Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Action w restrukturyzacji odnotował 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Infoscan podpisał list intencyjny z firmą LLC Clinic Department of Modern Medicine w zakresie współpracy dotyczącej testowania urządzenia MED Recorder, podał Infoscan. W ramach listu intencyjnego podmiot z Ukrainy zobowiązał się do testowania urządzenia MED Recorder oraz ustalenia jego zapotrzebowania wśród lekarzy oraz specjalistów z należącego do partnera centrum medycznego oraz do placówek współpracujących.

ING Bank Śląski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczanie do kapitału Tier II banku środków pieniężnych z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej w kwocie 250 mln euro, podał bank.

Rank Progress odnotował 17,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - zbuduje na górze Żar, obok należącej do spółki farmy fotowoltaicznej, kontenerowy magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh, podała spółka. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja 2020 roku.

PKO Ubezpieczenia wprowadza PKO Auto - ubezpieczenia komunikacyjne dla klientów PKO Leasing, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu Wiesława Protasewicza z dniem 28 listopada 2019 roku, podała spółka.

Dino Polska zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachach 400 marketów Dino w całej Polsce, a do końca 2021 roku ich moc sięgnie ok. 14 megawatów (MW), dzięki czemu w skali rocznej Dino Polska będzie w stanie wygenerować ok. 14 GWh czystej energii elektrycznej ze słońca, podała spółka.

MedApp podpisał umowę nabycia 100% praw własności w spółce amerykańskiej Medapp LLC, działającej pod prawem stanu Floryda, podała spółka.

Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - zawarła umowę ze spółką Kupiec na roboty budowlane o wartości 20,86 mln zł netto, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka spodziewa się wzrostu udziału rynku węgierskiego w przychodach grupy ogółem do minimum 20% w 2020 r. i poprawy rentowności tamtejszej spółki Poli-Farbe w przyszłym roku, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Aktywne poszukiwanie możliwości przejęć czy wylicencjonowania marek pozostanie elementem strategii Grupy Amica w perspektywie do 2023 r., poinformowali członkowie zarządu. Z ich słów wynika, że spółka obecnie prowadzi prace w tym obszarze, choć potencjalnych celów nie ma wiele.

W związku z rekordowo niskimi cenami siarki na światowych rynkach, czego efektem są straty ponoszone na bieżącej działalności, Grupa Azoty Siarkopol - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - rozpoczęła działania restrukturyzacyjne, podała spółka. Jednocześnie zapewniono, że spółka nie przewiduje zwolnień grupowych pracowników.

Archicom Nieruchomości 9, podmiot zależny Archicomu, zawarł umowę nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu w dzielnicy Stare Miasto, o powierzchni 0,9519 ha za cenę netto 23,8 mln zł, podał Archicom. Na zakupionej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, na której zostanie wybudowanych około 320 mieszkań.

Dekpol podpisał list intencyjny z Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o w związku z wyborem spółki na generalnego wykonawcę inwestycji obejmującej budowę centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołobrzegu, podała spółka.

Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności.

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 54 lokale w ramach I etapu osiedla Nowe Warzymice w Szczecinie, podała spółka. W ramach tej inwestycji wybudowanych zostanie łącznie ponad 460 lokali.

Amica zakłada w zaktualizowanej strategii zwiększenie produkcji sprzętu grzejnego do 1,9 mln szt. w 2023 roku, w tym do 1 mln kuchni wolnostojących i 0,9 mln piekarników, co będzie oznaczało wzrosty odpowiednio o 19% i 68% w stosunku do 2018 roku, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

Echo Investment planuje zakończyć budowę 120 tys. m2 powierzchni biurowych oraz rozpocząć budowę 170 tys. m2 nowych powierzchni biurowych w czterech miastach w 2020 roku, zapowiedział prezes Echo Nicklas Lindberg.

Braster odnotował 4,27 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 4,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank w drugiej edycji programu RBL_START rozpoczął 4 projekty pilotażowe z Logic AI, Luna, Zappy AI oraz Domove, podał bank.

PKO Bank Hipoteczny po raz drugi zaoferuje inwestorom zielone listy zastawne w ramach kontynuacji pozyskiwania środków na finansowanie i refinansowanie energooszczędnych nieruchomości mieszkaniowych. Wartość emisji wyniesie 250 mln zł, a termin zapadalności listów ustalono na 2 grudnia 2024 roku, podał bank.

Amica planuje w zaktualizowanej strategii ok. 500 mln zł nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2023, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

Branża transportowo-logistyczna była w ostatnich latach jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki, jednak obecnie należy do sektorów gospodarki najsilniej eksponowanych na zmiany w krajowym i międzynarodowym otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym oraz technologicznym, wynika z raportu Banku Pekao. Według prognoz, w wariancie optymistycznym średni roczny wzrost obrotów branży wyniósłby 4-5%, co oznacza obroty na poziomie 440-490 mld zł w 2030 r. wobec 274 mld zł w 2018 roku. W wariancie pesymistycznym - średni wzrost sięgnąłby 2-3% i wartośc obrotów na poziomie 350-390 mld zł w 2030 roku.

Ailleron odnotował 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W zaktualizowanej strategii HIT 2023 Amica oczekuje osiągnięcia 4 mld zł przychodów wraz ze wzrostem EBITDA do 330 mln zł oraz marżą EBITDA na poziomie 8% w 2023 roku. Spółka chce przeznaczać do 35% zysku netto na wypłatę dywidendy każdego roku.

Immofinanz odnotował 202,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2019 r. wobec 135 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BoomBit odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso podjął rozmowy mające na celu refinansowanie i pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji serii G1, podała spółka. Spółka planuje wyemitować do 40 tys. sztuk obligacji serii G1, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł.

Zarząd LiveChat Software zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki w wysokości 15,45 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20, podała spółka.

Rada dyrektorów Asbisu podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 3 330 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, podała spółka.

Cyfrowy Polsat, działając w imieniu własnym oraz jako agent podmiotów zobowiązanych, zawarł z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu, który przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Rafako powołała na stanowisko prezesa Pawła Jarczewskiego, podała spółka. Rada oddelegowała ze swego składu wiceprzewodniczącego Jerzego Karneya do pełnienia funkcji członka zarządu Rafako. W składzie zarządu pozostali w randze wiceprezesa Agnieszka Wasilewska-Semail oraz Jerzy Ciechanowski jako członek zarządu.

OT Logistics otrzymała wiążącą ofertę zakupu udziałów w Deutsche Binnenreederei AG (DBR), operatora żeglugi śródlądowej w Niemczech oraz floty przynależnej do tej działalności, podała spółka. Oferta złożona przez potencjalnego nabywcę za udziały przypadające OT Logistics opiewa na kwotę ok. 19 mln euro. Do transakcji dojść może w pierwszej połowie 2020 r.

LiveChat Software odnotował 16,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2019/2020, zakończonego 30 września 2019 r., wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Baltona odnotowała wstępnie 61,89 mln zł skonsolidowanej straty netto po 9 miesiącach 2019 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka we wstępnych wynikach finansowych.

Boryszew, SPV Boryszew 3 oraz Impexmetal Holding zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal S.A., podał Boryszew. Kupującym jest szwedzka spółka Gränges AB, globalny dostawca walcowanych produktów aluminiowych. Transakcja będzie stanowiła kolejny krok zmierzający do planowanego przez zarząd uporządkowania skomplikowanej struktury grupy kapitałowej Boryszew.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 33,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 26,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych podwoiły się od początku tego roku, a na początku grudnia sięgną 0,5 mld zł. To efekt poszukiwania przez klientów alternatywnych produktów inwestycyjnych, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk. Usługami asset management coraz częściej zainteresowani są klienci instytucjonalni. Największe aktywa zgromadzone są w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem.

Amica odnotowała 32,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, odstąpił od umowy zawartej 23 czerwca 2016 roku z Huawei Polska, dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju, podał Cyfrowy Polsat.

Dekpol odnotował 6,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem