Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w I kw. 2020 r., wynika z "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów". Celem nowelizacji jest rozszerzenie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki (URE), ale także m.in. stworzenie ram prawnych do odzyskiwania energii z samochodów elektrycznych, funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej czy zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Projekt przewiduje też powołanie Operatora Informacji Rynku Energii.

"Celem projektu ustawy jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora" - czytamy w informacji.

Rozwiązania proponowane w projekcie nowelizacji to:

- Umożliwienie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

- Stworzenie podstawy prawnej dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;

- Wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;

- Ustalenie, że nabór na prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez ministra energii; prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch wiceprezesów;

- Ustalenie, że prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA;

- Ustalenie, że prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zobowiązać strony umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego do jej zmiany, w celu umożliwienia sprzedawcy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom przyłączonym do sieci tego operatora, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, równoważenia interesów stron tej umowy lub przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w tym umożliwienia korzystania przez odbiorców końcowych z uprawnienia zmiany umowy;

- Wprowadzenie możliwości cofnięcia przez prezesa URE koncesji w przypadku wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów;

- Wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;

- Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej;

- Zmiany w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa w sposób pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły dokumentu;

- Doprecyzowanie przepisów dotyczące stosowania taryfy dotychczasowej przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz zmiana miejsca publikacji taryf dla ciepła z dziennika wojewódzkiego na Biuletyn URE.

- Wprowadzenie środków mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców wprowadzając zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa;

- Umożliwienie prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów osobom zajmującym się obsługą koordynatora prowadzenia postępowań ADR;

- Szczegółowe uregulowanie kwestii zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją;

- Doprecyzowanie definicji uczestnika rynku (włączając jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) oraz przepisów karne w zakresie REMIT;

- Zobowiązanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej do zapewnienia publicznego dostępu aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii;

- Znak towarowy OSD będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie będzie mógł wprowadzać w błąd co do odrębnej tożsamości sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;

- Wprowadzenie zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji oraz obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego, aby odpowiednia liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym bądź energią elektryczną była wykorzystywana do realizacji zadań publicznych;

- Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie systemu inteligentnego opomiarowania polegających na obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach pomiarowych stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie (określonych dalej jako system pomiarowy) oraz na powołaniu Operatora Informacji Rynku Energii którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii;

- Wzmocnienie kompetencji nadzorczych URE nad rynkiem paliw ciekłych w celu zapobiegania sygnalizowania przez ten organ nieprawidłowościom;

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.