Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Stalprodukt odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019 r. wobec 169,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 9 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland odnotował 7,26 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019 r. wobec 2,49 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC podjęło decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 21 mln zł, która będzie miała wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto w I półroczu 2019 r. o 17,1 mln zł (4 mln zł wartość podatku odroczonego), podała spółka.

Pozbud T&R odnotował 7,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji bankowych papierów wartościowych o wartości nominalnej równej co najmniej 100 zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach, podał bank.

Rada nadzorcza Onico podjęła uchwałę w sprawie zmiany funkcji dotychczas pełnionej przez członka zarządu spółki Andrzeja Kociubińskiego, powołując go na stanowisko prezesa, podała spółka.

Ultimate Games zakończył proces certyfikacji gry "Car Mechanic Simulator 2015" na Nintendo Switch, podała spółka. Planowana data premiery gry to 27 września 2019 r., przy czym spółka zastrzega, że data ta może ulec zmianie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania, w toku przyspieszonego postępowania układowego, złożyły zaktualizowane propozycje układowe, zastępujące propozycje układowe zatwierdzone przez zarząd 4 czerwca 2019 r., podała spółka. ZMHK złożyły nadzorcy sądowemu propozycje restrukturyzacji w formie projektu planu restrukturyzacyjnego stanowiącego podstawę dla nadzorcy do sporządzenia i złożenia sędziemu-komisarzowi planu restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny zostanie opublikowany po jego złożeniu sędziemu-komisarzowi.

Izba Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie ustaliła cenę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Globalworth Poland Real Estate na 1,6 euro za jedną akcję, podała spółka.

Tracy Heck, pełniąca funkcję CFO oraz dyrektora w radzie dyrektorów Serinusa, złożyła rezygnację z zajmowanych stanowisk z powodów osobistych, podała spółka. Tym niemniej do 31 października 2019 r. pozostanie na zajmowanych stanowiskach i będzie czuwać nad procesem przekazywania nadzorowanych przez nią kwestii nowemu CFO. Spółka podjęła kroki w celu pozyskania nowej osoby na to stanowisko.

Gra "Blair Witch" odnotowała najlepsze otwarcie w historii Bloober Team, podała spółka. Developer liczy na szybki zwrot z inwestycji.

Famur odnotował 218,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 56,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZPC Otmuchów zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka.

Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br.

Prime Bit Games, w ramach realizacji umowy ramowej z Fintech, zawarł dwie umowy na realizację gier mobilnych, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska podpisał z Laude Smart Intermodal umowę kredytu inwestycyjnego ekologicznego w kwocie 80 mln zł na sfinansowanie zakupu innowacyjnych intermodalnych towarowych kontenerów kolejowych (w łącznej liczbie 3 980 szt.), platform wagonowych (44 szt.) oraz dźwigów do rozładunku (5 szt.), podał bank.

Koszty gry "Ultimate Fishing Simulator" na urządzenia VR wraz z dodatkami DLC zwróciły się w ciągu 3 godzin od premiery, która miała miejsce 30 sierpnia br. o godzinie 9:00 (w formule wczesnego dostępu), podał Ultimate Games.

PKP Cargo przewiozło 8,3 mln ton towarów w lipcu, co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do czerwca br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez grupę i wyniosła 2,1 mld tkm (+7,5% m/m), podała spółka.

LiveChat Software miał 28 255 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 września, podała spółka. W sierpniu liczba klientów wzrosła o 242 firm netto.

Archicom Polska - spółka zależna Archicomu - oraz Zakłady Chemiczne Organika (ZCh Organika) uzyskały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd na Twitterze. Wspólny przedsiębiorca zostanie powołany na potrzeby wspólnej realizacji inwestycji mieszkaniowej w Łodzi.

Kruk przydzielił 250 000 obligacji o łącznej wartości 25 mln zł w odpowiedzi na zapisy 880 inwestorów. Stopa redukcji wyniosła 55,13%, podała spółka. Kruk oferował do 250 tys. sztuk 5-letnich obligacji serii AJ1 z szacowanym zmiennym oprocentowaniem w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 pkt proc.).

Przychody TIM spadły o 1,3% r/r do 63,53 mln zł w sierpniu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-sierpień przychody wzrosły o 5,7% r/r do 515,72 mln zł.

Eneris Fuels Société Anonyme z siedzibą w Frisange (Luksemburg) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie przez podmioty zależne kontroli nad spółką Onico, podał Urząd.

Polska Energia ? Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., spółka zależna Tauron Polska Energia otrzymała odpis pozwu wniesionego przez Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu, w którym Amon domaga się zapłaty odszkodowania na łączną kwotę 29,01 mln zł wraz z odsetkami, podał Tauron.

Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II połowie 2019 dzięki pozyskanym wcześniej nowym kontraktom, przy marży EBITDA kształtującej się na średnioterminowych poziomach 23-25%, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Ponadto grupa szykuje się przyszłej zmiany cyklu koniunkturalnego, którego spodziewa się od II półrocza 2020.

Famur nie przewiduje podniesienia ceny w wezwaniu na Primetech, wynika w wypowiedzi prezesa Mirosława Bendzery.

Nir Netzer złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronson Development ze skutkiem od 30 listopada 2019 r., podała spółka.

Global Cosmed miał wstępnie 8,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz 150,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w I połowie 2019 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.