Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7% a także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, która przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. W projekcie założono wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł - w wersji przyjętej we wrześniu nie przewidywano wpłat z banku centralnego.

"W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym oraz rozwojowym. Jest to kolejny budżet, w którym rząd priorytetowo traktuje wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów" - czytamy w komunikacie.

W projekcie przewidziano:

- dochody - 435,3 mld zł,

- wydatki - 435,3 mld zł,

- brak deficytu budżetu państwa,

- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB,

- dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4%),

- w 2020 r. planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł,

- projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej, podano także.

Dochody:

* Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, m.in. dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, np.:

- wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK,

- dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności,

- wprowadzenie kas online oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących,

- działania dotyczące rozwoju systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów.

* W prognozie dochodów uwzględniono również:

- zmiany stawek akcyzy na używki - tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie,

- efekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,

- efekt rozszerzenia tzw. "małego ZUS",

- skutki planowanych działań dotyczących promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów,

- zmniejszenie "szarej strefy" w obrocie odpadami.

* Na dochody wpływać będą także działania związane ze zmniejszeniem PIT w 2019 r.:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),

- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18% do 17% (od października 2019 r.),

- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

* Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE.

* W 2020 r., w stosunku do 2019 r., zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Wzrośnie on z 49,9% w 2019 r. do 50% w 2020 r. W przypadku podatku CIT, udział samorządów pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,8%.

Wydatki:

* W ramach wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań - przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na:

- finansowanie rozszerzonego programu "Rodzina 500+", który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia - bez kryterium dochodowego (w 2020 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 39,2 mld zł),

- finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. "13" dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej,

- realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.,

- wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start",

- wypłatę świadczenia 4 000 zł związanego z programem "Za życiem",

- wypłatę świadczenia związanego z programem "Mama4+",

- waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł; podwyższona zostanie także najniższa emerytura do 1200 zł (szacowany koszt rozwiązań wyniesie ok. 8,7 mld zł),

- realizację programu "Senior+",

- zwiększenie wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.,

- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,

- zadania dotyczące transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,

- realizację zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

- kontynuowane będzie także finansowanie zadań z lat ubiegłych, takich jak obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn czy zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, podano także.

Rząd przyjął dziś także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, przedłożoną przez ministra finansów.

"Dokument - obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny - jest przygotowywany corocznie. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4% na koniec 2019 r., 43,8% na koniec 2020 r. i 39,7% na koniec 2023 r.

"Relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się o 47% na koniec 2019 r., 46,5% na koniec 2020 r. i 42,8% na koniec 2023 r." - czytamy także.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem