Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zgodnie z przewidywaniami nie uzgodniła z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (term sheet) obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie, podała spółka. Termin na uzgodnienie term sheet zostanie wydłużony do 30 września br.

"Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest uzgodnienie wydłużenia terminu na realizację powyższego zobowiązania, i aktualnie emitent oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, której ustalona na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego treść obejmuje następujące okoliczności:

- stroną umowy zmieniającej nie będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i tym samym umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku (ze zmianami) pomiędzy spółką, bankami i ubezpieczycielami w stosunku do tego banku wygasa w zakresie, w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania, a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy umowy zmieniającej będą wiązać wyłącznie ubezpieczycieli i banki będące stroną umowy zmieniającej;

- umowa zmieniająca zostanie zawarta pod warunkiem rozwiązującym nieprzystąpienia przez Bank PKO BP, jako wierzyciela, do umowy o finansowanie zmienionej umową zmieniającą do dnia 20 września 2019 r. (włącznie);

- termin na uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet], obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, wydłużony zostanie do dnia 30 września 2019 r.;

- data końcowa zostanie zmieniona na dzień 30 września 2019 r.;

- najpóźniej w dniu 3 października 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie.

Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego wejście w życie umowy zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Elektrobudowa informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez spółkę umowa zmieniająca oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, zostaną podpisane możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 20 września 2019 r., wskazano również.

"Emitent przypomina, iż dotychczas obowiązująca data końcowa pod umową o finansowanie upływa z dniem 17 września 2019 roku, a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z ustaleniem do dnia 17 września 2019 r. długoterminowej struktury finansowania formalnie stanowi zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego emitent pozostaje w toku analiz skutków wystąpienia powyższych okoliczności i o kolejnych istotnych aktualizacjach w tym zakresie spółka będzie informować w trybie kolejnych raportów" - podsumowano.

13 września Elektrobudowa informowała, że szanse na uzgodnienie termsheet do 17 IX są znikome.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.