Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana zanotowała wzrost powyżej oczekiwań rynkowych we wrześniu roku, natomiast w całym III kw. jej dynamika wyniosła według szacunków mniej niż w II, a także I kw. Większość ekonomistów oczekuje spowolnienia tempa PKB do ok. 4,1% r/r w III kw. br.

Ekonomiści podkreślają, że sektory eksportowe zanotowały dobre wyniki (m.in. motoryzacja, produkcja sprzętu elektrycznego i elektroniki), jednakże część analityków ocenia, że jest to sytuacja schyłkowa. Ich zdaniem, z uwagi na dekoniunkturę głównie w Niemczech może nastąpić pogorszenie sytuacji w polskich branżach eksportowych.

Według ekonomistów, wrześniowe dane nie powinny zmienić nastawienia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w jej polityce, a w scenariuszu bazowym stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie do końca 2022 r., przy ryzyku w stronę podwyżek w związku z podwyższonym poziomem inflacji i niskim poziomem stopy referencyjnej.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Kolejne dane napływające z gospodarki potwierdzają, że jest ona w fazie spowalniania. Należy oczekiwać, że będzie ono kontynuowane, choć w porównaniu z krajami Europy Zachodniej będzie mieć charakter bardzo łagodny" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Perspektywy dla sektora przemysłowego pozostają jednak negatywne - głównym zagrożeniem jest pogarszająca się koniunktura w strefie euro i Niemczech, która zaczyna negatywnie oddziaływać na konsumpcję i rynek pracy w zachodnich gospodarkach. W kraju problemy raportują branże energochłonne np. hutnictwo" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"Po danych za wrzesień, mając już pełny obraz sytuacji w sektorze przemysłowym w 3Q19 (spowolnienie do ok. 3,3% r/r z 4,1% r/r w 2Q19), podtrzymujemy nasz szacunek wzrostu gospodarczego w 3Q19 na poziomie 4,1% r/r wobec 4,5% r/r w 2Q19" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Wyniki produkcji przemysłowej we wrześniu uległy spodziewanej poprawie. W szczególności sporemu odbiciu uległa produkcja w przetwórstwie. Warto podkreślić, że mimo pogarszającej się koniunktury u naszych partnerów handlowych, a zwłaszcza w Niemczech, całkiem dobrze radziły sobie we wrześniu branże eksportowe. Niemniej jednak w skali całego trzeciego kwartału dynamika produkcji przemysłowej wyniosła, wg szacunków, około 3.4%r/r, a więc mniej w porównaniu ze wzrostem o 4.2%r/r w drugim kwartale oraz wzrostem o 6.1%r/r w pierwszym kwartale br. Dane wskazują zatem na dalsze wyhamowanie tempa wzrostu PKB w okresie lipiec - wrzesień. O tym jednak, jak głębokie ono było, będzie można więcej powiedzieć po publikacji wyników produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. Na chwilę obecną jest niemal pewne, że dynamika PKB w trzecim kwartale br. przekraczała nadal 4.0%r/r, ale jednocześnie była już poniżej 4.5%r/r. Kolejne dane napływające z gospodarki potwierdzają, że jest ona w fazie spowalniania. Należy oczekiwać, że będzie ono kontynuowane, choć w porównaniu z krajami Europy Zachodniej będzie mieć charakter bardzo łagodny. Motorem napędowym pozostaje bowiem konsumpcja gospodarstw domowych, których portfele są zasobniejsze m.in. w związku z korzystną z punktu widzenia pracownika sytuacją na rynku pracy oraz uruchomionymi programami socjalnymi. Z punktu widzenia polityki monetarnej dzisiejsza publikacja niewiele zmienia i każe nadal oczekiwać długotrwałej stabilizacji stóp procentowych w Polsce " - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Dynamika produkcji przemysłowej odbiła we wrześniu z -1,3% do 5,6%r/r, nieco powyżej mediany rynkowych prognoz (4,7%). Po usunięciu zmian kalendarzowych nastąpił wzrost z 1,7% do 3,5%r/r. Komunikat GUS wskazuje stosunkowo zrównoważoną strukturę we wrześniu. Wysoki wzrost odnotowano w przypadku producentów sprzętu transportowego np. taboru kolejowego (44,1%r/r). Kolejny miesiąc z rzędu bardzo dobrze radziły sobie sektory eksportowe m.in. motoryzacja, produkcja sprzętu elektrycznego i elektroniki. Zaskakująco słabe wyniki osiągnął natomiast sektor przetwórstwa ropy naftowej (-5,8%r/r) ? mogą być one związana z przestojami prac. Perspektywy dla sektora przemysłowego pozostają jednak negatywne ? głównym zagrożeniem jest pogarszająca się koniunktura w strefie euro i Niemczech, która zaczyna negatywnie oddziaływać na konsumpcję i rynek pracy w zachodnich gospodarkach. W kraju problemy raportują branże energochłonne np. hutnictwo. Opublikowane dzisiaj dane sugerują, że dynamika wzrostu PKB w 3kw będzie zbliżona do 4,1%r/r, wobec 4,5% kwartał wcześniej. Wzrost dalej opierać się będzie głównie na konsumpcji. Dane z sektora budowlanego wskazują na dużo niższą kontrybucje inwestycji niż w 2kw" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"Po zaskakująco słabym odczycie za sierpień, wrzesień przyniósł wyraźne odbicie dynamiki produkcji - częściowo w związku z poprawą efektu liczby dni roboczych (jeden dzień więcej niż przed rokiem), natomiast widoczne również wyraźnie w ujęciu pozbawionym efektów kalendarza. Co istotne, szczególnie wysoki wzrost obserwowany był w branżach o wysokim udziale eksportu. Po danych za wrzesień, mając już pełny obraz sytuacji w sektorze przemysłowym w 3Q19 (spowolnienie do ok. 3,3% r/r z 4,1% r/r w 2Q19), podtrzymujemy nasz szacunek wzrostu gospodarczego w 3Q19 na poziomie 4,1% r/r wobec 4,5% r/r w 2Q19" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś

"Wrześniowe dane są pewnym uspokojeniem po nieoczekiwanie silnym spowolnieniu aktywności w przemyśle w sierpniu, gdyż nie wskazują na kontynuację bardzo silnego spowolnienia aktywności. Zgodnie z oczekiwaniami we wrześniu odnotowano wyraźne odbicie produkcji w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z wahań sezonowych, jak również wyraźne odbicie produkcji w dziale produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (notującym silne tąpnięcie w sierpniu). Takie dane wspierają tezę o okresowych efektach osłabiających sierpniowe wyniki produkcji, jak np. przestoje produkcyjne w okresach urlopowych. Tym samym osłabiają z kolei obawy dot. nasilenia spowolnienia aktywności w polskim przemyśle. Jednocześnie, pomimo wrześniowego silnego odbicia rocznej dynamiki produkcji trudno o silny optymizm. Na wyraźne wzmocnienie danych z września względem sierpnia w dużym stopniu wpływały także efekty kalendarzowe. Niższa liczba dni roboczych zaniżała wyniki produkcji w sierpniu, a z drugiej strony wyższa liczba tych dni we wrześniu wspierała roczną dynamikę produkcji. Opublikowane dane obniżają ryzyko nasilenia skali spowolnienia aktywności polskiej gospodarki, niemniej nie zmieniają obrazu postępującego osłabienia produkcji w przemyśle. Niezależnie od wrześniowego odbicia, w całym III kw. w ujęciu danych oczyszczonych z wahań sezonowych odnotowano kwartalny spadek produkcji, najsłabszy wynik od 2014 r. Struktura danych wskazuje, że to osłabienie wynika zarówno ze słabszych wzrostów produkcji w działach o najwyższym udziale sprzedaży eksportowej, ale także wyraźnie słabszych (w porównaniu do 2018 r. i początku 2019 r.) wynikach produkcji w działach silnie powiązanych z budownictwem. W mniejszym stopniu, niemniej także, osłabia się produkcja w pozostałych działach przetwórstwa o dominującej sprzedaży na rynku krajowym. Biorąc pod uwagę publikowane w ostatnich miesiącach dane pozostajemy przy tezie, że obecnie w przemyśle następuje dostosowanie do słabszych warunków zewnętrznych, stąd w kolejnych miesiącach oczekujemy utrzymania wyraźnie niższej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. Z drugiej jednak strony oczekując silnego wzrostu popytu krajowego, głównie konsumpcyjnego, ale także wyhamowania dotychczasowego spadku aktywności w budownictwie, nie oczekujemy silnego pogłębienia spadku aktywności w przemyśle. Prognozujemy, że w ujęciu danych oczyszczonych z wahań sezonowych, roczna dynamika produkcji w kolejnych miesiącach będzie stabilizowała się w przedziale 1,5% - 3,5% r/r. Nadal natomiast efekty kalendarzowe oraz efekty bazy będą skutkować podwyższoną zmienność wyników produkcji, której dynamika w październiku prawdopodobnie ponownie ukształtuje się poniżej 3,0% r/r. Dane dot. samego przemysłu póki co wspierają oczekiwania dalszego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB w III kw. br. w kierunku 4,0% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

?Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 5,6% r/r wobec spadku o 1,3% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy (4,3%) i oczekiwań rynkowych (5,0%). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu w porównaniu z sierpniem przyczynił się efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Wsparciem dla dynamiki produkcji we wrześniu był również efekt niskiej bazy sprzed roku (we wrześniu 2018 r. odsezonowana produkcja spadła o 0,7% m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu br. o 1,2% m/m. Warto zwrócić uwagę, że wśród branż, w których we wrześniu odnotowano najwyższe roczne dynamiki produkcji znalazły się przede wszystkim działy o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "pozostały sprzęt transportowy" (44,1% r/r), ?urządzenia elektryczne" (14,4%), ?komputery, wyroby elektroniczne i optyczne" (10,0%), ?meble" (8,3%), ?pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy" (7,3%). Znaczące przyspieszenie wzrostu produkcji w kategorii "pozostały sprzęt transportowy" (z 2,2% w sierpniu) najprawdopodobniej wynikało z przesunięć produkcji pomiędzy miesiącami i ma naszym zdaniem charakter obserwacji nietypowej. Niemniej jednak zaobserwowane przyspieszenie w branżach eksportowych stoi w kontrze do wrześniowych wyników badań koniunktury w Niemczech i strefie euro (PMI), które wskazały na pogłębienie tendencji recesyjnych w przetwórstwie przemysłowym w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Uważamy zatem, że jest to tylko zjawisko przejściowe (wspierane przez wspomniane wyżej korzystne efekty statystyczne) i w kolejnych miesiącach zaobserwujemy dalsze pogorszenie sytuacji w polskich branżach eksportowych. Taką ocenę wspierają wyniki badań koniunktury GUS i PMI (wskazujące na utrzymujący się spadek zamówień), jak również NBP (patrz poniżej). W strukturze danych o produkcji przemysłowej można zaobserwować, że spowolnienie w krajowym budownictwie ma coraz silniejszy negatywny wpływ na aktywność w polskim przemyśle. Dynamiki produkcji przemysłowej w branżach zaopatrujących budownictwo ukształtowały się we wrześniu na relatywnie niskich poziomach ? ?metale" (spadek o 1,3% r/r) i ?wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych" (wzrost o 0,8% r/r). W świetle kwartalnego badania koniunktury przez NBP (Szybki Monitoring, październik br.) perspektywy dla polskiego przemysłu nie wyglądają korzystnie, szczególnie w zakresie eksportu. Spadek wskaźnika prognoz popytu na IV kw. odnotowano wśród nieeksporterów i eksporterów niewyspecjalizowanych. Eksporterzy wyspecjalizowani prognozują co prawda stabilizację perspektyw popytu ogółem, jednak wskazują na wyraźne pogorszenie prognoz eksportu na IV kw. 2019 r. Warto zwrócić uwagę, że, w świetle ocen przedsiębiorstw ważniejszym zagrożeniem dla sytuacji eksporterów (szczególnie wyspecjalizowanych) i importerów jest pogorszenie koniunktury w gospodarce niemieckiej niż Brexit i napięcia handlowe na linii USA-Chiny oraz USA-Europa. W naszej ocenie największym czynnikiem ryzyka dla perspektyw wzrostu produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach pozostaje dekoniunktura w niemieckim przetwórstwie. Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej w Polsce nie zmieniają naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (4,3% r/r) i w całym 2019 r. (4,4%). Są one również lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski.

"Wzrost produkcji odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu. Struktura odczytu pokazała odbicie głównych branży eksportowych: pozostałego sprzętu transportowego (44,1% r/r), urządzeń elektrycznych (14,4% r/r), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (10,0% r/r) i mebli (8,3% r/r). Spadki objęły m.in. produkcję koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, a także maszyn i urządzeń oraz metali. Solidne wyniki większości branż eksportowych wskazują na ich relatywną odporność na osłabienie globalnego popytu, co może w większym stopniu wynikać z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (przetwórstwo przemysłowe pozytywnie wyróżnia się pod tym względem na tle innych sektorów), niż z dynamiki zamówień zagranicznych (która wyhamowuje). Na odbicie produkcji przemysłowej wpłynęło również odwrócenie się negatywnego efektu kalendarzowego z sierpnia. Wzmocnieniu uległy miary krótkoterminowego trendu, ale w średnioterminowym ujęciu produkcja przemysłowa nadal wyhamowuje, potwierdzając że problemy niemieckiej gospodarki (a w szczególności przemysłu) powoli przenoszą się na Polskę, w tym na branżę motoryzacyjną, a także sektory produkujące dobra inwestycyjne. Słabnąca produkcja dóbr inwestycyjnych może również wynikać z osiągnięcia szczytu napływu środków z UE (i wygasania związanego z nimi cyklu inwestycyjnego). Inflacja PPI utrzymała się na poziomie 0,9% r/r (odczyt sierpniowy zrewidowano z 0,7% r/r). Miary inflacji bazowej PPI (przetwórstwo z wyłączeniem cen rafinacji ropy i produkcji koksu) wskazują na wyhamowywanie presji cenowej w przetwórstwie i oznaczają jedynie nieznaczną przestrzeń do wzrostu cen towarów, co potwierdza, że inflacja konsumencka będzie wypychana w górę przez usługi (czynniki podażowe) oraz czynniki regulacyjne. Dzisiejsze odczyty wspierają nasze oczekiwania dalszej normalizacji dynamiki procesów gospodarczych w kraju i coraz wyraźniejszego opierania wzrostu gospodarczego o konsumpcję prywatną. Jednocześnie dane PPI wspierają obecne (neutralne) nastawienie RPP" - analitycy PKO Banku Polskiego

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem