Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 22,3% r/r do 148 942,7 mln zł w III kw. 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,5% wobec 4,6% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

"Na dzień 30 września 2019 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148 942,7 mln zł i w porównaniu z końcem 2018 r. wzrosły o 5%. Portfel obejmuje należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w łącznej wysokości 1 226 mln zł oraz należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wysokości 984 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 6,9%, osiągając wartość 79 847,9 mln zł. Największą ich składową były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 4,1% do kwoty 51 207,4 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 13,6% do poziomu 20 338,3 mln zł przy wsparciu działań promocyjnych (w tym akcji powiązanych z innymi produktami lub specjalistycznych ofert w kanale internetowym i mobilnym), wysokiej jakości oferty oraz nowej struktury agentów przejętych po Deutsche Bank Polska, podano także.

"Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 59 992,5 mln zł i były wyższe o 1,8% w stosunku do końca 2018 r. Prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i PSA Finance Polska Sp. z o.o. z tytułu finansowania maszyn i pojazdów sukcesywnie rosły, osiągając na koniec września poziom 4,8 mld zł" - czytamy dalej.

Należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska wyniosły 9 083,1 mln zł i zwiększyły się o 10,7% pod wpływem sprzedaży w segmencie pojazdów oraz maszyn i urządzeń.

"Na dzień 30 września 2019 r. niepracujące należności od klientów stanowiły 4,5% portfela brutto grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 4,1% dziewięć miesięcy wcześniej oraz 4,6% dwanaście miesięcy wcześniej (w ujęciu porównywalnym). Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 57,4% na dzień 30 września 2019 r. wobec 56,7% na 31 grudnia 2018 r. i 61% na 30 września 2018 r. (w ujęciu porównywalnym). Od 31 grudnia 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych nie uwzględnia portfela zakupionych lub utworzonych aktywów finansowych, które w momencie początkowego ujęcia objęte zostały utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI). Podstawą obliczeń są należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (od 30 czerwca 2018 r.)" - podano także w raporcie.

W III kwartale 2019 r. zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,56% i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (3,46%) w związku z procesem optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkim tempem wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych). Rok temu marża w tym ujęciu wyniosła 3,52%.

"Wzrost marży odsetkowej netto w skali kwartału sygnalizuje odwrócenie się trendu spadkowego dominującego w rozwoju tego parametru w poprzednim i bieżącym roku" - wskazał bank.

Zgodnie z tendencją spadkową obserwowaną w rozwoju marży kwartalnej (tj. annualizowanej w ujęciu kwartalnym) od początku 2018 r. do połowy 2019 r., skumulowana marża odsetkowa netto (tj. annualizowana w ujęciu narastającym) zmniejszyła się z 3,79% po trzech kwartałach 2018 r. do 3,49% po trzech kwartałach 2019 r.

"Powodem spadku marży były rosnące koszty finansowania aktywów w związku z akwizycją środków depozytowych (organicznie oraz poprzez przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A.) i wysoką aktywnością grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych. Pod wpływem powiększających się wolumenów kredytowych grupy (kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kredytów dla podmiotów gospodarczych) oraz portfela inwestycyjnych papierów dłużnych rosły też przychody odsetkowe, nie dorównując jednak rocznej dynamice kosztów odsetkowych" - wyjaśniono w raporcie.

W porównaniu ze stanem z końca 2018 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 0,9% i wyniosły 151 026,7 mln zł.

"Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 90 362,2 mln zł i zwiększyła się o 2,4% wraz z przypływem środków bieżących (+6,9%), głównie na rachunki oszczędnościowe (np. Konto Systematyczne) promowane intensywnie przez Santander Bank Polska S.A. w I połowie 2019 r. w ramach działań wzmacniających skłonność klientów do odkładania nadwyżek finansowych i aktywności transakcyjnej. Rachunki bieżące przejęły część salda depozytów terminowych, które w analizowanym okresie zmniejszyły się o 5,2%" - czytamy dalej.

W stosunku do końca 2018 r. wartość zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadła o 1,2% do 60 664,5 mln zł wraz z saldami depozytów terminowych (-3,3%) przy stabilnym poziomie rachunków bieżących (+0,2%), podano także.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.