Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z naruszeniami, jakich dopuścił się Vestor Dom Maklerski podjęła jednogłośnie decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i wyznaczyła termin dwóch miesięcy na zakończenie działalności oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną wysokości 1,7 mln zł pod rygorem natychmiastowej wykonalności, podała Komisja,

Komisja podała, że naruszenia były związane z prowadzeniem przez Vestor w latach 2016-2017 usługi oferowania instrumentów finansowych. W szczególności dotyczyło to oferowania przez Dom Maklerski, ze świadomością zamieszczenia w warunkach emisji obligacji emitowanych przez FAS Polska sp. z o.o. (następnie przekształcony w FAS Polska SA, dalej FAS), nieprawdziwych informacji dotyczących zobowiązań przeterminowanych.

"Wynikiem działania Domu Maklerskiego było prowadzenie ofert obligacji z naruszeniem przepisów ustawy o obligacjach a jednocześnie Vestor nie zapewnił prawidłowo działającego systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, w związku z czym podmiot naruszył obowiązek firmy inwestycyjnej działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu. Ponadto Komisja stwierdziła, że Vestor nie zapewnił skutecznie działającego systemu zarządzania konfliktem interesów. Działając w warunkach istniejącego konfliktu interesów Vestor zawierał kolejne umowy o oferowanie obligacji FAS pomimo świadomości co do niemożności terminowego spłacania zobowiązań przez emitenta oraz występowania zobowiązań przeterminowanych, a jednocześnie działanie takie służyło realizacji interesów osobistych członków zarządu Vestor" - czytamy w komunikacie.

Komisja jako szczególnie naganną oceniła okoliczność, że powyższe działania Domu Maklerskiego odbywały się za wiedzą i z inicjatywy osób wchodzących w skład zarządu Vestor, stanowiących jednocześnie skład zarządu emitenta oraz powiązanych z nim kapitałowo.

"Podmioty rynku kapitałowego są instytucjami zaufania publicznego, które podlegają surowym rygorom przejrzystości, stabilności i gwarancji bezpieczeństwa środków, jakie powierzają im uczestnicy tego rynku. Do zadań Komisji należy zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w tym celu ustawodawca wyposażył Komisję m.in. w ustawowe prawo nakładania kar administracyjnych, o których mowa w art. 167 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi" - czytamy dalej.

Komisja uznała, że nałożenie na Vestor sankcji cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenie kary pieniężnej będzie środkiem adekwatnym do stwierdzonych w niniejszym postępowaniu nieprawidłowości.

"W opinii Komisji Vestor, w świetle stwierdzonych naruszeń, nie powinien dalej posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej" - wskazano.

"W związku ze stwierdzonymi naruszeniami oraz towarzyszącym im szczególnie obciążającym okolicznościom, tj. postawą członków zarządu podmiotu, Komisja uznała za uzasadnione zastosowanie najbardziej surowej sankcji. (...) Jednocześnie Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary pieniężnej możliwy do zastosowania przez Komisję w niniejszej sprawie wynosił 1 747 tys. zł" - czytamy także.

Komisja podała również, że w związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, od chwili doręczenia decyzji Vestor ma obowiązek zakończenia działalności maklerskiej w terminie dwóch miesięcy.

"(...) w ciągu powyższych dwóch miesięcy Vestor może podejmować wyłącznie działania zmierzające do zakończenia działalności, w tym powinien niezwłocznie wypowiedzieć umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich, jak również wszelkich innych umów związanych z wcześniejszym statusem Vestor jako firmy inwestycyjnej, w przypadku, gdy klienci Vestor nie podejmą decyzji co do aktywów, które Vestor przechowuje, rejestruje lub ewidencjonuje, w związku z działalnością maklerską w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, KNF będzie uprawniona do wszczęcia postępowania i podjęcia decyzji o przeniesieniu tych aktywów do innej firmy inwestycyjnej, która wyrazi na to zgodę. Komisja informuje, że powyższy proces podlega monitorowaniu ze strony Komisji" - podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.