Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Mediatel trzy kary pieniężne w łącznej kwocie 1 mln zł, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Mediatel z siedzibą w Warszawie:

I. karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r., skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015 oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych,

II. karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.,

III. karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 i raportu rocznego za rok 2016 oraz nieterminowe przekazanie 8 raportów okresowych i nieprzekazanie 5 raportów okresowych" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje Urząd, stwierdzone naruszenia, jakich dopuściła się spółka w zakresie wymienionych raportów, dotyczyły art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, dalej ustawa o ofercie) oraz obejmowały:

- brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych w związku ze złamaniem warunków umowy pożyczki (naruszeniem kowenantów umowy);

- brak ustalenia (oszacowania) lub brak właściwego ustalenia (oszacowania) wartości odzyskiwalnej zbycia aktywów należących do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (przedsiębiorstwo spółki Hawe Telekom), w związku z możliwą utratą wartości przez te aktywa oraz brak przypisania lub niewłaściwe przypisanie odpisu aktualizującego do aktywów należących do wyżej wymienionego ośrodka, przy sporządzaniu: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016;

- błędne rozliczenie skutków zmian warunków znaczących umów leasingowych w: skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2015, oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015;

- brak ujawnień odnośnie dokonanego odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w Hawe Telekom w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2015,

- brak ujawnienia informacji o istnieniu istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności w: skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015, sprawozdaniu finansowym za rok 2015, skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2016, skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2016, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016, sprawozdaniu finansowym za rok 2016;

- nieprzekazanie stanowisk zarządu emitenta wraz z opiniami jego rady nadzorczej odnoszących się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raportach z przeglądu: skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku, skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r.

oraz do odmowy wydania opinii o badanych: skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016, sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

- nieterminowe przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości: skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok, raportu rocznego za 2017 rok, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku;

- nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości: skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, raportu rocznego za 2018 rok, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.

"Komisja nałożyła na spółkę wyżej wymienione kary uznając, że uchybienie obowiązkom informacyjnym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz przekazywania raportów okresowych KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości stanowiło istotne naruszenie, a spółka nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości" - czytamy także.

Komisja podkreśla, że niewykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Raporty pozwalają ocenić interesariuszom sytuację biznesową i ekonomiczną spółki oraz porównać informacje z sytuacją innych spółek, aby świadomie dokonać wyboru. Inwestorzy niezależnie od stanu posiadania akcji spółki i statusu, powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez te osoby decyzji inwestycyjnej, podano także.

W ocenie KNF, wykluczenie papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym doprowadzi do wyeliminowania z rynku podmiotu, który nie gwarantuje wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości oraz który w istotny sposób naruszył obowiązujące przepisy prawa. Wyeliminowany podmiot zagraża bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Wykluczenie ma na celu przede wszystkim ochronę interesów inwestorów.

W tym przypadku maksymalna kara pieniężna za naruszenia wskazane:

- w punkcie I wynosi 1 000 000 zł zgodnie z brzmieniem ustawy o ofercie, które obowiązywało w okresie wystąpienia naruszeń;

- w pozostałych punktach wynosi 5 000 000 zł zgodnie z brzmieniem ustawy o ofercie obowiązującym od dnia 4 czerwca 2016 roku

Komisja przypomina, że w przypadku naruszenia przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych polegających na publikowaniu raportów okresowych, istnieje również możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. Kara pieniężna jaka może zostać nałożona na członka zarządu wynosi maksymalnie 1 000 000 zł, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa o charakterze rażącym 100 000 zł dla członka rady nadzorczej.

Wykluczenie papierów wartościowych Mediatel SA nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF nakładająca sankcję stanie się ostateczna. Decyzja KNF w zakresie wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku jeśli:

1) spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) spółka nie podejmie decyzji KNF, doręczenie zostanie uznane za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu przechowywania pisma przez operatora pocztowego (14 dni od daty pierwszego awizo);

3) spółka złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF - w dniu doręczenia spółce drugoinstancyjnej decyzji KNF w przypadku utrzymania przez KNF w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej wykluczenia akcji z obrotu;

4) spółka bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złoży skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, podsumowano w materiale.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem