Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Netia odnotowała 47,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maciej Adamczyk złożył rezygnację z funkcji członka zarządu XTPL ze skutkiem na 27 lutego 2020 roku, podała spółka.

Kredyt Inkaso odnotował 20,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku finansowego 2019/2020 (trwającego od kwietnia do grudnia 2019 r.) wobec 25,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Global Cosmed przewiduje, że osiągnie 22 mln zł skonsolidowanej EBITDA i 329 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2020 roku, podała spółka.

Akcjonariusze Ursusa podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki wyrazili zgodę na wydzierżawienie na rzecz wybranego przez zarząd spółki dzierżawcy zorganizowanych części przedsiębiorstwa, stanowiących zakłady produkcyjne w Opalenicy i Dobrym Mieście, podała spółka.

Dom Maklerski Q Securities jako pierwszy z uprawnionych podmiotów opublikował cennik usług związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, który będzie wymagany od połowy br. od ok. 13. tys. spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, podało Q Securities.

Rada nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Barana na stanowisko wiceprezesa spółki, jednocześnie powołując Tomasza Ołdaka do pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 1 marca br., podała spółka.

Grupa Open Finance dokonała analizy możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę Home Broker i stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15 867 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 15 867 tys. zł, podała spółka.

Termin przyjmowania zapisów na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, został przedłużony do 26 marca 2020 r., podała spółka.

PCC Exol - zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C1 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji - dokonał przydziału obligacji serii C1, podała spółka. W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 200 000 obligacji serii C1 po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjęła decyzję o powołaniu z dniem 27 lutego 2020 r. w efekcie wyboru przez pracowników spółki Magdaleny Zegarskiej w skład wspólnej VI kadencji zarządu na stanowisko wiceprezesa. Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata i kończy się 10 stycznia 2023 r., podało PGNiG.

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%.

Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jeden z pozwanych przez nią kontrahentów, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące trzech ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka. Warunki ugody wpływają neutralnie na wynik finansowy.

Budimex ocenia, że polski rynek budowlany będzie rósł o klika procent rocznie w perspektywie najbliższych 7 lat, poinformował prezes Dariusz Blocher. Sprzyjać temu mają m.in. rządowe i samorządowe programy infrastrukturalne oraz potrzeby mieszkaniowe Polaków.

Energa Kogeneracja (EKO) przedstawiła radnym Elbląga propozycję modelu wytwarzania ciepła na potrzeby Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (EPEC). Model przygotowany przez EKO zakłada budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 3X38 MWt, a do końca 2024 roku - układu pięciu silników gazowych o mocy cieplnej 51,5 MWt i mocy elektrycznej 51,94 MWe. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na 243 mln zł, podała Energa.

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przedłużyło umowę z Legią Warszawa i pozostanie sponsorem jej pierwszej drużyny piłkarskiej do 30 czerwca 2021 r., podała spółka.

Develia nabyła nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Orawskiej, o powierzchni 2,4 ha, za 29,5 mln zł netto, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Ghelamco Invest, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł, podała Komisja.

Budimex Nieruchomości spodziewa się spadku r/r liczby przekazań mieszkań w 2020 r., jednak w ujęciu wartościowym przekazania będą na poziomie zbliżonym do 2019 r., poinformował prezes Damian Kapitan.

Akcjonariusze Intersportu podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 10 mln nowych akcji serii H, podała spółka.

Budimex ocenia, że perspektywy na 2020 r. są dla grupy optymistyczne i spodziewa się poprawy r/r wyników finansowych, przy sprzedaży zbliżonej do ubiegłorocznej, poinformowali członkowie zarządu.

Z różnych ekologicznych produktów oferowanych przez Taurona Polską Energię skorzystało już 100 tys. klientów indywidualnych, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. Firma wprowadziła ofertę Prąd Eko, w której klienci indywidualni oprócz certyfikatu pochodzenia, zyskają 10% rabatu i 50 zł zwrotu za energię elektryczną.

Play uważa, że utworzenie spółki infrastrukturalnej TowerCo to przygotowanie na zmiany rynkowe spodziewane w związku z 5G i potencjalne optymalizacje synergii między operatorami, poinformował prezes Jean Marc Harion.

Asbis zamierza przedstawić prognozę wyników na 2020 r. w marcu, kiedy pozna szczegółowe wyniki sprzedaży za luty, poinformował dyrektor ds. finansowych Marios Christou.

Bank Pekao - decydując się na ewentualną akwizycję - nadal będzie chciał podzielić się częścią zysku za 2019 rok z akcjonariuszami, wynika ze słów wiceprezesa Tomasza Kubiaka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Urząd Gminy Elbląg podpisały umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem "Czyste Powietrze".

Bank Pekao planuje przedstawić założenia nowej strategii oraz podsumować obecnie obowiązującą strategię do roku 2020 podczas Dnia Inwestora w listopadzie, poinformował prezes Marek Lusztyn.

Bank Pekao przedstawi w II kwartale br. rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2019 rok, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

PZ Cormay zgłosił dwa odczynniki immunologiczne Maglumi, tj.: (i) 2019-nCoV IgG oraz (ii) 2019-nCoV IgM wykrywające obecność koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL), podała spółka.

QubicGames widzi wysoki potencjał sprzedażowy 6 nowych gier, które wczesną wiosną wyda na platformę Nintendo Switch, poinformował prezes Jakub Pieczykolan.

Bank Pekao chce zrealizować w tym roku cele finansowe strategii: RoE na poziomie 11-12% (wobec 10% w ub.r.) oraz obniżyć wskaźnik kosztów/dochodów do poziomu 40% (z 41% w ub.r.), poinformował prezes Marek Lusztyn.

J.W. Construction Holding rozpocznie w tym roku cztery nowe inwestycje na warszawskiej Białołęce, w których powstanie docelowo ok. 850 mieszkań, poinformowała członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży Małgorzata Ostrowska.

Ryvu Therapeutics zaprezentuje najnowsze wyniki projektów onkologicznych podczas konferencji AACR Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 24-29 kwietnia 2020 roku w San Diego w Kalifornii, podała spółka.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 156 804,8 mln zł na koniec 2019 r. i była wyższa o 8,2% r/r, podał bank.

Zarząd Milton Essex za zgodą rady nadzorczej podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Archicom Nieruchomości 5 - spółka zależna Archicomu - zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu zabudowanej budynkiem biurowym City One, podał Archicom. Ostateczna cena za zbywaną nieruchomość wyniesie około 34 mln euro.

Ailleron odnotował 2,96 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Banku Pekao nie podjął jeszcze decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2019, podał bank.

Asbis odnotował 8,03 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 4,9 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LiveChat Software podtrzymuje swoją politykę dywidendową i ma zamiar przeznaczać na dywidendę maksymalną kwotę na jaką pozwalają przepisy, poinformował prezes Mariusz Ciepły.

Bank Pekao odnotował 684,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 749,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zarząd Arctic Paper zdecydował, że będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Arctic Paper odnotował skonsolidowany szacunkowy zysk netto w wysokości 124,7 mln zł w 2019 r., podała spółka. W tym okresie skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 3,12 mld zł, a EBITDA - 278,03 mln zł.

Holger Puechert złożył rezygnację z funkcji dyrektora finansowego P4 (Play) - spółki w 100% zależnej od Play Communications - ze skutkiem od 6 listopada br., podała spółka.

Livechat Software odnotował 15,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.fin. 2019/2020 (1 października - 31 grudnia 2019) wobec 13,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

5G Ready w Play obejmuje już prawie 50% populacji kraju, poinformował prezes Jean Marc Harion.

Play wdroży komercyjnie ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych w I półroczu, poinformował prezes Jean Marc Harion.

Play zdecydował się na przygotowanie wydzielenia swojej obecnej i przyszłej pasywnej infrastruktury sieciowej oraz utworzenia do jej obsługi dedykowanej spółki zależnej (TowerCo), poinformował prezes Jean Marc Harion.

Play Communications szacuje, że wzrost przychodów sięgnie 2-3%, a skorygowana EBITDA wyniesie 2,5-2,6 mld zł w 2020 r., podał operator.

Play zdecydował się na przygotowanie wydzielenia swojej obecnej i przyszłej pasywnej infrastruktury sieciowej oraz utworzenia do jej obsługi dedykowanej spółki zależnej (TowerCo), poinformował prezes Jean Marc Harion.

Play Communications odnotował 166,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 202,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem