Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - EuroRating potwierdził rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi (GNB) na poziomie B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podał EuroRating.

"Przeprowadzona weryfikacja ratingu banku Getin Noble Bank S.A. (GNB) związana była z ogłoszonym 3 października 2019 roku orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, których bardzo duży portfel posiada GNB. TSUE uznał, że w przypadku uznania przez sąd krajowy za nieuczciwe postanowień umowy kredytu dotyczących przeliczeń walutowych, które nie pozwalają w sposób jednoznaczny ustalić kursu walut, przepisy europejskiej dyrektywy o nieuczciwych warunkach umów nie pozwalają na uzupełnianie przez sąd krajowy luki wynikającej z uznania postanowień umowy za niedozwolone tzw. klauzulami generalnymi. Oznacza to, że sąd nie może zastępować nieuczciwych postanowień dotyczących np. przeliczeń walutowych postanowieniami odwołującymi się np. do średniego kursu waluty obcej w NBP, wbrew woli konsumenta" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na fakt, że klauzula indeksacyjna jest istotną częścią umowy, sąd może uznać taką umowę za nieważną, co spowoduje konieczność rozliczenia się stron umowy. Kredytobiorca będzie mógł domagać się zwrotu wszystkich dokonanych na rzecz banku płatności, bank z kolei będzie miał prawo zażądać zwrotu wypłaconej kwoty w złotych. Wyrok TSUE daje także możliwość przewalutowania kredytu na złote po kursie jego udzielenia, przy zachowaniu wysokości oprocentowania LIBOR, jeżeli po tej operacji umowa gospodarczo i prawnie może nadal obowiązywać.

Oba powyższe najbardziej prawdopodobne sposoby rozwiązywania sporów sądowych pomiędzy kredytobiorcami a bankami skutkować będą dla kredytodawcy potencjalnie bardzo wysokimi kosztami, z uwagi na dużą obecnie niekorzystną różnicę kursu franka szwajcarskiego w stosunku do jego kształtowania się w okresie, kiedy zostało udzielonych najwięcej kredytów denominowanych w tej walucie (tj. w latach 2006-2008), podano także.

Agencja zaznacza, że jakkolwiek dotychczas jedynie niewielka liczba kredytobiorców walutowych skierowała do sądów pozwy przeciwko bankom, to bardzo korzystne dla konsumentów orzeczenie TSUE wiąże się z potencjalnym ryzykiem lawinowego wzrostu liczby pozwów klientów banków w przyszłości.

"EuroRating bierze pod uwagę fakt, że żadna klauzula indeksacyjna stosowana przez Getin Noble Bank nie została dotychczas wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Agencja zaznacza jednak, że GNB należy do banków z najwyższym udziałem kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na koniec II kwartału 2019 r. stanowiły one ok. 24% łącznego portfela kredytowego banku, co jednocześnie odpowiadało ok. 17% sumy jego aktywów. Ponadto, pod koniec I półrocza 2019 roku bank występował w charakterze pozwanego w 1 645 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych" - czytamy dalej.

EuroRating uważa, że w przeciwieństwie do innych banków z istotnym udziałem kredytów hipotecznych, lecz charakteryzujących się dobrą sytuacją kapitałową i wysoką rentownością, ryzyko prawne związane z postanowieniem TSUE może potencjalnie mieć relatywnie znacznie większy negatywny wpływ na kondycję finansową GNB. Wynika to z faktu, że Getin Noble Bank w ciągu trzech ostatnich lat generował straty, co spowodowało istotne osłabienie sytuacji kapitałowej banku. Ewentualne dodatkowe wysokie koszty związane z potencjalnym wzrostem liczby pozwów klientów i unieważnianiem przez sądy umów hipotecznych kredytów walutowych wiązałoby się dla banku z ryzykiem generowania wysokich strat, co przełożyłoby się na dalszy znaczny spadek wartości kapitału własnego, a w konsekwencji skutkowałoby również spadkiem współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów wymaganych przez regulacje europejskie.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według aktualnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3, wskazano.

"Negatywny wpływ na rating kredytowy GNB mogłoby mieć: lawinowy wzrost liczby pozwów hipotecznych kredytobiorców walutowych przeciwko bankowi; duży wzrost odsetka niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć tych procesów; dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów ogółem; generowanie przez bank wysokich ujemnych wyników finansowych; dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej i wystąpienie ewentualnych napięć w sytuacji płynnościowej banku" - czytamy.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: brak przełożenia niekorzystnego orzeczenia TSUE ws. walutowych kredytów hipotecznych na wzrost liczby pozwów kredytobiorców przeciwko bankowi i/lub ewentualne korzystne dla banków rozstrzygnięcia tego typu procesów przez sądy; ewentualne wsparcie sektora bankowego przez organy państwa (np. w formie ustawy skutkującej redukcją potencjalnych kosztów związanych z unieważnianiem umów kredytów walutowych); pozyskanie przez bank nowego wiarygodnego inwestora, który dokonałby istotnego dokapitalizowania banku; a także spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem oraz trwały powrót do generowania przez bank dodatnich wyników finansowych, podsumowano.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem