Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotował 20,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku finansowego 2019/2020 (trwającego od kwietnia do grudnia 2019 r.) wobec 25,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją wyższej niż w roku poprzednim wartości amortyzacji portfeli (różnica między wpłatami a przychodami odsetkowymi) oraz niższą wartością aktualizacji wyceny. W okresie I-III kwartał minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 25,3 mln zł, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to -2,1 mln zł, co spowodowało obniżenie wartości przychodów netto. Dodatkowo, grupa odnotowała istotny wzrost kosztów operacyjnych związany z refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy teleinformatyczne, który w części ma charakter jednorazowy" - czytamy w komunikacie spółki.

Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec 60,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,76 mln zł w I- III kw. r. finan. 2019/2020 wobec 128,45 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2019/2020 grupa odnotowała nakłady na portfele wierzytelności w wysokości jedynie 20,5 mln zł, wobec 160,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wysokie wpłaty od dłużników przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2019/2020 wpłynęły na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec grudnia 2019 r." - czytamy także.

Wpłaty dłużników wyniosły 184,5 mln zł w I-III kw., co oznacza wzrost o 8% r/r. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 647,2 mln zł na koniec grudnia 2019 r., co oznacza spadek o 5% w porównaniu z końcem września 2019 r.

Grupa Kredyt Inkaso w bieżącym roku obrotowym koncentruje się na optymalizacji struktury długu.

"Dzięki emisjom obligacji - kwietniowej serii F1 oraz grudniowej serii G1 - grupa ograniczyła zadłużenie krótkoterminowe o ponad 200 mln zł. Pracuje także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Zarząd oczekuje, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych kwartałach, co w efekcie pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe"- podano również.

"W ramach porozumień zawartych z Ipopema TFI rozpoczęliśmy proces likwidacji funduszy Lumen Profit (dawniej Lartiq Profit, wcześniej Trigon Profit), w których spółki z grupy są uczestnikami, i którym udzielały gwarancji stopy zwrotu i płynności. Proces ten rozpoczęty został podpisaniem z funduszami Lumen Profit porozumień o rozwiązaniu umów subpartycypacji portfeli należących do grupy. Następnym etapem będzie doprowadzenie do wykupu certyfikatów inwestycyjnych uczestników innych niż grupa i likwidacja samych funduszy. Powyższe działania zapewnią grupie dostęp do gotówki pozostałej w funduszach po umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych zewnętrznych inwestorów oraz pozwolą na dokonanie istotnych oszczędności w kosztach operacyjnych. Koszty, jakie poniesie grupa w związku z procesem umarzania certyfikatów inwestycyjnych zewnętrznych inwestorów oraz likwidacją funduszy Lumen Profit nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową spółki oraz grupy" - skomentował prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 28,04 mln zł wobec 2,64 mln zł straty rok wcześniej

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.