Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Globalworth Poland Real Estate z obrotu z dniem 29 września, podała giełda.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Gino Rossi z obrotu z dniem 29 września, podała giełda.

Pfleiderer odnotowało 0,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,56 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nitroerg - spółka należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź - uruchomiła w Krupskim Młynie linię do produkcji uszlachetniacza oleju napędowego Nitrocet 50, podał KGHM. Inwestycja ma wartość 77 mln zł.

Awbud zawarł z Murapol Westini aneks do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych dwóch budynków mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wzrosła o 7,4 mln zł, do 76,7 mln zł netto.

Zgromadzenie inwestorów MCI.PrivateVentures FIZ, dotyczące subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 przyjęło zmiany w statucie dotyczące MCI.TechVentures 1.0. Jego główny inwestor, Grupa MCI Capital, zrzeka się części swoich praw wynikających z poniesienia największych kosztów i ryzyka wiążącego się z założeniem funduszu, podano w komunikacie.

Newag na podstawie umowy ramowej z Rail Capital Partners podpisał pięć indywidualnych umów sprzedaży wraz z umowami serwisowania lokomotyw elektrycznych o szacunkowej wartości 77,76 mln zł netto, podała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zawarła z konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy umowę o kompleksową realizację pod klucz inwestycji pod nazwą "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe", podały ZA Puławy i Polimex-Mostostal w osobnych komunikatach. Wartość kontraktu to 1,16 mld zł netto.

Bioton postanowił dokonać aktualizacji wartości aktywów w swoje spółce zależnej - Biolek Sp. z o.o. w związku z panującą na świecie nieuleczalną, wysoce zakaźną wirusową chorobą świń znaną jako ASF, która obecnie stanowi największe ryzyko w prowadzeniu hodowli w wielu krajach na świecie, w tym na największym rynku chińskim, podał Bioton. Łączna aktualizacja wartości ujętych w I półroczu 2019 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu wyniesie 100,7 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 1% r/r do 820 mln zł w III kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 10% r/r do 120 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 10% r/r do 155 mln zł w tym okresie, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 92 mln zł, czyli będzie wyższy o 11% r/r.

Hollywood złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie przez Komisję zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica podjęła decyzję o ograniczeniu produkcji w IV kwartale 2019 r., podała spółka. Decyzja zarządu została podjęta w wyniku uzyskania od kluczowego klienta eksportowego spółki, firmy Goodyear, informacji o zmniejszeniu zamówień na opony produkowane przez spółkę w IV kwartale br.

PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy ponad 1 000 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do 27 samochodów ciężarowych, należących do firmy Bisek-Asfalt z Dolnego Śląska, podała spółka. Umowa zakłada sukcesywne dostawy do 30 czerwca 2020 roku.

Infoscan podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Kaladaran Co. Plc. z siedzibą w Teheranie, na mocy której dystrybutor zobowiązał się do zamawiania od spółki urządzeń MED Recorder celem ich dalszej dystrybucji do klientów na terenie Iranu. Umowa została zawarta na 24 miesięce, podał Infoscan.

Ronson uruchomił przedsprzedaż 121 lokali w ramach pierwszego etapu inwestycji Viva Jagodno (znanej wcześniej pod roboczą nazwą Matisse) we Wrocławiu. Docelowo projekt Viva Jagodno będzie liczyć około 400 lokali.

Kopalnia węgla koksowego Bzie-Dębina w Jastrzębiu Zdroju została oficjalnie otwarta, poinformowało Ministerstwo Energii.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce do końca roku dokonać wyboru partnera przy realizacji inwestycji w morską energetykę wiatrową, poinformował wiceprezes ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygotowuje listy intencyjne z kolejnymi partnerami, posiadającymi duże zasoby gruntów, związane z rozwojem projektów fotowoltaicznych, poinformował wiceprezes ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek.

S&P Global Ratings obniżył długoterminowy rating kredytowy mBanku do BBB z poziomu BBB+ i rating RCR (rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji - ang. resolution counterparty rating) do BBB+ z poziomu A-. Rating krótkoterminowy został podtrzymany na poziomie A-2, podał bank. Perspektywę ratingu mBanku została zmieniona na rozwojową (ang. developing outlook) z negatywnej.

Zgodnie z polityką dywidendową, Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku w roku przyszłym, z zastrzeżeniem, że dywidenda może być uzależniona od planów inwestycyjnych i akwizycyjnych, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz.

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, chcą ogłosić konkurs na pociąg hybrydowy z alternatywnym napędem na skroplony gaz ziemny (LNG) w ciągu najdalej dwóch miesięcy, poinformował ISBnews prezes zarządu - dyrektor generalny Krzysztof Zgorzelski. Przewoźnik podpisał dziś umowę ze spółką Gas-Trading SA z grupy PGNiG w zakresie doradztwa nt. wykorzystania LNG jako paliwa do napędzania szynowych pojazdów hybrydowych.

Komisja Europejska (KE) zakończyła postępowanie dotyczące budowy i eksploatacji odkrywki węgla brunatnego "Tomisławice", należącej do PAK KWB Konin - spółki należącej do grupy kapitałowej ZE PAK, podała spółka.

Quasu, spółka zależna Vivid Games zajmująca się automatyzacją testów gier mobilnych, zakłada uzyskanie pierwszych przychodów do końca bieżącego roku, poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.

Vivid Games do końca roku ustali strukturę potencjalnego pozyskania finansowania na spłatę obligacji i nowy duży projekt, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Red Dev Studio zadebiutuje na New Connect w czwartek, 26 września br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 162,9 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Vivid Games spodziewa się poprawy wyników, w tym znacząco wyższych przychodów, na bazie planów udostępnienia 9 premier gier do końca roku i łącznie ponad 30 nowych tytułów na różne platformy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Biomed-Lublin odnotował 0,61 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje wzrostu raportowanego wyniku EBITDA w 2019 roku segmentach Energetyka odnawialna, Energetyka konwencjonalna oraz Obrót, podała spółka w prezentacji. W segmencie Ciepłownictwo oczekiwana jest normalizacja wyniku, zaś w segmencie Dystrybucja jego spadek w skali roku.

Akcjonariusze Vivid Games zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln zł w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał.

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała memorandum of understanding z Washington State Gambling Commission w USA na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z nadzorem regulacyjnym oraz inwestygacją przemysłu hazardowego, zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji klienta, podała spółka. Zawarcie memorandum definiuje kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 2 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games odnotował 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag ocenia, że na polskim rynku pasażerskich przewozów kolejowych jest zapotrzebowanie na ok. 50 szt. pociągów hybrydowych, poinformował prezes Zbigniew Konieczek. Wczoraj spółka zaprezentowała pierwszy wyprodukowany w Polsce pojazd tego typu, który oprócz silników elektrycznych posiada też spalinowe; pozwala mu to poruszać się po zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych odcinkach sieci kolejowej.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek akcjonariusza Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce), tj. Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki dotyczących przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w spółce (uchwała nr 4) oraz wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych spółki skierowanego do kadry menedżerskiej spółki (uchwała nr 5), podała spółka.

GetBack w restrukturyzacji z uwagi na utratę zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI i przejściową utratę dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, nie posiada niezbędnych danych do raportowania osiąganych odzysków miesięcznych, w związku z czym zawiesza podawanie do publicznej wiadomości wysokości odzysków miesięcznych do czasu otrzymania ww. danych, podała spółka.

W trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkulesa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Herkules stwierdzono konieczność utworzenia trzech odpisów aktualizujących, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ powyższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy Herkules za I półrocze 2019 r. wyniesie 3,1 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zidentyfikowała zasoby pozwalające na wybudowanie mocy fotowoltaicznych na poziomie ok. 750 MW, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła z Tomaszem Żarneckim (inwestor) umowę generalnego wykonania stanu surowego zamkniętego inwestycji Galeria Podhalańska w Nowym Targu o planowej powierzchni najmu 50 000 m2, podał Pekabex. Szacunkowa wartość umowy wynosi 51 250 000 zł + VAT, co stanowi ok. 6% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Pekabex za rok 2018.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 702 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 1 281 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wyniósł 1 977 238 tys. zł na koniec czerwca, zaś wartość portfela zamówień samej spółki sięgnęła 1 705 992 tys. zł, podał Mostostal.

Mostostal Warszawa odnotował 8,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 21,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem