Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - NB Tricity - spółka zależna Nextbike Polska - podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podał Nextbike Polska, ujawniając opóźnioną informację poufną. Spółka zależna proponuje spłatę 10% należności głównej (tj. zobowiązań wobec wierzycieli) w 12 równych ratach miesięcznych.

"W dniu 18 czerwca 2018 r. spółka zależna zawarła ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę na 'Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S' składającego się z 4 080 rowerów czwartej generacji z napędem elektrycznym i 660 stacji rowerowych [...]. Spółka zależna obecnie realizuje II etap umowy. W związku z opóźnieniem w wykonaniu umowy, wyższymi niż oczekiwane kosztami uruchomienia systemu roweru MEVO, który realizowany jest na podstawie umowy, oraz ryzykiem nałożenia na spółkę zależną kar umownych przez Stowarzyszenie, spółka zależna zidentyfikowała powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym zarząd spółki zależnej, kierując się dobrem spółki zależnej i wszystkich podmiotów pozostających ze spółką zależną w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych, podjął działania mające na celu uniknięcie powstania stanu niewypłacalności spółki zależnej.

Natychmiastowe podanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego mogłoby mieć negatywny wpływ na ich przebieg oraz mogłoby poważnie naruszyć interesy kontrahentów spółki zależnej i w konsekwencji także dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy oraz kontrahentów spółki ze względu na strukturę powiązań kapitałowych i wpływ wyników finansowych spółki zależnej na wyniki finansowe spółki. Kondycja finansowa spółki zależnej jest bowiem poważnie i bezpośrednio zagrożona, jednakże nie doszło jeszcze - zdaniem spółki i według najlepszej jej wiedzy - do zaktualizowania się obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej, zaś obrana ścieżka restrukturyzacyjna ma w zamierzeniu przywrócić pełną płynność finansową tej spółki, podano również.

"Emitent informował rynek o sytuacji finansowej spółki zależnej. W szczególności emitent w dniu 14 sierpnia 2019 r. opublikował raport okresowy za II kwartał 2019 r., w którym poinformował o wynikach finansowych (m.in. o stracie netto w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów wynoszącej ponad 7,5 mln zł) oraz o wyższych niż oczekiwane kosztach uruchomienia systemu roweru miejskiego MEVO, realizowanego w ramach umowy" - przypomniano.

Jednocześnie zarząd poinformował, że zarząd spółki zależnej rozpoczął negocjacje z wierzycielami w ramach zainicjowanego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu pozyskanie poparcia ze strony wierzycieli dla zaproponowanych warunków restrukturyzacji, a przez to oddania głosu za układem. W tym celu spółka zależna rozpoczęła samodzielne zbieranie głosów wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne. Wybrana procedura jest najprostszą i najmniej skomplikowaną wśród postępowań restrukturyzacyjnych. Umożliwia ona zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, ale z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu, wskazano.

"W dniu 4 października 2019 r. do wierzycieli spółki zależnej zostały skierowane karty do głosowania nad propozycjami układowymi wraz z planem restrukturyzacyjnym. Jako dzień układowy został wskazany 30 września 2019 r. zarząd spółki informuje o sformułowaniu następujących propozycji układowych:

1) Umorzenie 90% należności głównej (tj. zobowiązań spółki zależnej wobec wierzycieli) oraz umorzenie 100% zobowiązań z tytułu odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i po tym dniu oraz wszelkich innych należności ubocznych - w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;

2) Spłata 10% należności głównej (tj. zobowiązań spółki zależnej wobec wierzycieli) w 12 równych ratach miesięcznych, których płatność rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu" - czytamy dalej.

Ze względu na strukturę powiązań kapitałowych, operacyjnych i wpływ wyników finansowych spółki zależnej na wyniki finansowe spółki, sytuacja finansowa spółki zależnej ma wpływ na wyniki finansowe spółki oraz skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Nextbike Polska, podsumowano.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem