Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group (AFRIG), podała Komisja.

KNF nałożyła na spółkę:

- karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015;

- karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, podano w komunikacie.

"Stwierdzone naruszenia, jakich dopuściła się spółka w zakresie wymienionych raportów, dotyczyły art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm., dalej ustawa o ofercie) oraz obejmowały:

- nieuwzględnienie dostępnych informacji przy ostatecznym rozliczeniu nabycia jednostki zależnej African Investment Group S.A. z siedzibą w Senegalu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,

- niedokonanie szacunku wartości odzyskiwalnej posiadanych akcji AFRIG w związku z nieuwzględnieniem przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości tych aktywów oraz brak oszacowania i ujęcia odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji AFRIG w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r.,

- nieskorygowanie błędu poprzedniego okresu, polegającego na nieuwzględnieniu przy ostatecznym rozliczeniu nabycia AFRIG w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 informacji dostępnych na dzień dokonania ostatecznego rozliczenia, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r.,

- niedokonanie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości należności od AFRIG oraz niedokonanie odpisu aktualizującego tych należności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,

- nieujęcie rezerwy z tytułu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez AFRIG w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r." - czytamy dalej.

Komisja stwierdziła, że ZCh Police wielokrotnie naruszyły obowiązki informacyjne wynikające z art. 56 ustawy o ofercie.

"Raporty okresowe powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, a także w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Brak prawidłowej wyceny składników aktywów oraz ujęcia rezerw na zobowiązania, stanowi o nierzetelności i niekompletności raportów okresowych, których dotyczy niniejsza decyzja" - przypomniano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem