Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r., podała spółka. Zgodnie z umową termin na uzgodnienie termsheet został wydłużony zostanie do 10 października 2019 r.

Umowę podpisały: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.

"Na podstawie umowy ujednolicającej:

A. Stroną umowy ujednolicającej nie są TUiR Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. i tym samym umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku w stosunku do tych podmiotów wygasa w zakresie, w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania, a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy umowy ujednolicającej będą wiązać wyłącznie ubezpieczycieli i banki będące stroną umowy ujednolicającej.

B. umowa ujednolicająca została zawarta pod następującymi warunkami rozwiązującymi:

i] nieprzystąpienia przez Allianz, jako wierzyciela, do umowy o finansowanie zmienionej umową ujednolicającą do dnia 4 października 2019 r. (włącznie);

ii] niezłożenia przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group do dnia 4 października 2019 r. (włącznie) oświadczenia zmieniającego dotyczącego umowy ujednolicającej;

iii] nieprzystąpienia przez Euler Hermes, jako wierzyciela, do umowy o finansowanie zmienionej umową ujednolicającą do dnia 4 października 2019 r. (włącznie).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń stanowiących warunek rozwiązujący umowa ujednolicająca będzie uznana za niezawartą, a umowa o finansowanie będzie miała brzmienie sprzed jej zawarcia.

C. Data końcowa została zmieniona na dzień 30 października 2019 r.

D. Najpóźniej w dniu 4 listopada 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą).

E. W przypadku, gdy termin, w którym upływa okres udostępnienia finansowania odnawialnego zgodnie z dotychczasowymi umowami przypada po dniu 4 listopada 2019 r., każdy taki termin upływu okresu udostępnienia zostanie skrócony i przypada w dniu 4 listopada 2019 r.

F. Termin na uzgodnienie z wierzycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet), obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie, został wydłużony zostanie do dnia 10 października 2019 r.

G. Brak do 18 października 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie:

(i) rozpoczęcie budowania księgi pobytu (book buildingu) na akcje emitenta;

(ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz

(iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F.

H. Zaktualizowany został, na dzień 24 września 2019 roku, wykaz istniejącego finansowania i zabezpieczenia poszczególnych wierzycieli objętych umową o finansowanie" - czytamy w komunikacie.

Umowa ujednolicająca może zostać uznana za niezawartą, jeśli do 4 października 2019 r. wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych jako warunek rozwiązujący. W takim przypadku umowa o finansowanie będzie miała brzmienie sprzed zawarcia umowy ujednolicającej, podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.