Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Famur odnotował 50,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 64,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 50,24 mln zł wobec 64,73 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 51,02 wobec 64,17 mln zł rok wcześniej.

"Począwszy od 2017 r. w związku z przejęciem kontroli nad Primetech S.A. (dawniej: Kopex S.A.), Grupa Famur obejmuje konsolidacją wyniki grupy kapitałowej tej spółki. W związku z restrukturyzacją w Grupie Primetech (dawniej: Kopex), której jednym z podstawowych celów było dostosowanie jej struktury podmiotowej do realiów rynkowych oraz sprzedaż zbędnych aktywów, które nie są związane ze strategicznymi obszarami działalności, lub które nie przynoszą spodziewanego zwrotu z inwestycji, w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Famur wyodrębniono działalność zaniechaną. Związana jest on głównie z działalnością spółek grupy na rynku serbskim i indonezyjskim oraz działalność produkcyjną dla rynku budowlanego, a także działalność w obszarze obrotu węglem" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 72,83 mln zł wobec 94,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 631,01 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 650,84 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 336,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 163,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 625,28 mln zł w porównaniu z 1 714,7 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. br. wyniósł 334,17 mln zł wobec 154,37 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2019 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały 1 625 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 5,2% (tj. o 89 mln zł) w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r. Charakterystyka działalności grupy kapitałowej emitenta i realizowanych kontraktów może powodować różnice w dynamice sprzedaży w poszczególnych kwartałach, uzależnione od cyklu produkcyjnego zawartych kontraktów długoterminowych. W związku z realizacją zawartych na przełomie 2018 i 2019 r. kontraktów, wartość przychodów ze sprzedaży uległa istotnemu wzrostowi w III kwartale 2019 r. (631 mln zł), w stosunku do średnio-kwartalnej sprzedaży realizowanej okresie I półrocza 2019 r. (497 mln zł)" - czytamy dalej w raporcie.

Znaczący wzrost przychodów zanotowano w III kwartale 2019 r. w segmencie Underground (gdzie przychody segmentu wyniosły 508 mln zł w stosunku do 334 mln zł średnio-kwartalnie w pierwszym półroczu 2019 r.). Istotny spadek przychodów zanotowano w segmencie Usług Górniczych, co wiązało się ze sprzedażą udziałów w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów w I półroczu 2019 r. W segmencie Surface przychody w 3 kwartale 2019 spadły o 34 mln zł rok do roku, głównie w związku z rozpoznaniem ryzyk w tym segmencie, kierując się zasadą ostrożności, na kwotę 20 mln zł z tytułu aktualizacji budżetów na realizowanych kontraktach (pomniejszenie niezafakturowanych przychodów), podano także.

Zdarzeniem, które miało istotny wpływ w 2019 na zysk brutto oraz netto Grupy Famur była sprzedaż akcji PBSz, podkreśliła także spółka.

"W związku ze sprzedażą akcji PBSz S.A., Grupa Famur rozpoznała wynik na utracie kontroli ('Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych') w kwocie 141 mln zł. Należy jednak podkreślić, iż wspomniany wynik na utracie kontroli nie ma wpływu na jednostkowy wynik emitenta oraz na jego zdolność dywidendową, ponieważ stroną sprzedającą były spółki zależne od emitenta (PBSz1 Sp. z o.o. i Primetech S.A.)" - napisano także w raporcie.

W wyniku tej transakcji zysk netto Grupy Famur za 9 miesięcy 2019 r. znacznie wzrósł i wyniósł ostatecznie (tj. skonsolidowany zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej) 335,1 mln zł.

"Skonsolidowany zysk netto za 9 miesięcy 2019 skorygowany o wynik na transakcji sprzedaży PBSz SA, które jest zdarzeniem o charakterze jednorazowym wyniósłby 194,4 mln zł, (przy rentowności 12%), a więc o 31 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Skonsolidowany wynik netto jest dodatkowo obciążony kwotą 41 mln zł w wyniku aktualizacji budżetów oraz rezerw i odpisów utworzonych w Famur Famak. Bez uwzględniania tych odpisów zysk netto wyniósłby 376 mln zł, natomiast bez jednoczesnego uwzględniania wyżej wymienionego, jednorazowego zysku na sprzedaży akcji PBSz - normalizowany zysk netto wyniósłby 235 mln zł, przy rentowności (14%)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 197,7 mln zł wobec 117,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.