Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rząd powinien przyjąć w II kw. 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, w którym m.in. rozszerza się katalog zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) także o współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich - mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Ustawa przewiduje także inne zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy, a także postulatami zgłaszanymi przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), m.in.: w celu umożliwienia efektywnego realizowania zadań nałożonych ww. ustawą na Państwową Inspekcję Pracy konieczna stała się zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900). Ma ona umożliwić organom PIP pozyskiwanie od organów skarbowych informacji niezbędnych do realizacji tych zadań, - zmiana ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120) służy dostosowaniu brzmienia obowiązujących przepisów do proponowanych w projekcie zmian" - czytamy w informacji.

W celu zapewnienia zgodności z dyrektywą 2018/957 obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, przewiduje się zmiany przedmiotowej ustawy polegające w szczególności na:

1. zmianie katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP polegającej na zapewnieniu takiemu pracownikowi prawa do:

a) wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP,

2. zapewnieniu pracownikowi delegowanemu na terytorium RP szerszego zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia - po przekroczeniu 18 miesięcy delegowania (w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) lub po przekroczeniu 12 miesięcy delegowania (w przypadku braku takiego powiadomienia),

3. uzupełnieniu katalogu zadań PIP o:

a) przyjmowanie ww. umotywowanego powiadomienia,

b) współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich - mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników,

c) informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium RP,

d) rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych przez PIP na stronie internetowej (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy) - o informacje dotyczące szerszego poziomu gwarancji warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP;

4. wprowadzeniu zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników - w przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania,

5. rozszerzeniu zakresu uprawnień kontrolnych PIP o weryfikację spełnienia przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wymogu złożenia oświadczenia o delegowaniu, jego aktualizacji oraz przechowywania i udostępniania dokumentów dotyczących delegowania,

6. ograniczeniu formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wyłącznie do formy elektronicznej,

7. rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP o agencje pośrednictwa pracy,

8. rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej lub agencji pośrednictwa pracy w przypadku, gdy zagraniczna agencja kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do wykonywania pracy na terytorium RP,

9. rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej w przypadku, gdy agencja krajowa kieruje pracownika do krajowego lub zagranicznego pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego,

10. zobowiązaniu agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu delegowanemu na terytorium RP, warunków pracy i innych warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż stosowane do krajowych pracowników tymczasowych,

11. zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego, będącego pracownikiem tymczasowym, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych tego pracodawcy,

12. zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego, podano także.

"Istotą proponowanej zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jest dodanie Państwowej Inspekcji Pracy do katalogu podmiotów, którym udostępniane są informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, w celu realizacji jej zadań ustawowych.

Zmiana przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia polega natomiast na dodaniu do katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika, wyszczególnionych w art. 17 § 2, będących w kompetencji inspektora pracy jako oskarżyciela publicznego, nowych wykroczeń przewidzianych w niniejszym projekcie" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem