Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Agora odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. (zgodnie z MSSF16) wobec 3,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,26 mln zł wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,26 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 258,48 mln zł rok wcześniej.

Od trzeciego kwartału 2019 r. spółka zaprzestała prezentowania działalności poligraficznej jako odrębnego segmentu ze względu na przeprowadzoną w drugim kwartale 2019 r. reorganizację oraz istotne zmniejszenie skali tego biznesu po zakończeniu funkcjonowania dwóch z trzech drukarni Agory.

"W trzecim kwartale 2019 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 293,3 mln zł. Były one wyższe o 13,3% w porównaniu z tym samym okresem 2018 r. Przyczynił się do tego głownie wzrost przychodów w segmentach Film i Książka, Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. W pierwszym z tych segmentów wpływy zwiększyły się aż o 28,6% do 122,6 mln zł. O ich wzroście zdecydowały głównie wyższe przychody ze sprzedaży biletów, które zwiększyły się o 14,2% do 62,9 mln zł oraz wyższe o 35,1% wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 28,5 mln zł. Segment odnotował również wzrost pozostałych linii przychodowych: z działalności filmowej, Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży reklam w kinach. Pozytywny wpływ na dynamikę przychodów miały również wpływy z działalności gastronomicznej. Zwiększenie przychodów w segmencie Internet, o 21,1% do 48,2 mln zł, to głównie zasługa wyższych wpływów spółki Yieldbird. Wzrost wpływów segmentu Reklama Zewnętrzna o 12,9% do kwoty 42,1 mln zł to efekt wzrostu wpływów reklamowych spółki oraz akwizycji Piano Group Sp. z o.o. Wyższe o 12,8% były również wpływy segmentu Radio, które wyniosły 25,6 mln zł, za sprawą wyższych niż w trzecim kwartale 2018 r. wpływów ze sprzedaży czasu antenowego we własnych stacjach oraz pośrednictwa w sprzedaży dla sieci kin Helios. W trzecim kwartale 2019 r. niższe o 9,6% przychody odnotował jedynie segment Prasa. Głównymi przyczynami tego spadku były niższe wpływy z działalności poligraficznej dla klientów zewnętrznych oraz niższe wpływy ze sprzedaży reklam"- czytamy w komentarzu do wyników.

"W trzecim kwartale 2019 r. w ujęciu bez MSSF 16 Grupa osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 27,8 mln zł, zaś w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. EBITDA Grupy w ujęciu bez MSSF 16 wyniosła 60,3 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Grupa odnotowała stratę na poziomie EBIT bez MSSF 16 w wysokości 5,7 mln zł, pomimo zysku na poziomie EBIT bez MSSF 16 w wysokości 6,2 mln zł w samym trzecim kwartale 2019 r. W trzecim kwartale 2019 r. Grupa odnotowała zysk netto w ujęciu bez MSSF 16 na poziomie 7,5 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. strata netto w ujęciu bez MSSF 16 wyniosła 2,6 mln zł" - czytamy dalej.

W okresie lipiec - wrzesień 2019 r. EBITDA Grupy prezentowana zgodnie ze standardem MSSF 16 sięgnęła 47,4 mln zł, a w okresie styczeń - wrzesień 2019 r. 115,4 mln zł.

"Grupa odnotowała zysk na poziomie EBIT w trzecim kwartale 2019 r. w wysokości 8,3 mln zł oraz stratę na poziomie EBIT w wysokości 0,4 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Strata netto stanowiła 3,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r., a w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. 13,1 mln zł. Negatywny wpływ na wynik netto Grupy prezentowany w tym ujęciu miały różnice kursowe wynikające z zastosowania standardu MSSF 16" - podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 14,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 871,48 mln zł w porównaniu z 795,14 mln zł rok wcześniej.

"Warto także zwrócić uwagę, iż istotny wpływ na wynik netto grupy w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. miał zysk z transakcji zbycia udziałów w spółce Stopklatka S.A. w wysokości 26,7 mln zł. Natomiast w 2019 r. Agora zaczęła konsolidować udział w zysku spółki Eurozet. W trzecim kwartale 2019 r. było to 0,5 mln zł, a od lutego do września 2019 r. 4,6 mln zł. Spółka nabyła 40% udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet w dniu 20 lutego 2019 r. za 137,2 mln zł. Dodatkowo, w związku z nabyciem udziału większościowego w spółce Online Technologies HR Sp. z o.o. Agora dokonała przeszacowania wartości udziałów posiadanych wcześniej w nabywanej spółce w wysokości 7,0 mln zł, co miało pozytywny wpływ na jej wynik netto" - podano także w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 32,41 mln zł wobec 41,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 września 2019 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w wysokości 64,1 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 36,4 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 27,7 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Na koniec września 2019 r. zadłużenie grupy z tytułu kredytów i leasingu wyniosło 699,8 mln zł (w tym zobowiązania z tytułu leasingu wynikające z MSSF 16 w wysokości 508,2 mln zł).

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.