Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 507,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 788,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 647 mln zł wobec 1 534,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 541,71 mln zł wobec 497,28 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 206,66 mld zł na koniec IV kw. 2018.

W I-IV kw. 2019 r. bank miał 2138,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 363,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 14,6% r/r do 6 580,2 mln zł w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: - wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto (w procesie organicznym oraz w trybie przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.), w szczególności należności kredytowych i dłużnych inwestycyjnych papierów wartościowych; - korzystną strukturę bilansu Grupy z rosnącym udziałem wysokomarżowych kredytów detalicznych oraz niskokosztowych środków bieżących; - elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że po wyeliminowaniu ujętej w wyniku odsetkowym kwoty 100,4 mln zł na zwrot proporcjonalnej części opłat z tytułu spłaty kredytów konsumenckich przed terminem, porównywalny wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 16,3% r/r.

"Skumulowana marża odsetkowa netto (kalkulowana w ujęciu narastającym) uległa zawężeniu z 3,66% w 2018 r. do 3,52%1) w 2019 r. pod wpływem rosnących kosztów finansowania aktywów związanych m.in. z akwizycją środków depozytowych (organicznie i w drodze przejęcia portfeli detalicznych Deutsche Bank Polska S.A. pod koniec 2018 r.) oraz aktywnością Grupy w zakresie emisji papierów wartościowych.

Kwartalna marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) - po okresie spadków trwających od początku 2018 r. - w 2019 r. odnotowała wzrost, osiągając w IV kwartale 2019 r. poziom 3,58%1) wobec 3,48% w I kwartale 2019 r.

"Powstała zmiana jest efektem procesu optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkiego tempa wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych). Uwzględniając koszty zwrotu opłat z tytułu przedterminowych spłat kredytów konsumenckich, marża odsetkowa netto obniżyła się w IV kwartale do 3,37%" - czytamy także.

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 3,4% r/r do 2 128,2 mln zł, co stanowi połączony efekt następujących zmian: - wzrost dochodów prowizyjnych za sprawą rosnących portfeli kredytowych, dynamicznej sprzedaży ubezpieczeń, dostępu do transakcji wymiany walutowej w kanałach zdalnych, wysokich obrotów bezgotówkowych generowanych przez karty kredytowe i debetowe oraz zwiększonej bazy rachunków bieżących; - spadek dochodów prowizyjnych z działalności maklerskiej, emisyjnej oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych (niekorzystna koniunktura giełdowa i przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych); - wyższe koszty transakcji realizowanych przez Grupę z udziałem stron trzecich, podano także.

Pozostałe powtarzalne dochody osiągnęły poziom 776,1 mln zł i wzrosły o 44,6% r/r wraz z wynikiem na sprzedaży obligacji skarbowych (wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody) oraz łącznym wynikiem z pochodnych instrumentów finansowych i walutowych operacji międzybankowych. Uwzględniając zysk osiągnięty w obu okresach z tytułu sprzedaży/nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pozostałe dochody zmniejszyły się o 15,2% r/r.

Dochody ogółem grupy kapitałowej za 2019 r. wyniosły 9 484,5 mln zł i były wyższe o 8,8% r/r.

"Porównywalne dochody ogółem wzrosły o 14,8% r/r po wyłączeniu: z okresu sprawozdawczego: jednorazowego zysku ze sprzedaży Centrum Usług Inwestycyjnych (zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Bank Polska) w wys. 59,1 mln zł oraz obciążającej wynik odsetkowy kwoty 100,4 mln zł na zwroty opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich; z okresu porównawczego: zysku z nabycia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w wys. 419,3 mln zł" - czytamy dalej.

Koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 19,1% r/r do 4 488,7 mln zł w 2019 r. Bank podał, że w ub. roku koszty były pod wpływem takich zdarzeń jak: utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz zwrotem części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 266,6 mln zł; wzrost kosztów ponoszonych na rzecz regulatorów rynku, w tym wyższej o 79,9 mln zł r/r łącznej kwoty obligatoryjnych składek na rzecz BFG zaliczonych w ciężar 2019 r. (składka na rzecz przymusowej restrukturyzacji banków wyniosła 199,3 mln zł w porównaniu z 89,5 mln zł w 2018 r.)

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 47,3% wobec 43,2% za 2018 r. Porównywalny wskaźnik kosztów do dochodów za 2019 r. wyniósł 43,5% wobec 45,4% za rok poprzedni.

"Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 1 219,4 mln zł i zwiększyły się o 12,4% r/r, odzwierciedlając przede wszystkim: dynamikę wzrostu nowych ekspozycji kredytowych (z wysokim udziałem kredytów konsumenckich i hipotecznych) za sprawą akcji kredytowej realizowanej przez rozszerzoną sieć sprzedaży (obejmującą oddziały i pośredników przejętych wraz z Deutsche Bank Polska S.A.); przejęcie portfela kredytów detalicznych Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.; sprzedaż wierzytelności kredytowych przez Santander Bank Polska S.A oraz Santander Consumer Bank S.A. (m.in. kredytów gotówkowych i hipotecznych) o łącznej wartości 1 460,3 mln zł (z wpływem na wynik brutto w wysokości 16,1 mln zł)" - czytamy dalej.

Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wyniosło 599 mln zł i wzrosło o 19,9% r/r wraz ze wzrostem bazy aktywów podlegających opodatkowaniu. Wartość podatku za okres porównawczy uwzględnia retrospektywną korektę ujęcia wybranych transakcji na skarbowych papierach wartościowych.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,7% (11,9% na 31 grudnia 2018 r.). Wyłączając pozycje wpływające na porównywalność okresów, porównywalny wskaźnik ROE wyniósł 11,2% wobec 10,3% na 31 grudnia 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 2 113,52 mln zł wobec 2 174,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 17,07% (15,98% na 31 grudnia 2018 r.). Współczynnik kapitału Tier I wyniósł 15,21% wobec 14,11% na 31 grudnia 2018 r.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem