnych kwartałach konsumpcja prawdopodobnie wyraźnie przyspieszy, nawet powyżej 5,0% r/r dzięki uruchomieniu nowych transferów socjalnych (wypłata 500+ na pierwsze dziecko). W 2q19 dynamika inwestycji była słabsza niż w 1q19 (9,0% r/r wobec 12,6% r/r). Opublikowane wcześniej dane sugerują, że nadal wyraźnie rosły inwestycje dużych przedsiębiorstw, przy wyraźnym wyhamowaniu inwestycji majątkowych samorządów. W najbliższych kwartałach spodziewamy się utrzymania tej tendencji: inwestycje publiczne będą hamowały, ze względu na zaawansowaną fazę wykorzystania funduszy strukturalnych, podczas gdy inwestycje przedsiębiorstw powinny nadal rosnąć, wspierane m.in. przez napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Po stronie wartości dodanej widzimy wyhamowanie wzrostu w przemyśle (4,3% r/r vs 5,9% r/r) i transporcie (5,1% r/r vs 10,4% r/r), co jest prawdopodobnie odznaką pewnego rozlewania się problemów w otoczeniu zewnętrznym na polską gospodarkę. Wyhamowanie wartości dodanej w budownictwie (4,0% r/r vs 8,5% r/r) odzwierciedla hamowanie inwestycji publicznych. Sektory usługowe, w większym stopniu związane z koniunkturą krajową, utrzymały swoje tempa wzrostu z 1q, w przypadku handlu nastąpiło natomiast przyspieszenie (do 6,9% r/r z 3,1% r/r). Nasza prognoza wzrostu na 2019 na poziomie 4,6% pozostaje niezmieniona, a rozwój sytuacji w gospodarce jest zgodny z naszymi oczekiwaniami" - analitycy PKO BP.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.